Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om apoteksvirksomhed

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§ 1. Apoteksvirksomhed må kun udøves i henhold til:

 • 1) apotekerbevilling, jfr. kapitel 4,
 • 2) bestemmelse om midlertidig drift, jfr. § 19, eller
 • 3) tilladelse til oprettelse af sygehusapotek, jfr. kapitel 11.

Stk. 2. Apoteksvirksomhed må kun udøves fra apoteker og dertil knyttede apoteksfilialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder.

§ 2. Kun den, der har apotekerbevilling eller er ansat som leder af et sygehusapotek, er berettiget til at betegne sig som apoteker.

Stk. 2. Betegnelsen apotek eller betegnelser, hvori apotek indgår, er forbeholdt de enheder, der er nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 3. Apoteker og apoteksfilialer skal betegnes med et navn, der er godkendt af sundhedsstyrelsen.

§ 3. Apotekere må ikke udøve virksomhed som læge, tandlæge eller dyrlæge.

Stk. 2. Den, der udøver læge-, tandlæge- eller dyrlægevirksomhed, må ikke uden sundhedsstyrelsens samtykke drive eller være knyttet til en virksomhed, der har tilladelse efter § 8, stk. 1, i lov om lægemidler.

Kapitel 2

OPRETTELSE, NEDLÆGGELSE OG FLYTNING AF APOTEKER, APOTEKSFILIALER OG

APOTEKSUDSALG M.V.

§ 4. Indenrigsministeren træffer bestemmelse om oprettelse, nedlæggelse og flytning af apoteker og apoteksfilialer.

Stk. 2. Et apotek eller en apoteksfilial kan dog kun nedlægges eller flyttes i forbindelse med bortfald eller tilbagekaldelse af apotekerbevillingen, eller såfremt apotekeren samtykker heri. Tilsvarende gælder bestemmelse om overførelse af en apoteksfilial fra et apotek til et andet samt omdannelse af en apoteksfilial til et apotek.

§ 5. Ved oprettelse og flytning af et apotek eller en apoteksfilial angiver indenrigsministeren det område, inden for hvilket apoteket eller apoteksfilialen skal ligge.

Stk. 2. Apotekers og apoteksfilialers beliggenhed godkendes af indenrigsministeren.

§ 6. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte en frist for oprettelse eller flytning af et apotek eller en apoteksfilial.

§ 7. Sundhedsstyrelsen meddeler tilladelse til og giver påbud om oprettelse, nedlæggelse og flytning af apoteksudsalg.

Stk. 2. En apoteker kan oprette og nedlægge håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder inden for apotekets naturlige forsyningsområde. Apotekeren underretter sundhedsstyrelsen om sådanne oprettelser og nedlæggelser.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde give påbud om oprettelse, flytning eller nedlæggelse af et håndkøbsudsalg eller et medicinudleveringssted.

Stk. 4. Når særlige forhold taler derfor, kan sundhedsstyrelsen påbyde, at et apoteksudsalg eller et håndkøbsudsalg overføres fra et apotek til et andet.

Stk. 5. Apoteksudsalgs beliggenhed godkendes af sundhedsstyrelsen.

§ 8. I særlige tilfælde kan sundhedsstyrelsen meddele tilladelse til, at en læge på nærmere vilkår til sine patienter kan forhandle lægemidler og andre varer, der er indkøbt på et apotek, der er angivet i tilladelsen.

§ 9. Dyrlæger, der har ret til at praktisere her i landet, må udlevere lægemidler, som er indkøbt på et dansk apotek, til brug for dyr, de har under behandling.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter bestemmelser om dyrlægers omgang med lægemidler til dyr.

§ 10. Ved afgørelser efter dette kapitel skal indenrigsministeren og sundhedsstyrelsen tage hensyn til, at der bør opnås en rimelig let og sikkerhedsmæssigt forsvarlig adgang til lægemidler til rimelige priser og samfundsmæssige omkostninger, og at det enkelte apotek bør få mulighed for at opnå et rimeligt tilfredsstillende driftsøkonomisk resultat.

Kapitel 3

APOTEKERS FORHANDLING OG FREMSTILLING AF LÆGEMIDLER M.V.

§ 11. Bevilling til at drive et apotek omfatter:

 • 1) forhandling til forbrugerne af de lægemidler, som det ifølge lov om lægemidler er forbeholdt apoteker at forhandle,
 • 2) forhandling til forbrugerne af andre lægemidler, varer inden for sundheds- og sygeplejen og andre varer, som naturligt og hensigtsmæssigt forhandles sammen med lægemidler, og
 • 3) fremstilling af lægemidler til den enkelte patient under angivelse af deklaration og uden anden form for navneangivelse (magistrelt fremstillede lægemidler).

