Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 145 af 12. marts 1918 om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 236 af 4. juni 1969, ophæves §§ 2-17, og i stedet indsættes:

»§ 2. Indenrigsministeren fastsætter regler om foranstaltninger til bekæmpelse af tuberkulose. Det kan i reglen fastsættes, at tuberkuloseramte personer, der frembyder en ganske særlig fare for andre med hensyn til smitte, om nødvendigt ved tvang indlægges på sygehus eller på anden måde isoleres.

Stk. 2. Den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til de nævnte regler, straffes med bøde.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan i forskrifterne fastsætte straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

§ 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om, hvilke personer eller grupper af personer der tuberkuloseundersøges, og om lægernes og embedslægernes medvirken i bekæmpelsen af tuberkulose.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.«

§ 2

I lov om skolelægeordning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 430 af 16. august 1974, ophæves § 2, stk. 2.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juni 1975.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT , DEN 7. MAJ 1975.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Egon Jensen.

Officielle noter

Ingen