Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om patientforsikring (Forsøg i den primære sundhedssektor)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om patientforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 14. oktober 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Loven gælder også for patienter, der

deltager i biomedicinske forsøg inden for den primære sundhedssektor. Med patienter ligestilles personer, der deltager i biomedicinske forsøg, der ikke indgår som led i diagnostik eller behandling af personens sygdom.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

3. I § 4, stk. 1, indsættes efter »§ 1, stk. 2,»: »og § 1, stk. 3, 2. pkt.,».

4. I § 4, stk. 3, indsættes efter »§ 1, stk. 2, 1. pkt.,»: »og § 1, stk. 3, 2. pkt.,».

5. I § 5, stk. 3, indsættes efter »§ 1, stk. 2«: », og § 1, stk. 3, 2. pkt.«

6. I § 8 indsættes efter »sygehus,»: »eller er omfattet af § 1, stk. 3,».

7. I § 9 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Den amtskommune eller Hovedstadens Sygehusfællesskab, hvori den ansvarlige for forsøg i den primære sundhedssektor har sin praksis, har pligt til at yde erstatning efter loven for den i § 1, stk. 3, omfattede personkreds.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1995 og finder anvendelse for skader, der forårsages efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. marts 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen

Officielle noter

Ingen