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan fritage en apoteker for pligten til fremstilling af de lægemidler, der er nævnt i stk. 1, nr. 3.

§ 12. Apotekerbevilling giver endvidere adgang til fremstilling af:

 • 1) farmaceutiske specialiteter, der i henhold til registreringen i sundhedsstyrelsens specialitetsregister kan fremstilles på apoteker, når disse specialiteter kun forhandles fra det pågældende apotek til forbrugerne, og
 • 2) varer, som ikke er lægemidler, jfr. § 11, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan give tilladelse til, at de i stk. 1, nr. 1, nævnte specialiteter sælges til andre apoteker.

Stk. 3. Ud over hvad der er omfattet af bevillingen, kan apotekere kun fremstille farmaceutiske specialiteter til levering til det selskab, som er nævnt i § 13.

§ 13. Indenrigsministeren tillægger for 5 år retten til registrering af de i stk. 2 nævnte farmaceutiske specialiteter til et selskab eller lignende, der påtager sig de af indenrigsministeren fastsatte vilkår herfor. Perioden forlænges for 5 år ad gangen, såfremt de vilkår, der er fastsat i forbindelse med tildelingen af registreringsretten eller forlængelsen af perioden, er iagttaget.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte lægemidler omfatter de farmaceutiske specialiteter, som er optaget i sundhedsstyrelsens specialitetsregister i henhold til § 49, stk. 2, i lov om lægemidler, og som ifølge registreringen kan fremstilles på apoteker.

§ 14. Bortset fra den registreringsindehaver, der omfattes af § 13, stk. 1, kan apotekere, sammenslutninger af apotekere eller selskaber ejet af apotekere ikke få registreret farmaceutiske specialiteter.

Kapitel 4

APOTEKERBEVILLINGER M.V.

§ 15. Bevilling til at drive et apotek meddeles af kongen.

Stk. 2. Apotekerbevilling kan kun meddeles til en person, der:

 • 1) har dansk indfødsret eller er statsborger i et andet EF-medlemsland,
 • 2) er myndig og ikke er under lavværgemål,
 • 3) ikke er under konkurs,
 • 4) ikke er fyldt 50 år, medmindre den pågældende er eller har været indehaver af en apotekerbevilling,
 • 5) har bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, som er godkendt af indenrigsministeren til opfyldelse af overenskomster med andre lande eller direktiver vedtaget af De europæiske Fællesskaber, og
 • 6) gennem forudgående beskæftigelse har gjort sig egnet til at lede driften af et apotek.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 2, nr. 5, krævede uddannelse skal være suppleret med efter- eller videreuddannelse.

§ 16. Indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele en apotekerbevilling for et begrænset tidsrum, som skal være angivet i opslaget om bevillingen. Såfremt apotekeren samtykker heri, kan indenrigsministeren uden opslag forlænge en fastsat tidsbegrænsning for en periode på indtil 3 år eller lade den tidsbegrænsede bevilling afløse af en bevilling uden tidsbegrænsning.

Stk. 2. Senest 6 måneder før en tidsbegrænset apotekerbevillings bortfald skal indenrigsministeren tilbyde apotekeren en apotekerbevilling uden tidsbegrænsning.

§ 17. Ved omdannelse af en apoteksfilial til apotek har apotekeren fortrinsret til bevillingen til det nye apotek.

§ 18. Apotekerbevillinger opslås ledige af sundhedsstyrelsen med en ansøgningsfrist på mindst 14 dage.

Stk. 2. Efter anmodning meddeles der ansøgere og organisationer, hvis medlemmer er naturlige ansøgere til apotekerbevillinger, oplysning om ansøgernes navne.

Stk. 3. Bevilling opslås ikke ledig, når en apoteker anvender sin fortrinsret efter § 17, eller når en apoteker tilbydes en bevilling i henhold til § 16, stk. 2.

§ 19. Når en apotekerbevilling er ledig, kan indenrigsministeren bestemme, at apoteket midlertidigt skal drives af sundhedsstyrelsen for statens regning.

