Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp

Herved bekendtgøres lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 7. november 1985, med de ændringer, der følger af § 22 i lov nr. 389 af 7. juni 1989, lov nr. 856 af 20. december 1989, § 3 i lov nr. 1024 af 19. december 1992 og § 2 i lov nr. 1133 af 21. december 1994.


§ 1. Kvinder har i anledning af svangerskab ret til indtil 5 vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser hos en læge, heraf 3 under svangerskabet.

Stk. 2. Kvinder har endvidere i anledning af svangerskab ret til vederlagsfri forbyggende helbredsundersøgelser hos en jordemoder.

Stk. 3. Kvinder har ret til vederlagsfri fødselsbetjening på sygehus eller anden offentlig institution. Endvidere har kvinder ret til vederlagsfri jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet.

Stk. 4. De i lov om sygehusvæsenet fastsatte regler om vederlagsfri behandling og undersøgelse på sygehuse m.v., om befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse hermed og om klageadgang finder efter sundhedsministerens nærmere bestemmelse tilsvarende anvendelse med hensyn til de i stk. 1-3 omhandlede ydelser.

Stk. 5. Reglerne i denne lov om amtskommuner gælder tillige for Hovedstadens Sygehusfællesskab.

§ 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter retningslinier for gennemførelsen af de forebyggende helbredsundersøgelser, herunder om antallet af undersøgelser efter § 1, stk. 2.

Stk. 2. I forbindelse med forebyggende helbredsundersøgelser skal lægen eller jordemoderen give fornøden vejledning i svangerskabshygiejne. Ved den første undersøgelse efter svangerskabets afslutning skal lægen give oplysning om de sundhedsmæssige problemer i forbindelse med et eventuelt nyt svangerskab. Herunder skal lægen tilbyde vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder. Hvis lægen ikke ønsker selv at yde sådan vejledning, eller hvis kvinden ikke ønsker at modtage vejledning af denne læge, skal han henvise hende til anden lægelig vejledning.

§ 3. (Ophævet)

§ 4. Hvis lægen eller jordemoderen har opfattelsen af, at kvinden har personlige, sociale eller økonomiske vanskeligheder, bør hun henvises til opholdskommunen.

§ 5. Det påhviler amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner i samarbejde med Hovedstadens Sygehusfællesskab at tilvejebringe vederlagsfri adgang til forebyggende helbredsundersøgelser i anledning af svangerskab og til fødselshjælp.

§ 6. Amtskommunerne ansætter jordemødre og hjælpepersonale i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde pligten efter § 5.

§ 7. Amtskommunerne skal i sundhedsplanen, jf. lov om offentlig sygesikring, for Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab, redegøre for de forbyggende helbredsundersøgelser og fødselshjælpen.

§ 8. Amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner, læger og jordemødre skal afgive indberetning om deres virksomhed efter loven til Sundhedsstyrelsen efter regler, der fastsættes af denne.

§ 9. Statens Seruminstitut skal efter sundhedsministerens nærmere bestemmelse foretage de blodprøveundersøgelser, som er nødvendige i anledning af de i § 1 omhandlede forebyggende helbredsundersøgelser.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan bestemme, at de nævnte blodprøveundersøgelser foretages af andre laboratorier.

Stk. 3. Erhvervsmæssig undersøgelse af urinprøver med henblik på påvisning af svangerskab må kun foretages af læger og apotekere samt af personer, som Sundhedsstyrelsen autoriserer hertil. Overtrædelse af denne bestemmelse straffes med bøde.

§ 10. Amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg kommuner afholder udgifterne til lægehonorarer for helbredsundersøgelser efter § 1.

Stk. 2. Der ydes ikke efter denne lov honorar for helbredsundersøgelser, der foretages på en offentlig institution af læger, der er ansat ved institutionen. Sundhedsministeren kan bestemme, at denne regel også finder anvendelse på nærmere angivne private institutioner, der modtager tilskud fra det offentlige.

§ 11. Enhver, der har dansk indfødsret eller bopæl her i landet, har adgang til gratis vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder hos en læge.

Stk. 2. Vejledningen skal tilbydes såvel hos

  • 1) praktiserende læge som
  • 2) efter beslutning af amtskommunerne henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommuner efter forhandling med Hovedstadens Sygehusfællesskab enten på gynækologisk sygehusafdeling eller en dertil indrettet klinik.

De nævnte kommuner kan herudover indgå aftale med en privat institution om drift af vejledningsklinikker.

Stk. 3. Vejledning kan tilbydes og ydes til personer, der er under 18 år og ugift eller umyndiggjort i personlig henseende, uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værgen.

Stk. 4. Udgifterne til vejledning afholdes af amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner.

Stk. 5. Sundhedsministeren kan fastsætte vejledende retningslinier for tilrettelæggelse af vejledningen.

Stk. 6. Sundhedsministeren sørger for, at befolkningen får oplysning om svangerskabsforebyggende metoder.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. Loven træder i kraft den 1. april 1973.

Stk. 2. Lov nr. 89 af 31. marts 1953 om distriktsjordemødre og lov nr. 200 af 8. juni 1966 om svangerskabshygiejne ophæves.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Sundhedsministeriet, den 19. juli 1995

Yvonne Herløv Andersen

/ John Erik Pedersen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • § 9, stk. 1 og 2, ophæves 1. januar 2006 af lov nr. 546 af 24. juni 2005, Sundhedsloven. Resten af loven ophæves 1. januar 2007 af samme lov.