Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om statens overtagelse af Finseninstitutet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Staten overtager fra 1. januar 1981 de Finseninstitutet i København tilhørende ejendomme, inventar, instrumentarium, løsøre m. v. samt tekniske anlæg.

Stk. 2. Staten overtager fra 1. januar 1981 samtlige de Finseninstitutet påhvilende forpligtelser, herunder lån vedr. Finseninstitutet med et oprindeligt pålydende på 2.235.100 kr. samt Finseninstitutets pensionsforpligtelser.

§ 2. Staten tilbyder det pr. 31. december 1980 ved Finseninstitutet med tjenestemandslignende status ansatte personale ansættelse ved rigshospitalet som statstjenestemænd fra 1. januar 1981 med løn- og pensionsvilkår svarende til de for de pågældende under ansættelsen ved Finseninstitutet gældende.

Stk. 2. Såfremt en af de af stk. 1 omfattede ansatte ved Finseninstitutet med tjenestemandslignende status ikke måtte ønske at overgå til ansættelse som statstjenestemand, opretholdes den hidtidige ansættelsesmæssige status under udførelsen af det tilbudte arbejde ved rigshospitalet. Den pågældende har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af opgaveomlægningen og er pligtig at underkaste sig de forandringer i tjenesteforretningernes omfang og beskaffenhed, som er en følge af opgaveomlægningen.

Stk. 3. De under stk. 2 nævnte kan indtil 1. januar 1986 søge overgang til statstjenestemandsansættelse på vilkår som anført i stk. 1.

§ 3. Loven træder i kraft 1. januar 1981.

Givet på Christiansborg slot, den 16. juni 1980

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn:

Ingrid

Dronning af Danmark

Rigsforstander

/Henning Rasmussen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Lov nr. 1396 af 21/12/2005, Lov om retspsykiatrisk behandling m.v., ophæver denne lov bortset fra § 2, der opretholdes.