§ 20. Ansøgning om en apotekerbevilling indsendes til sundhedsstyrelsen, der afgiver en begrundet udtalelse til indenrigsministeren om de efter styrelsens opfattelse tre bedst egnede ansøgere i nummerorden. Forinden udtalelsen afgives, rådfører sundhedsstyrelsen sig med de konsulenter, der er nævnt i § 67. Ved udtalelsens afgivelse offentliggør sundhedsstyrelsen navnene på de anbefalede ansøgere i alfabetisk orden.

Stk. 2. Har en apoteker søgt om en ledig bevilling, kan sundhedsstyrelsen uanset bestemmelsen i stk. 1 anbefale, at bevillingen meddeles denne, såfremt dette er begrundet i hensynet til at kunne nedlægge det apotek, hvortil den pågældende har bevilling, og såfremt den pågældende skønnes egnet til at lede driften af det ledige apotek.

Stk. 3. En ansøger har ret til at blive gjort bekendt med de udtalelser, der afgives om den pågældende.

§ 21. Hvis sundhedsstyrelsen skønner, at ingen af de ansøgere, der rettidigt har ansøgt om den ledige bevilling, er egnet til at lede driften af det ledige apotek, eller styrelsen skønner, at der ved nyt opslag kan fremskaffes ansøgning fra bedre egnede ansøgere, opslår sundhedsstyrelsen bevillingen ledig på ny.

§ 22. Apotekerbevilling bortfalder:

 • 1) med udgangen af den måned, hvori indehaveren fylder 70 år,
 • 2) når indehaveren dør, jfr. dog § 23,
 • 3) når indehaveren får anden bevilling eller får ansættelse som sygehusapoteker,
 • 4) når indehaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 15, stk. 2, nr. 1-3,
 • 5) når indehaveren efter § 5 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse, der finder tilsvarende anvendelse på udøvelse af apoteksvirksomhed, eller § 79 i borgerlig straffelov mister retten til at drive apotek, og
 • 6) når indehaveren har været fraværende fra apoteket i et år og fraværet ikke skyldes sygdom, jfr. § 31, stk. 4.

Stk. 2. En apoteker kan til enhver tid efter ansøgning fritages for bevillingen.

§ 23. Efter en apotekers død kan dennes bo med sundhedsstyrelsens godkendelse fortsætte driften af apoteket med en bestyrer i indtil 6 måneder efter dødsfaldet. I særlige tilfælde kan sundhedsstyrelsen forlænge denne periode.

Stk. 2. Ved fratræden efter § 22, stk. 1, nr. 1 og 3, og stk. 2, kan sundhedsstyrelsen bestemme, at bevillingen for en periode på indtil et år ikke bortfalder, og at apotekeren i denne periode er pligtig at fortsætte driften.

§ 24. Har en apoteker som følge af sygdom været fraværende fra apoteket i mere end et år, rejser sundhedsstyrelsen sag om tilbagekaldelse af apotekerbevillingen. Til brug ved afgørelsen af sagen skal sundhedsstyrelsen foranledige, at der indhentes en erklæring fra apotekerens læge samt eventuelle yderligere erklæringer.

Stk. 2. Kan apotekeren forventes varigt at genoptage driften af apoteket, udsætter sundhedsstyrelsen spørgsmålet om tilbagekaldelse af apotekerbevillingen i indtil et år.

Stk. 3. Kan driften af apoteket ikke forventes varigt genoptaget, eller er driften ikke genoptaget inden for den frist, der er fastsat i henhold til stk. 2, udvirker indenrigsministeren kongelig resolution for tilbagekaldelse af apotekerbevillingen, jfr. dog § 27.

§ 25. Såfremt en apoteker groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser efter § 31 og de udviste forhold giver grund til at antage, at apotekeren ikke fremover vil lede driften af apoteket på forsvarlig måde, kan indenrigsministeren udvirke kongelig resolution for tilbagekaldelse af apotekerbevillingen.

Stk. 2. Forinden en bevilling kan tilbagekaldes efter stk. 1, skal indenrigsministeren lade sagens faktiske omstændigheder undersøge ved en forhørsleder efter de i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken fastsatte regler om afholdelse af tjenstligt forhør.

§ 26. Indenrigsministeren kan udvirke kongelig resolution for tilbagekaldelse af en apotekerbevilling, såfremt indehaveren ikke inden en frist, der er fastsat af sundhedsstyrelsen i henhold til § 6 eller § 28, stk. 1, opretter eller overtager et apotek.

§ 27. Forinden en bevilling kan tilbagekaldes efter §§ 24-26, skal der gives apotekeren og hans faglige organisation lejlighed til at udtale sig.

