Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp

Herved bekendtgøres lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jfr. lovbekendtgørelse nr. 431 af 3. september 1975, med de ændringer, der følger af lov nr. 113 af 21. marts 1979, lov nr. 236 af 23. maj 1984 og lov nr. 113 af 27. marts 1985.


§ 1. Kvinder har i anledning af svangerskab ret til indtil 5 vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser hos en læge, heraf 3 under svangerskabet.

Stk. 2. Kvinder har endvidere i anledning af svangerskab ret til vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser hos en jordemoder.

Stk. 3. Kvinder har ret til vederlagsfri fødselsbetjening på sygehus eller anden offentlig institution. Endvidere har kvinder ret til vederlagsfri jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet.

Stk. 4. De i lov om sygehusvæsenet fastsatte regler om vederlagsfri behandling og undersøgelse på sygehuse m.v., om befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse hermed og om klageadgang finder efter indenrigsministerens nærmere bestemmelse tilsvarende anvendelse med hensyn til de i stk. 1-3 omhandlede ydelser.

§ 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter retningslinier for gennemførelsen af de forebyggende helbredsundersøgelser, herunder om antallet af undersøgelser efter § 1, stk. 2.

Stk. 2. I forbindelse med de forebyggende helbredsundersøgelser skal lægen eller jordemoderen give fornøden vejledning i svangerskabshygiejne. Ved den første undersøgelse efter svangerskabets afslutning skal lægen give oplysning om de sundhedsmæssige problemer i forbindelse med et eventuelt nyt svangerskab. Herunder skal lægen tilbyde vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder. Hvis lægen ikke ønsker selv at yde sådan vejledning, eller hvis kvinden ikke ønsker at modtage vejledning af denne læge, skal han henvise hende til anden lægelig vejledning.

§ 3. (Ophævet)

§ 4. Hvis lægen eller jordemoderen har opfattelsen af, at kvinden har personlige, sociale eller økonomiske vanskeligheder, bør hun henvises til det sociale udvalg i opholdskommunen.

§ 5. Det påhviler amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner at tilvejebringe vederlagsfri adgang til forebyggende helbredsundersøgelser i anledning af svangerskab og til fødselshjælp.

§ 6. Amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner ansætter jordemødre og hjælpepersonale i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde pligten efter § 5.

§ 7. Det påhviler amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner at udarbejde en plan for de forebyggende helbredsundersøgelser og fødselshjælpen. Planlægningen indgår i sygehusplanlægningen, jfr. lov om sygehusvæsenet.

§ 8. Amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner, læger og jordemødre skal afgive indberetning om deres virksomhed efter loven til sundhedsstyrelsen efter regler, der fastsættes af denne.

§ 9. Statens seruminstitut skal efter indenrigsministerens nærmere bestemmelse foretage de blodprøveundersøgelser, som er nødvendige i anledning af de i § 1 omhandlede forebyggende helbredsundersøgelser.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan bestemme, at de nævnte blodprøveundersøgelser foretages af andre laboratorier.

Stk. 3. Erhvervsmæssig undersøgelse af urinprøver med henblik på påvisning af svangerskab må kun foretages af læger og apotekere samt af personer, som sundhedsstyrelsen autoriserer hertil. Overtrædelse af denne bestemmelse straffes med bøde.

§ 10. Statskassen afholder udgifterne til blodprøveundersøgelserne efter § 9.

Stk. 2. Amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg kommuner afholder udgifterne til lægehonorarer for helbredsundersøgelser efter § 1.

Stk. 3. Der ydes ikke efter denne lov honorar for helbredsundersøgelser, der foretages på en offentlig institution af læger, der er ansat ved institutionen. Indenrigsministeren kan bestemme, at denne regel også finder anvendelse på nærmere angivne private institutioner, der modtager tilskud fra det offentlige.

§ 11. Enhver, der har dansk indfødsret eller bopæl her i landet, har adgang til gratis vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder hos en læge.

Stk. 2. Vejledningen skal tilbydes såvel hos

  • 1) praktiserende læge som
  • 2) efter beslutning af amtskommunerne henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommuner enten på gynækologisk sygehusafdeling eller en dertil indrettet klinik.

De nævnte kommuner kan herudover indgå aftale med en privat institution om drift af vejledningsklinikker.

Stk. 3. Vejledning kan tilbydes og ydes til personer, der er under 18 år og ugift eller umyndiggjort i personlig henseende, uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værgen.

Stk. 4. Udgifterne til vejledning afholdes af amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner.

Stk. 5. Indenrigsministeren kan fastsætte vejledende retningslinier for tilrettelæggelse af vejledningen.

Stk. 6. Indenrigsministeren sørger for, at befolkningen får oplysning om svangerskabsforebyggende metoder.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. Loven træder i kraft den 1. april 1973.

Stk. 2. Lov nr. 89 af 31. marts 1953 om distriktsjordemødre og lov nr. 200 af 8. juni 1966 om svangerskabshygiejne ophæves.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 7. NOVEMBER 1985

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Ebba Lund

Officielle noter

Ingen