Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om lægeundersøgelse af børn

Denne datasammenskrivning omfatter lov nr. 236 af 30. april 1946 om lægeundersøgelse af børn med de ændringer, der følger af lov nr. 236 af 4. juni 1969.


§ 1

Efter nærmere af Indenrigsministeren fastsatte Retningslinier har Børn, der endnu ikke er skolesøgende eller hjemmeunderviste, Adgang til vederlagsfrit at faa foretaget i alt indtil 9 forebyggende Helbredsundersøgelser af en Læge, heraf 3 i Barnets første Leveaar.

§ 2

Udgifterne til honorarer til læger for de i § 1 omhandlede helbredsundersøgelser afholdes i København og Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen.

Stk. 2. For helbredsundersøgelser, der foretages på en offentlig institution af de ved denne ansatte læger, ydes der ikke honorar i henhold til denne lov. Indenrigsministeren kan bestemme, at denne regel også finder anvendelse på nærmere angivne private institutioner, der modtager tilskud fra det offentlige.

Stk. 3. Kommuner og læger er forpligtet til efter regler fastsat af sundhedsstyrelsen at afgive oplysninger om virksomheden i medfør af denne lov.

§ 3

Tidspunktet for denne lovs Ikrafttræden fastsættes af Indenrigsministeren, der tillige fastsætter de nærmere Regler vedrørende Lovens Gennemførelse.

Bestemmelserne i Lov Nr. 85 af 31. Marts 1937 om bekæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt Børn i det første Leveaar, jfr. Lov Nr. 107 af 13. Marts 1943, berøres ikke af Bestemmelserne i denne Lov.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 1. OKTOBER 1986

O. Kopp Christensen

Officielle noter

Ingen