Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændringer i forskellige lovbestemmelser om statstilskud og refusioner til kommunerne (Sundhedsvæsenet)

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I LOV NR. 138 AF 10. MAJ 1915 OM FORANSTALTNINGER MOD SMITSOMME SYGDOMMES UDBREDELSE, som ændret bl.a. ved lov nr. 101 af 25. marts 1959, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I København og Frederiksberg samt i de kommuner, af hvis sundhedskommission politimesteren og kredslægen er medlemmer, er sundhedskommissionen tillige epidemikommission. I den øvrige del af landet består epidemikommissionen for hver politikreds af politimesteren som formand, kredslægen og 3 af amtsrådet for 4 år valgte medlemmer.«

2. I § 1, stk. 4, ændres »byrådene, sognerådene samt Københavns, Frederiksbergs og Marstals kommunalbestyrelser forpligtede« til: »vedkommende kommunalbestyrelse forpligtet«.

3. § 2 affattes således:

»§ 2. Overtilsynet med samtlige epidemikommissioner i en amtsrådskreds påhviler en overepidemikommission bestående af amtsmanden som formand, amtslægen og 3 af amtsrådet for 4 år valgte medlemmer. Overepidemikommissionen for Københavns amtsrådskreds omfatter tillige Frederiksberg kommune og består af amtmanden som formand, amtslægen samt 2 af Københavns amtsråd og 1 af Frederiksberg kommunalbestyrelse for 4 år valgte medlemmer.«

4. I § 3, 1. pkt., ændres »amts-, by- eller sogneråd« til: »amtsråd eller kommunalbestyrelser«.

5. I § 3, 2. pkt., ændres »amts-, by- eller sognerådet« til: »amtsrådet eller kommunalbestyrelsen«.

6. I § 31, stk. 8, ændres »amts- eller byrådene« til: »amtsrådene eller kommunalbestyrelserne«.

7. § 33 affattes således:

»§ 33: Udgifter til behandling på sygehus i henhold til denne lov afholdes over regnskabet for det pågældende sygehus og medtages ved opgørelsen af kommunernes tilskudsberettigende sygehusudgifter.

Stk. 2. Alle andre udgifter i henhold til denne lov afholdes i København og Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen.«

§ 2

I LOV NR. 145 af 12. marts 1918 OM FORANSTALTNINGER TIL TUBERKULOSENS BEKÆMPELSE, som ændret bl.a. ved lov nr. 182 af 7. juni 1958, affattes § 13 således:

»§ 13. Omkostningerne ved de i henhold til § 4 påbudte foranstaltninger til rensning og desinfektion afholdes i København og Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen.«

§ 3

I LOV NR. 208 AF 19. APRIL 1943 OM TILLÆG TIL LOV NR. 138 AF 10. MAJ 1915 OM FORANSTALTNINGER MOD SMITSOMME SYGDOMMES UDBREDELSE. (VACCINATION MOD DIFTERI), som ændret ved lov nr. 101 af 25. marts 1959, affattes § 3 således:

»§ 3. Indenrigsministeren træffer bestemmelse om, hvilke læger der kan foretage vaccinationen i henhold til denne lov.

Stk. 2. Udgifterne til honorarer til lægerne for vaccinationens foretagelse afholdes i København og Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen.

Stk. 3. Kommuner og læger er forpligtet til efter regler fastsat af sundhedsstyrelsen at afgive oplysninger om virksomheden i medfør af denne lov.«

§ 4

I LOV NR. 321 AF 7. JULI 1945 OM TILLÆG TIL LOV NR. 138 AF 10. MAJ 1915 OM FORANSTALTNINGER MOD SMITSOMME SYGDOMMES UDBREDELSE. (FORBUD MOD BADNING) affattes § 2, stk. 2, således:

»Stk. 2. Erstatningerne udredes i København og Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen.«

§ 5

I LOV NR. 236 AF 30. APRIL 1946 OM LÆGEUNDERSØGELSER AF BØRN affattes § 2 således:

»§ 2. Udgifterne til honorarer til læger for de i § 1 omhandlede helbredsundersøgelser afholdes i København og Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen.

Stk. 2. For helbredsundersøgelser, der foretages på en offentlig institution af de ved denne ansatte læger, ydes der ikke honorar i henhold til denne lov. Indenrigsministeren kan bestemme, at denne regel også finder anvendelse på nærmere angivne private institutioner, der modtager tilskud fra det offentlige.

Stk. 3. Kommuner og læger er forpligtet til efter regler fastsat af sundhedsstyrelsen at afgive oplysninger om virksomheden i medfør af denne lov.«

§ 6

I LOV NR. 193 AF 4. JUNI 1947 OM BEKÆMPELSE AF KØNSSYGDOMME, som ændret bl.a. ved lov nr. 151 af 31. marts 1949 og lov nr. 101 af 25. marts 1959, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, 2. pkt., udgår »eller byråd«.

