Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om euforiserende stoffer

Denne datasammenskrivning omfatter lov om euforiserende stoffer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 296 af 9. juni 1971 og § 2 i lov nr. 160 af 28. april 1982.


§ 1. Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at bestemme, at stoffer, som efter internationale vedtagelser eller efter sundhedsstyrelsens skøn frembyder ganske særlig fare i anledning af deres euforiserende egenskaber, ikke må forefindes her i landet, medmindre ministeren under ganske særlige omstændigheder og på nærmere af ham fastsatte vilkår meddeler tilladelse dertil. En given tilladelse kan senere tilbagekaldes.

Stk. 2. Bortset fra de forhold, der omfattes af en sådan tilladelse, er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af sådanne stoffer forbudt.

§ 2. Indenrigs- og boligministeren bemyndiges endvidere til at bestemme, at stoffer, som vel ikke er af den i § 1 omhandlede art, men som dog efter internationale vedtagelser eller efter sundhedsstyrelsens skøn frembyder fare i anledning af deres euforiserende egenskaber, her i landet kun må anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Stk. 2. Ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af disse stoffer er tilladt for apotekere og for personer eller firmaer, som af indenrigs- og boligministeren har fået særlig tilladelse dertil. Ministeren kan fastsætte almindelige begrænsninger med hensyn til de pågældendes virksomhed i så henseende og kan endvidere overfor enhver af de pågældende fastsætte særlige begrænsninger, ligesom han kan indskrænke eller tilbagekalde rettighederne med hensyn til stofferne.

Stk. 3. Køb og modtagelse fra apotekere og besiddelse af stofferne er endvidere tilladt for dem, der modtager stofferne i henhold til en efter almindelige regler lovlig recept eller rekvisition, jfr. 26 i lov nr. 209 af 11. juni 1954 om apotekervæsenet og de i medfør deraf udstedte forskrifter.

Stk. 4. I øvrigt er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering. modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af disse stoffer forbudt.

§ 2a. Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på stoffer, der kan omdannes til stoffer med euforiserende egenskaber.

§ 3. Overtrædelse af denne lov eller de i medfør af den udfærdigede forskrifter straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. På samme måde straffes den, der ved meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller ved svigagtig fortielse opnår eller søger at opnå tilladelse i henhold til loven eller forskrifterne, eller som handler i strid med vilkår for en given tilladelse. På samme måde straffes endvidere den, der ved henvendelse om en recept eller rekvisition på et af de i § 2 eller § 2a, jfr. § 2, omhandlede stoffer eller om anden ordination af stoffet giver urigtig skriftlig oplysning om sit navn, sin bopæl eller sin stilling.

Stk. 2. Med samme straf som anført i stk. 1 straffes den, som fortsætligt modtager eller skaffer sig eller andre del i en vinding, der er erhvervet ved en af stk. 1, 1. pkt., omfattet overtrædelse, samt den, som ved opbevaring, transport, hjælp til afhændelse eller på lignende måde fortsætligt virker til at sikre en anden udbyttet af en sådan overtrædelse.

Stk. 3. Sagerne behandles som politisager. De retsmidler, der er nævnt i retsplejelovens kapitel 72 og 73, finder anvendelse i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 4. Ved ikrafttrædelsen af nærværende lov ophæves lov nr. 53 af 6. marts 1936 om fremstilling af og handel med opium m.m., således som denne lov er ændret ved lov nr. 495 af 14. december 1948 (2.-4. punktum (overgangsbestemmelser) er udeladt her).

Stk. 2. Regeringen bemyndiges til ved kgl. anordning at sætte nærværende lov i kraft på Færøerne.

Stk. 3. Loven gælder for Grønland med de lempelser, der følger af den for landsdelen iøvrigt gældende, særlige lovgivning.

---------------------------------------------------------------------

§§ 2-3 i lov nr. 277 af 18. juni 1969 om ændring af lov om euforiserende stoffer, hvorved § 2a og stk. 4 i § 4 blev indsat samt stk. 1, 3. punktum i § 3 ændret, indeholder følgende bestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for øerne.

---------------------------------------------------------------------

§§ 3 og 4 i lov nr. 160 af 28. april 1982, hvilken lovs § 2 indsatte § 3, stk. 2 og 3, indeholder følgende bestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 1982.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for øerne.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 1. OKTOBER 1986

J. Bartels Petersen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Datasammenskrivning af 1. oktober 1986 af lov om euforiserende stoffer er historiskmarkeret i Retsinformation som følge af udstedelsen af lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. juli 2008 af lov om euforiserende stoffer. Historiskmarkeringen af datasammenskrivningen er som følge af en teknisk fejl først gennemført den 11. marts 2013.