Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om udbygning af rigshospitalet m.v.

(Overflytning af Finseninstitutets funktioner til rigshospitalets

Blegdamsvejområde og Københavns amtskommunes sygehus i Herlev)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Indenrigsministeren bemyndiges til ud over tidligere givne byggebevillinger indtil 1. januar 1990 at anvende 375 mill. kr., beregnet efter byggepriserne i januar 1983, til udvidelse og ombygning af rigshospitalets bygninger på Blegdamsvej i forbindelse med overførsel af funktioner fra Finseninstitutet.

§ 2. Indenrigsministeren bemyndiges til at indgå aftale med Københavns amtsråd om, at der i perioden 1985-88 ydes statstilskud på indtil 163,8 mill. kr. i januar 1983-niveau til delvis dækning af amtskommunens anlægsudgifter, inkl. apparaturanskaffelser, ved udbygning af onkologisk afdeling på Københavns amtskommunes sygehus i Herlev til varetagelse af den onkologiske betjening af ca. 1,2 mill. indbyggere.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

GIVET PÅ AMALIENBORG, DEN 6. JUNI 1984

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/BRITTA SCHALL HOLBERG

Officielle noter

Ingen