Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om kliniske tandteknikere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

AUTORISATION

§ 1. Ret til at udøve virksomhed som klinisk tandtekniker og betegne sig som klinisk tandtekniker har kun den, der har modtaget autorisation som klinisk tandtekniker i henhold til § 2.

§ 2. Den, der har bestået dansk eksamen som klinisk tandtekniker og har virket som klinisk tandteknikerassistent i 1 år enten hos en tandlæge eller en klinisk tandtekniker, og som er fyldt 22 år, har ret til autorisation som klinisk tandtekniker. Autorisationen meddeles af sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Autorisation kan dog ikke meddeles den, der må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af virksomhed som klinisk tandtekniker enten på grund af legemlige eller sjælelige mangler eller på grund af udvist grov uduelighed. Autorisation kan endvidere nægtes under de i borgerlig straffelov § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.

Stk. 3. For meddelelse af autorisation betales et af indenrigsministeren fastsat gebyr.

Stk. 4. Regler om uddannelse af kliniske tandteknikere fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med indenrigsministeren.

§ 3. Autorisation som klinisk tandtekniker kan fratages - og generhverves - efter reglerne i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse.

Stk. 2. En klinisk tandtekniker kan over for sundhedsstyrelsen fraskrive sig sin autorisation som klinisk tandtekniker for tid eller indtil videre. Autorisationen generhverves, når en fastsat tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, og kan i øvrigt - også inden for en fastsat tidsfrist - generhverves efter ansøgning til sundhedsstyrelsen, såfremt de omstændigheder, der begrundede fraskrivelsen, ikke længere findes at være til stede.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsens afgørelse kan påklages til indenrigsministeren. Afslår indenrigsministeren klagen, kan klageren forlange afgørelsen indbragt for domstolene, såfremt der er forløbet mindst 1 år efter, at den pågældende har fraskrevet sig autorisationen, eller efter, at generhvervelse senest er nægtet ham ved dom. Indenrigsministerens afgørelse skal indeholde oplysning om adgang til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 4. Begæring efter stk. 3 om domstolsprøvelse skal fremsættes over for indenrigsministeren inden 3 uger efter, at indenrigsministerens afgørelse er meddelt den pågældende. Indenrigsministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

§ 4. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om autorisationer samt fratagelser og fraskrivelser i medfør af §§ 2 og 3.

Kapitel 2

RETTIGHEDER OG PLIGTER

§ 5. Virksomhed som klinisk tandtekniker omfatter indsættelse og korrektion af aftagelige tandproteser til voksne personer med tandtab, og som i øvrigt ikke har sygelige forandringer eller medfødte defekter i bevarede tænder og mund eller kæber.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at dele af den i stk. 1 nævnte virksomhed kun må udføres af kliniske tandteknikere i samarbejde med tandlæger.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at dele af den i stk. 1 nævnte virksomhed kun må udføres efter en tandlæges instruktion og under dennes tilsyn.

§ 6. En klinisk tandtekniker er under udøvelse af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp og valg af behandlingsmåde.

§ 7. En klinisk tandtekniker skal ved udfærdigelse af erklæringer, som han afgiver i sin egenskab af klinisk tandtekniker, udvise omhu og uhildethed.

Stk. 2. En klinisk tandtekniker er forpligtet til på begæring fra en offentlig myndighed at afgive attest til offentligt brug om fagmæssige iagttagelser vedrørende en person, som han har undersøgt eller behandlet. De oplysninger, der modtages i henhold til denne bestemmelse, er at betragte som tjenestehemmeligheder.

§ 8. Kliniske tandteknikere er forpligtede til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhedspleje afkræves dem af sundhedsmyndighederne.

§ 9. Kliniske tandteknikere skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed efter nærmere af sundhedsstyrelsen fastsatte regler.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 10 år.

§ 10. Reklamering for virksomhed som klinisk tandtekniker må kun ske ved meddelelse af navn, stilling, adresse og træffetid samt om eventuel tilslutning til overenskomst med det offentlige.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke reklamering, der udelukkende sker over for tandplejepersonale.

