Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om overførelse af de af Samfundet og Hjemmet for Vanføre drevne ortopædiske hospitaler og afdelinger til amtskommunerne m.fl.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER.

§ 1. De af Samfundet og Hjemmet for Vanføre drevne ortopædiske afdelinger med tilhørende ambulatorier på de amtskommunale sygehuse i Næstved, Odense, Sønderborg, Kolding, Holstebro og Ålborg overføres fra 1. januar 1978 til de amtskommuner, hvori de er beliggende. Overførelsen omfatter det til afdelingerne hørende inventar, instrumentarium, løsøre m.v.

Stk. 2. Overførslen sker vederlagsfrit for amtskommunerne.

§ 2. Det Samfundet og Hjemmet for Vanføre tilhørende Ortopædisk Hospital i Århus med tilhørende ambulatorium og funktionærbygning overføres til Århus amtskommune fra 1. januar 1978.

Stk. 2. Overførelsen omfatter matr. nr. 59 D, Århus købstads markjorder, bortset fra den herpå beliggende værkstedsbygning.

Stk. 3. Overførelsen omfatter det til hospitalet, ambulatoritet og funktionærbygningen hørende inventar, instrumentarium løsøre m.v. samt tekniske anlæg.

Stk. 4. Overførelsen sker vederlagsfrit for amtskommunen.

§ 3. Det Samfundet og Hjemmet for Vanføre tilhørende Ortopædisk Hospital i København med tilhørende ambulatorium samt klinik for cerebral parese og børneneurologi med tilhørende børnehave overføres til staten fra 1. januar 1978.

Stk. 2. Overførelsen omfatter en ca. 13.913 kvadratmeter stor parcel af matr. nr. 5614, Udenbys Klædebo kvarter, med de herpå værende bygninger bestående af hospital og ambulatorium og en ca. 6.250 kvadratmeter stor parcel af matr. nr. 5614, Udenbys Klædebo kvarter, med herpå værende bygninger bestående af en klinik for behandling af cerebral parese og børneneurologi med tilhørende børnehave.

Stk. 3. Overførelsen omfatter det til hospitalet, ambulatoriet, klinikken og børnehaven hørende inventar, instrumentarium, løsøre m.v. samt tekniske anlæg.

§ 4. Staten overtager fra 1. januar 1978 lån vedrørende de i §§ 2 og 3 nævnte hospitaler med et oprindeligt pålydende på 10.583.634 kr. Såfremt overtagelse ikke kan finde sted, afholder staten de løbende ydelser vedrørende disse lån.

Stk. 2. Staten refunderer Samfundet og Hjemmet for Vanføre de udgifter til nødvendige investeringer i inventar, instrumentarium, løsøre m.v., der er afholdt fra det tidspunkt, da det var klart, at overførelse af afdelingerne skulle finde sted til 1. januar 1978 med 3 mill. kr. I øvrigt ydes der ikke Samfundetr og Hjemmet for Vanføre godtgørelse for de i §§ 1-3 omhandlede overførelser.

§ 5. På de i §§ 1 og 2 nævnte institutioner ydes behandling m.v. fra 1. januar 1978 efter reglerne i lov om sygehusvæsenet. På den i § 3 nævnte institution ydes behandling m.v. fra 1. januar 1978 efter de for statslige sygehuse gældende regler.

Kapitel 2.

PERSONALEFORHOLD.

§ 6. De amtskommuner, hvori de i § 1 omhandlede afdelinger og det i § 2 omhandlede hospital er beliggende, tilbyder det pr. 31. december 1977 under Samfundet og Hjemmet for Vanføre med tjenestemandslignende status ansatte personale, der er medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre, og som er tjenestegørende inden for de omhandlede dele af Samfundet og Hjemmet for Vanføres virksomhed, ansættelse som amtskommunale tjenestemænd fra 1. januar 1978 at regne med løn- og pensionsvilkår svarende til de for de pågældende under ansættelsen under Samfundet og Hjemmet for Vanføre gældende i det omfang,hvori de pågældende ikke pr. 1. januar 1978 forbliver tjenestgørende under Samfundet og Hjemmet for Vanføre inden for dettes tilbageværende virksomhed.

Stk. 2. Det pr. 31 december 1977 under Samfundet og Hjemmet for Vanføre med tjenestemandslignende status ansatte personale, der er medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre, og som er tjenestgørende inde for den i § 3 omhandlede del af Samfundet og Hjemmet for Vanføres virksomhed, tilbydes ansættelse som statstjenestemænd fra 1. januar 1978 at regne med løn- og pensionsvilkår svarende til de for de pågældende under ansættelsen under Samfundet og Hjemmet for Vanføre gældende i det omfang, hvori de pågældende ikke pr. 1. januar 1978 forbliver tjenstgørende under Samfundet og Hjemmet for Vanføre inden for dettes tilbageværende virksomhed.