Kapitel 5

APOTEKSOVERTAGELSE

§ 28. Tidspunktet for apoteksovertagelse samt de nærmere vilkår herfor, jfr. §§ 29 og 30, fastsættes ved aftale mellem den tiltrædende og den fratrædende apoteker eller dennes bo. Aftalen fremsendes til sundhedsstyrelsen, der kan fastsætte eller ændre en frist for overtagelsen.

Stk. 2. Uenighed mellem den tiltrædende og den fratrædende apoteker om vilkårene for apoteksovertagelsen, bortset fra fristen, jfr. stk. 1, 2. pkt., afgøres ved voldgift, jfr. § 68.

Stk. 3. Spørgsmål om vilkårene for apoteksovertagelse kan ikke indbringes for domstolene, før der er truffet afgørelse ved voldgift.

§ 29. Ved apoteksovertagelse er den tiltrædende apoteker berettiget og forpligtet til at overtage inventaret og varebeholdningen, i det omfang inventaret og varebeholdningen er i brugbar og tidssvarende stand og er passende i forhold til den eller de pågældende apoteksenheders behov.

§ 30. Såfremt den tiltrædende apoteker ikke erhverver den eller de ejendomme, hvori apotek eller apoteksfilial er indrettet, er apotekeren berettiget til at overtage de hidtidige lokaler som lejer for et tidsrum af indtil 2 år.

Stk. 2. Er den fratrædende apoteker lejer af de lokaler, hvori apotek eller apoteksfilial er indrettet, er den tiltrædende apoteker berettiget til at indtræde i bestående lejekontrakter i indtil 2 år.

Kapitel 6

LEDELSE AF APOTEK OG APOTEKSPERSONALE

§ 31. Apotekeren leder driften af apoteket og er ansvarlig for, at virksomheden udøves forsvarligt og i overensstemmelse med gældende bestemmelser og meddelte påbud.

Stk. 2. Under fravær skal apotekeren sørge for forsvarlig ledelse af apoteket.

Stk. 3. Ved fravær i mere end 2 måneder skal apoteket ledes af en apoteksbestyrer. Sundhedsstyrelsen kan om fornødent foranledige, at apoteket midlertidigt ledes af en apoteksbestyrer for apotekerens regning.

Stk. 4. En apoteker kan ikke være fraværende fra apoteket i mere end et år, jfr. dog § 24.

§ 32. Såfremt sundhedsstyrelsen skønner, at en apotekerbevilling vil kunne tilbagekaldes efter § 25, eller at en apoteker vil kunne fratages retten til at drive apoteksvirksomhed efter § 5 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse, eller såfremt der er rejst sigtelse mod en apoteker for strafbart forhold, der kan medføre frakendelse af retten til at drive apoteksvirksomhed efter § 79 i borgerlig straffelov, kan sundhedsstyrelsen påbyde apotekeren at overdrage ledelsen af apoteket til en bestyrer, indtil sagen er endeligt afgjort.

Stk. 2. Såfremt påbud efter stk. 1 ikke efterkommes, kan sundhedsstyrelsen midlertidigt indsætte en apoteksbestyrer for apotekerens regning.

§ 33. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om antagelse og godkendelse af apoteksbestyrere og om indberetning af apotekeres eller apoteksbestyreres fravær.

Stk. 2. Ved indsættelse af apoteksbestyrer efter § 31, stk. 3, og § 32, stk. 2, skal der gives apotekeren og hans faglige organisation lejlighed til at udtale sig om valget af bestyrer.

§ 34. Indenrigsministeren fastsætter regler om beføjelser og betegnelser for det personale, som beskæftiges på apotekerne.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om uddannelse af apotekernes tekniske personale.

§ 35. Apotekere har pligt til at modtage farmaceutstuderende og andre uddannelsessøgende, jfr. § 34, stk. 2, hvis uddannelse giver adgang til senere beskæftigelse med lægemiddelforsyning, til praktisk oplæring og undervisning. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler herom.

§ 36. Indenrigsministeren kan til gennemførelse af overenskomster med andre lande og direktiver vedtaget af De europæiske Fællesskaber fastsætte bestemmelser om adgang til ansættelse på apotek for personer med udenlandsk uddannelse, der sigter på beskæftigelse på apoteker.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan give tilladelse til beskæftigelse på apotek til personer med udenlandsk uddannelse, der kan ligestilles med en dansk uddannelse, som berettiger til beskæftigelse på apotek. I tilladelsen angives de beføjelser, den pågældende må udøve. Tilladelsen kan tidsbegrænses.