§ 11. Tandlægers og lægers virksomhed berøres ikke af denne lov.

Kapitel 3

TILSYN

§ 12. Kliniske tandteknikere er undergivet tilsyn af sundhedsstyrelsen efter lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse.

Stk. 2. Den kliniske tandtekniker er forpligtet til på begæring af tilsynsmyndigheden at afgive alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af tilsynet.

Kapitel 4

STRAFFEBESTEMMELSER

§ 13. Den, der uden at have autorisation som klinisk tandtekniker betegner sig som klinisk tandtekniker eller på anden måde, der er egnet til at vække forestilling om, at den pågældende har en sådan autorisation, straffes med bøde.

§ 14. Den kliniske tandtekniker, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed under udøvelse af sin virksomhed, straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Overtrædelse af stk. 1 påtales af statsadvokaten.

§ 15. Uberettiget udøvelse af virksomhed som klinisk tandtekniker straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Overtrædelse af §§ 7 og 8, § 9, stk. 2, og § 10, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 3. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Kapitel 5

IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 16. Loven træder i kraft den 1. oktober 1979.

Stk. 2. En person, der ved lovens ikrafttræden udøver virksomhed som nævnt i § 5, stk. 1, kan uanset bestemmelserne i denne lov fortsætte sin virksomhed indtil 5 år efter lovens ikrafttræden.

§ 17. En person, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden udøver en virksomhed som nævnt i § 5, stk. 1, har ret til at få autorisation som klinisk tandtekniker, jfr. dog § 2, stk. 2, såfremt han godtgør, at han

  • 1) i de sidste 10 år før lovens ikrafttræden som hovederhverv har udøvet virksomhed som selvstændig praktiserende tandtekniker,
  • 2) i de sidste 5 år før lovens ikrafttræden som hovederhverv har udøvet virksomhed som selvstændig praktiserende tandtekniker og har bestået eksamen fra Landsforeningen af praktiserende Tandteknikeres fagskole,
  • 3) i de sidste 5 år før lovens ikrafttræden som hovederhverv har udøvet virksomhed som selvstændig praktiserende tandtekniker og har gennemgået lærlingeuddannelse afsluttet med svendebrev som laboratorietandtekniker,
  • 4) i de sidste 5 år før lovens ikrafttræden som hovederhverv har virket som klinisk tandteknikerassistent hos en person, der som hovederhverv har udøvet virksomhed som selvstændig praktiserende tandtekniker, og enten har bestået eksamen fra Landsforeningen af praktiserende Tandteknikeres fagskole eller har gennemgået lærlingeuddannelse afsluttet med svendebrev som laboratorietandtekniker eller
  • 5) på anden måde har erhvervet tilstrækkelige kundskaber og færdigheder til at udøve virksomhed som klinisk tandtekniker.

Stk. 2. Ansøgning om autorisation efter stk. 1 skal indsendes til sundhedsstyrelsen inden 6 måneder fra lovens ikrafttræden. Indenrigsministeren kan dispensere fra denne tidsfrist, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, at ansøgning ikke er indsendt inden 6 måneder.

§ 18. Indenrigsministeren nedsætter et bedømmelsesnævn, der træffer afgørelse om meddelelse af autorisation efter § 17, stk. 1, nr. 3-5. Nævnet kan i sin afgørelse gøre en autorisation betinget af, at ansøgeren gennemgår supplerende uddannelse.

Stk. 2. Nævnet består af en formand og 6 andre medlemmer. Formanden skal opfylde betingelserne for at kunne udnævnes til dommer. De 6 andre medlemmer beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Landsforeningen af praktiserende Tandteknikere, Dansk Tandlægeforening, Landsforeningen af praktiserende Tandteknikeres fagskoler, tandlægehøjskolerne i København og Århus i fællesskab, Foreningen af Dentallaboratorier og Praktiserende tandteknikeres assistent- og elevforening.

Stk. 3. Nævnets afgørelser træffes ved flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 14. MARTS 1979

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

/Knud Enggaard

Officielle noter

Ingen