Stk. 3. Såfremt en af de af stk. 1 og 2 omfattede ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre med tjenestemandslignende status og medlemsskab af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre ikke måtte ønske at overgå til henholdsvis amtskommunal tjenestemandsansættelse og ansættelse som statstjenestemand, opretholdes den hidtidige ansættelsesmæssige status under den pågældendes udførelse af det tilbudte arbejde henholdsvis inden for vedkommende amtskommunes social-, sundheds- og sygehusforvaltning og under rigshospitalet.

Stk. 4. De under stk. 3 nævnte ansatte, der ikke måtte ønske at overgå til ansættelse som henholdsvis amtskommunale tjenestemænd og statstjenestemænd, men opretholder den hidtidige ansættelsesmæssige status, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af opgaveomlægningen.

Stk. 5. De under stk. 3 nævnte ansatte er pligtige at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som er en følge af opgaveomlægningen.

Stk. 6. De under stk. 3 nævnte ansatte kan indtil 1. januar 1983 søge overgang til henholdsvis amtskommunal tjenestemandsansættelse og ansættelse som statstjenestemænd på vilkår som anført i stk. 1 og 2.

Stk. 7. Amtskommunerne overtager fra 1. januar 1978 pensioneringen af de ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre, som i henhold til stk. 1 fra nævnte dato overgår til ansættelse som amtskommunale tjenestemænd, samt af de ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre, der i medfør af stk. 6 fra et senere tidspunkt overgår til sådan ansættelse, fra det tidspunkt, hvor overgangen finder sted.

Ved udbetaling af pension til de nævnte ansatte fordeles udgifterne mellem Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre og den respektive amtskommune i forhold til den del af pensionsalderen, som er optjent henholdsvis indtil 1. januar 1978 og i tiden fra 1, januar 1978. Staten og Samfundet og Hjemmet for Vanføre kan indtræde i fordelingen af pensionsudgifterne i stedet for Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Stk. 8. Staten overtager fra 1. januar 1978 pensioneringen af de ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre, som i henhold til stk. 2 fra nævnte dato overgår til ansættelse som statstjenestemænd, samt af de ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre, der i medfør af stk. 6 fra et senere tidspunkt overgår til sådan ansættelse, fra det tidspunkt, hvor overgangen finder sted.

Ved udbetaling af pension til de nævnte ansatte afholdes udgifterne hertil af staten, dog således, at Samfundet og Hjemmet for Vanføre for så vidt angår tiden indtil 1. januar 1978 afholder den del af udgifterne, som måtte påhvile Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Stk. 9. Samfundet og Hjemmet for Vanføre og Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre udbetaler henholdsvis lønning og pension m.v. til de under stk. 3 nævnte ansatte. Amtskommunerne refunderer fra 1. januar 1978 Samfundet og Hjemmet for Vanfører lønning for de ansatte, der fra nævnte dato opretholder den hidtidige ansættelsesmæssige status under deres udførelse af det tilbudte arbejde for vedkommende amtskommunes sociale-, sundheds- og sygehusforvaltning. Staten refunderer fra 1. januar 1978 Samfundet og Hjemmet for Vanføre lønning for de ansatte, der fra nævnte dato opretholder den hidtidige ansættelsesmæssige status under deres udførelse af det tilbudte arbejde under rigshospitalet.

Ved udbetalingen af pension til de nævnte ansatte, der udfører det tilbudte arbejde inden for amtskommunerne, fordeles udgifterne hertil mellem pensionskassen og den respektive amtskommune i det i stk. 7 angivne forhold. Staten og Samfundet og Hjemmet for Vanføre kan indtræde i fordelingen af pensionsudgifterne i stedet for Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Ved udbetalingen af pension til de nævnte ansatte, der udfører det tilbudte arbejde under rigshospitalet, afholdes udgifterne hertil af pensionskassen. Staten og Samfundet og Hjemmet for Vanføre kan indtræde i afholdelsen af pensionsudgifterne i stedet for Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Stk. 10. Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre refunderer amtskommunerne de i stk. 7 omhandlede pensionsudgifter, der måtte påhvile pensionskassen.

Amtskommunerne refunderer pensionskassen eller i dennes sted staten og Samfundet og Hjemmet for Vanføre de i stk. 9 omhandlede pensionsudgifter, der måtte påhvile amtskommunerne.

Stk. 11. Bestemmelserne i stk 7-8 og 10 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår ansatte ved Samfundet og Hjemmet for Vanføres centrale administration med tjenestemandslignende status og medlemsskab af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre, der i tilslutning til den omhandlede overførelse måtte opnå amtskommunal tjenestemandsansættelse eller ansættelse som statstjenestemænd.

Kapitel 3.

IKRAFTTRÆDEN M.V.

§ 7. Loven træder i kraft 1. januar 1978.

§ 8. Loven gælden ikke for Færøerne og Grønland.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 8. JUNI 1977.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Egon Jensen.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Lov nr. 1396 af 21/12/2005, Lov om retspsykiatrisk behandling m.v., ophæver denne lov bortset fra § 6, der opretholdes.