§ 37. Indenrigsministeren kan i tilfælde af konflikt mellem apotekerne og apotekspersonalet midlertidigt gøre undtagelse fra regler, der er fastsat i medfør af § 34 eller i henhold til kapitel 7, når hensynet til sikring af befolkningens forsyning med lægemidler tilsiger det.

Kapitel 7

APOTEKERS INDRETNING OG DRIFT

§ 38. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om de forskellige apoteksenheders opgaver og kan fastsætte regler om de forskellige enheders drift.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om indretning og udstyr af lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed.

§ 39. Sundhedsstyrelsen kan påbyde en apoteker eller ejeren af et sygehusapotek at foretage ændringer i indretning og udstyr af apotekslokaler og kan fastsætte en frist for påbuddets efterkommelse.

§ 40. Indenrigsministeren fastsætter regler om apotekers åbningstid.

§ 41. Apoteker skal have et varelager, som er passende og tilstrækkeligt i forhold til efterspørgslen det pågældende sted.

Stk. 2. Apoteker skal hurtigst muligt efterkomme anmodninger om fremskaffelse af ethvert lægemiddel, hvis forhandling er forbeholdt apotekerne, eller som ordineres ved recept og lovligt kan forhandles her i landet.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan af beredskabsmæssige hensyn påbyde apoteker eller nogle af disse at have en mindstebeholdning af nærmere bestemte lægemidler og andre varer.

§ 42. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om, hvilke lægemidler der kun må udleveres efter udleveringsforskrifter fra læger, tandlæger og dyrlæger (recepter), om forskrifternes affattelse m.v. samt om apotekers udlevering af sådanne lægemidler, herunder om udlevering i særlige tilfælde uden sikkerhed for betaling.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter også andre personer er berettiget til at udstede forskrifter om udlevering af lægemidler fra apoteker.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan til gennemførelse af overenskomster med andre lande og direktiver vedtaget af De europæiske Fællesskaber fastsætte bestemmelse om, at udleveringsforskrifter udstedt af personer, der er berettiget hertil ifølge andre landes regler herom, også må ekspederes her i landet.

§ 43. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om fremstilling, kontrol, lagerhold og opbevaring af lægemidler og andre varer på apoteker.

Kapitel 8

PRISFASTSÆTTELSE

§ 44. Indenrigsministeren fastsætter regler for beregning af apotekernes priser ved salg til forbrugerne af lægemidler, hvis forhandling er forbeholdt apoteker. Reglerne fastsættes efter indhentet udtalelse fra sundhedsstyrelsen, jfr. § 66.

§ 45. Størrelsen af de samlede beløb, der udgør apotekernes bruttoavance ved salg af lægemidler og andre varer m.v. samt regulering af disse, fastsættes ved aftale mellem indenrigsministeren og apotekernes organisation.

Stk. 2. Aftale indgås for 2 år. I aftalen fastlægges de forudsætninger, under hvilke aftalen kan tages op til forhandling i aftaleperioden.

§ 46. Er der ikke indgået ny aftale ved aftaleperiodens udløb, kan indenrigsministeren forlænge den bestående aftale, dog længst med i alt et år.

Stk. 2. Kan der ikke indgås aftale som nævnt i § 45, stk. 1, fremsætter indenrigsministeren særligt lovforslag.

Kapitel 9

REGNSKABSOPLYSNINGER M.V.

§ 47. Apotekerne skal udarbejde regnskabsoplysninger efter regler, som fastsættes af indenrigsministeren. Ministeren kan i reglerne fastsætte bestemmelser om, at regnskabsoplysningerne skal vedlægges sådant materiale vedrørende apotekets forhold, som indgives med apotekernes selvangivelse, og om, at regnskabsoplysningerne skal attesteres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

Stk. 2. Apotekernes regnskabsoplysninger indsendes inden for nærmere af sundhedsstyrelsen fastsatte frister til sundhedsstyrelsen, som kan kræve indsendt eller forevist det materiale, der ligger til grund for regnskabsoplysningerne.

§ 48. Apotekerne og deres forening skal efter anmodning give indenrigsministeren og sundhedsstyrelsen oplysninger vedrørende apotekernes forhold, herunder oplysninger om fremstilling og salg af lægemidler og andre varer.

Kapitel 10

UDLIGNING

§ 49. Indenrigsministeren fastsætter årligt en beløbsgrænse, i forhold til hvilken apotekere betaler en afgift, såfremt deres omsætning i det pågældende år overstiger beløbsgrænsen, eller modtager et tilskud, såfremt deres omsætning i det pågældende år er mindre end beløbsgrænsen.

