Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Kulancemæssig godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere og

transfusionssmittede samt til umyndige HIV-positive ægtefæller eller

samlevere udbetales til værgens bestyrelse og rådighed, jf. § 2.

Værgen skal på passende måde sørge for godtgørelsens anvendelse til

bedste for den umyndige.

§ 2. Ved udbetaling af godtgørelse til værgens bestyrelse og rådighed i de i § 1 nævnte situationer finder følgende regler ikke anvendelse:

  • 1) §§ 47 og 51 i lov om umyndighed og lavværgemål (myndighedsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 3. oktober 1985, som senest ændret ved lov nr. 793 af 27. november 1990, og
  • 2) lov om anbringelse og bestyrelse af umyndiges midler m.v.

§ 3. Pengebeløb under værgens bestyrelse efter § 1 skal indsættes i et pengeinstitut eller anbringes i værdipapirer i særskilt depot i den umyndiges navn.

Stk. 2. Pengebeløb kan dog uanset stk. 1 foreligge hos værgen som kontant beholdning, hvis beløbet er under 10.000 kr. eller må anses for nødvendigt til dækning af løbende udgifter.

§ 4. Værgen må ikke for den godtgørelse, der er under værgens bestyrelse og rådighed efter § 1, uden statsamtets samtykke erhverve fast ejendom for den umyndige. Såfremt fast ejendom er erhvervet, må værgen ikke uden statsamtets samtykke afhænde den umyndiges faste ejendom eller behæfte den med pant eller servitut og heller ikke bortforpagte eller bortleje den på usædvanlige vilkår eller på usædvanlig tid.

§ 5. Værgen kan ved sin bestyrelse og rådighed i de i § 1 nævnte situationer kun yde gaver eller lån af godtgørelsen og indtægten heraf, såfremt gaven eller lånet andrager ubetydelige værdier. Er den umyndige over 15 år, kan dette dog kun ske med dennes samtykke. Til ydelse af andre gaver eller lån såvel af godtgørelsen og indtægten heraf som af, hvad der træder i stedet herfor, kræves statsamtets samtykke.

§ 6. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 3. juni 1987, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 3-5 har virkning fra lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. april 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Lund

Officielle noter

Ingen