Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om foranstaltninger mod alkoholmisbrug

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Til fremme af foranstaltninger til forebyggelse og behandling af alkoholmisbrug nedsættes et Alkoholpolitisk Kontaktudvalg.

Stk. 2. Sundhedsministeren er formand for udvalget.

Stk. 3. Udvalget har følgende øvrige medlemmer, som udpeges for 4 år ad gangen:

 • 1) 1 repræsentant udpeget af hvert af Folketingets partier,
 • 2) 3 medlemmer udpeget af henholdsvis socialministeren, justitsministeren og industriministeren,
 • 3) 2 medlemmer udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra henholdsvis Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark,
 • 4) 1 medlem udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra Afholdsselskabernes Landsforbund,
 • 5) 1 medlem udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab samt
 • 6) 1 medlem udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra øvrige private, landsdækkende alkoholmisbrugsbekæmpende organisationer.

Stk. 4. Sundhedsministeren fastsætter kontaktudvalgets forretningsorden.

§ 2. Til kontaktudvalgets virksomhed afsættes på de årlige finanslove en særskilt bevilling på mindst 31,5 mio. kr. Beløbet reguleres årligt med virkning fra og med finansåret 1995 for ændringer i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede årlige bevilling skal efter kontaktudvalgets nærmere bestemmelse anvendes til

 • 1) ydelse af tilskud til kommunale, amtskommunale og andre lokale aktiviteter til forebyggelse og behandling af alkoholmisbrug,
 • 2) ydelse af tilskud til private, landsdækkende alkoholmisbrugsbekæmpende organisationer,
 • 3) dokumentationsmateriale til statslige, amtskommunale og kommunale myndigheders samt frivillige organisationers indsats for bekæmpelse af alkoholmisbrug,
 • 4) ydelse af tilskud til forskning ved eller i tilknytning til universiteter og andre forskningsinstitutioner, der kan danne grundlag for tilrettelæggelse af indsatsen mod alkoholmisbrug,
 • 5) ydelse af tilskud til etablering af en tværsektoriel og tværfaglig efteruddannelse af undervisere, behandlere og konsulenter samt
 • 6) gennemførelse af landsdækkende informationsvirksomhed.

Stk. 3. Sundhedsministeren forestår gennemførelsen af de af kontaktudvalget vedtagne foranstaltninger.

§ 3. I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 476 af 7. november 1985, som ændret senest ved lov nr. 1082 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel IV affattes således:

»Kapitel IV

Behandling m.v. for alkoholmisbrug«.

2. § 16 affattes således:

» § 16. Amtskommunerne driver behandlingsinstitutioner for alkoholmisbrugere, i det omfang behandlingen ikke finder sted på psykiatriske hospitaler eller afdelinger. Den enkelte amtskommunes behandlingstilbud skal i fornødent omfang omfatte døgnbehandling uden for psykiatrisk hospital eller afdeling samt behandling, der særlig sigter på kvinder.

Stk. 2. Behandling og rådgivning på amtskommunens behandlingsinstitutioner for alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 3. En amtskommune kan indgå aftale med en privat institution eller forening om driften af behandlingsinstitutioner for alkoholmisbrugere.

Stk. 4. Behandling på institutioner for alkoholmisbrugere er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor, og uanset om behandlingen sker ved indlæggelse på behandlingshjem eller ambulant. Ved indlæggelse på et behandlingshjem uden for den amtskommune, hvor patienten bor, kan bopælsamtskommunen afkræves de med behandlingen forbundne udgifter.

Stk. 5. Amtskommunen yder faglig bistand til kommunale støtteforanstaltninger efter behandling for alkoholmisbrug samt kommunale foranstaltninger til forebyggelse af alkoholmisbrug.«

§ 4. Loven træder i kraft den 1. marts 1994.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 3 træder dog først i kraft den 1. oktober 1994.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. februar 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Lund

Officielle noter

Ingen