2. § 20, stk. 1, affattes således:

»Udgifterne ved undersøgelse og behandling for kønssygdom for offentlig regning afholdes i København og Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen. Udgifterne ved indlæggelse på sygehus kan medtages i kommunens regnskab over refusionsberettigende sygehusudgifter.«

3. § 20, stk. 2 og 3, ophæves, og § 20, stk. 4, bliver stk. 2.

§ 7

I LOV NR. 67 AF 31. MARTS 1953 OM KARANTÆNEFORANSTALTNINGER MOD SMITSOMME SYGDOMME, som ændret bl.a. ved lov nr. 101 af 25. marts 1959, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »og uden for København vedkommende amtsråd og byråd« til: »på Frederiksberg kommunalbestyrelsen og i øvrigt amtsrådene«.

2. I § 41 affattes 1. og 2. pkt. således:

»Udgifterne til behandling og pleje af personer, der underkastes isolation, afholdes over regnskabet for det pågældende sygehus og medtages ved opgørelsen af kommunernes tilskudsberettigende sygehusudgifter.«

§ 8

I LOV NR. 167 AF 24. MAJ 1955 OM VACCINATION MOD BØRNELAMMELSE, som ændret ved lov nr. 101 af 25. marts 1959, affattes § 3 således:

»§ 3. Indenrigsministeren træffer bestemmelse om, hvilke læger der kan foretage vaccination i henhold til denne lov.

Stk. 2. Ufgifterne til honorarer til lægerne afholdes i København og Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen.

Stk. 3. Kommuner og læger er forpligtet til efter regler fastsat af sundhedsstyrelsen at afgive oplysninger om virksomheden i medfør af denne lov.«

§ 9

I LOV NR. 79 AF 29. MARTS 1957 OM HJEMMESYGEPLEJE foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Hjemmesygeplejeordningen i Københavns og Frederiksberg kommuner skal godkendes af indenrigsministeren. Hjemmesygeplejeordningen i andre kommuner skal godkendes af amtsrådet.«

2. I § 3, stk. 2, ændres »§ 274« til: »§ 47, stk. 4«.

3. § 4, stk. 1, affattes således:

»Af kommunens udgifter til hjemmesygepleje refunderes 7/10 af statskassen.«

4. I § 5 ændres »jfr. § 82 og §§ 75-78 i lov om offentlig forsorg.« til: »jfr. bestemmelserne i kapitlerne XVIII og XIX i lov om offentlig forsorg.«

5. § 6 ophæves.

§ 10

I LOV OM DISTRIKTSJORDEMØDRE, JFR. LOVBEKENDTGØRELSE NR. 242 AF 7. JULI 1959,foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »på landet amtskommunen, i København og købstæderne bykommunen« til: »i København og Frederiksberg kommunen og i øvrigt amtskommunen«.

2. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »sogneråd« til: »kommunalbestyrelser«.

3. I § 1, stk. 3, ændres »I købstæderne« til: »I byområder«.

4. I § 1, stk. 4, udgår »både købstad og landdistrikt eller«.

5. I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For områder med ringe fødselstal, der på grund af deres geografiske beliggenhed ikke kan henføres under den almindelige distriktsinddeling, kan der med indenrigsministerens godkendelse af amtskommunen træffes særlige foranstaltninger til tilvejebringelse af fødselshjælp.«

6. I § 2 ændres »på landet af amtsrådet og i købstæderne af byrådet« til: »af amtsrådet«.

7. § 13 ophæves.

§ 11

I LOV nr: 200 AF 8. JUNI 1966 OM SVANGERSKABSHYGIEJNE foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, udgår »vederlagsfrit«.

2. § 5 affattes således:

»§ 5. Udgifterne ved foretagelse af de i § 4 omhandlede blodprøveundersøgelser afholdes af statskassen.

Stk. 2. Udgifterne til honorarer til læger og jordemødre for de i § 1 omhandlede helbredsundersøgelser m.m. og til den i § 2 omhandlede befordring afholdes i København og Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen.

Stk. 3. For helbredsundersøgelser, der foretages på en offentlig institution af de ved denne ansatte læger og jordemødre, ydes der ikke honorar i henhold til denne lov. Indenrigsministeren kan bestemme, at denne regel også finder anvendelse på nærmere angivne private institutioner, der modtager tilskud fra det offentlige.

Stk. 4. Kommuner, læger og jordemødre er forpligtet, til efter regler fastsat af sundhedsstyrelsen af afgive oplysninger om virksomheden i medfør af denne lov«.

§ 12

Loven træder i kraft den 1. april 1970, således at refusion efter de hidtidige bestemmelser sidste gang ydes på grundlag af de af kommunerne i regnskabsåret 1969-70 afholdte udgifter.

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 4. JUNI 1969.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/Knud Thestrup.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Lov nr. 431 af 03/09/1975 om Svangerskabshygiejne og fødselshjælp ophæver § 10. Loven er ikke indlagt i Retsinformation.