Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret ved § 37 i lov nr. 217 af 23. april 1986, affattes § 52 således:

»§ 52. Indenrigsministeren fastsætter regler om, hvilke beløb der indgår i den omsætning, der danner grundlag for beregningen af afgift og tilskud efter § 50, og kan herunder fastsætte, at omsætningen af varer, der ikke er lægemidler, og lægemidler, der sælges med rabat, helt eller delvis ikke indgår i omsætningen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1987. Bestemmelser udstedt i henhold til loven kan gives virkning fra og med regnskabsåret 1987.

Givet på Christiansborg slot, den 25. marts 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/KNUD ENGGAARD

Officielle noter

Ingen