Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Lægeundersøgelse af Børn. (* 1)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, GØRE VITTERLIGT: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Efter nærmere af Indenrigsministeren fastsatte Retningslinier har Børn, der endnu ikke er skolesøgende eller hjemmeunderviste, Adgang til vederlagsfrit at faa foretaget i alt indtil 9 forebyggende Helbredsundersøgelser af en Læge, heraf 3 i Barnets første Leveaar.

§ 2. Indenrigsministeren fastsætter Størrelsen af det Honorar, der tilkommer Læger for de i § 1 omhandlede Helbredsundersøgelser, og bestemmer, i hvilke Tilfælde de paagældende som Følge af Ansættelse ved Børnehjem, Opdragelsesanstalter og lignende ikke er berettigede til at oppebære særligt Honorar i henhold til denne Lov.

Honorarerne udredes forskudsvis af vedkommende Kommunes Kasse. Halvdelen af de af Kommunerne hertil afholdte Udgifter refunderes af Statskassen; for Sognekommunernes Vedkommende udbetales Refusionsbeløbet gennem vedkommende Amtsfond.

§ 3

Tidspunktet for denne Lovs Ikrafttræden fastsættes af Indenrigsministeren, der tillige fastsætter de nærmere Regler vedrørende Lovens Gennemførelse.

Bestemmelserne i Lov Nr. 85 af 31. Marts 1937 om Bekæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt Børn i det første Leveaar, jfr. Lov Nr. 107 af 13. Marts 1943, berøres ikke af Bestemmelserne i denne lov.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

GIVET PAA AMALIENBORG, DEN 30. APRIL 1946.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

CHRISTIAN R.

(L.S.)

/Ejnar Kjær.

Officielle noter

(* 1)Udfærdiget gennem Indenrigsministeriet. Se Rigsdagstidende for 1945-46: Folket. Tid. Sp. 3143, 3518, 4052, 4135; Landst. Tid. Sp. 1036, 1086, 1119; Till. A. Sp. 3469; Till. Till. B. Sp 957; Till. C. 1195, 1243.