Stk. 2. Den beløbsgrænse, der er nævnt i stk. 1, skal fastsættes således, at apoteksafgifterne efter § 50, stk. 1, for et kalenderår dækker statens tilskud efter § 50, stk. 2, i det pågældende kalenderår med tillæg af et beløb, der fastsættes efter forhandling med Danmarks Apotekerforening, til dækning af statens udgifter til tilskud til apotekere efter § 51 og til erstatninger efter § 70.

§ 50. Apoteker, hvis omsætning i et kalenderår overstiger den i § 49, stk. 1, nævnte beløbsgrænse, betaler til staten en omsætningsafgift beregnet på grundlag af forskelsbeløbet efter følgende skala:

Af beløb indtil 20 pct. af beløbsgrænsen.......................3 pct.

Af beløb på 20 pct. og indtil 40 pct. af beløbsgrænsen.........6 pct.

Af beløb på 40 pct. og indtil 50 pct. af beløbsgrænsen.........9 pct.

Af beløb på 50 pct. og indtil 60 pct. af beløbsgrænsen........11 pct.

Af beløb derudover............................................13 pct.

Stk. 2. Til apoteker, hvis omsætning i et kalenderår er mindre end den beløbsgrænse, der er nævnt i § 49, stk. 1, betaler staten et omsætningstilskud beregnet på grundlag af forskelsbeløbet efter følgende skala:

Af beløb indtil 25 pct. af beløbsgrænsen.......................3 pct.

Af beløb derudover.............................................6 pct.

Stk. 3. For apoteker, hvortil der er knyttet apoteksfilial, reduceres den omsætning, der er nævnt i stk. 1 og 2, med halvdelen af filialens eller filialernes omsætning i det pågældende år.

Stk. 4. For hver apoteksfilial, der er tilknyttet apoteket, reduceres afgiften efter stk. 1 eller forhøjes tilskuddet efter stk. 2 med et beløb, der udgør 2 pct. af den i § 49, stk. 1, nævnte beløbsgrænse.

Stk. 5. For apoteker, hvortil der er knyttet apoteksudsalg eller håndkøbsudsalg, reduceres den omsætning, der er nævnt i stk. 1 og 2, med 1/10 af de tilknyttede udsalgs omsætning i det pågældende år.

§ 51. Når særlige forhold taler derfor, kan indenrigsministeren tilstå en apoteker afgiftslempelse eller tilskud for et år ad gangen.

§ 52. Indenrigsministeren fastsætter regler om, hvilke beløb der indgår i den omsætning, der danner grundlag for beregningen af afgift og tilskud efter § 50, og kan herunder fastsætte, at omsætningen af varer, der ikke er lægemidler, ikke indgår i omsætningen.

§ 53. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om beregning og betaling af afgifter og tilskud, herunder om, at der i årets løb skal betales foreløbige afgifter og tilskud.

Stk. 2. Afgifter, der ikke betales rettidigt, tillægges rente på 1,3 pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

Kapitel 11

SYGEHUSAPOTEKER

§ 54. Sygehusapoteker og sygehusapoteksfilialer kan med indenrigsministerens tilladelse oprettes af staten, en amtskommune og Københavns og Frederiksberg kommuner.

Stk. 2. Nedlæggelse af et sygehusapotek eller en sygehusapoteksfilial kan kun ske efter tilladelse fra indenrigsministeren.

§ 55. I tilladelsen til oprettelse af et sygehusapotek eller en sygehusapoteksfilial fastsættes, til hvilke sygehuse og institutioner sygehusapoteket eller sygehusapoteksfilialen kan levere lægemidler og andre varer til behandling af patienter på sygehusene og institutionerne.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan omfatte sygehuse og institutioner, som ejes eller drives af den myndighed, der ejer sygehusapoteket eller sygehusapoteksfilialen. Indenrigsministeren kan udvide eller indskrænke det leveringsområde, der er fastsat i tilladelsen.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan meddele sygehusapoteker og sygehusapoteksfilialer tilladelse til at levere lægemidler og andre varer til statsinstitutioner.

§ 56. Sygehusapoteker kan fremstille:

 • 1) magistrelle lægemidler,
 • 2) de i § 57, stk. 1, nævnte lægemidler, såfremt disse af registreringsindehaveren er anmeldt til sundhedsstyrelsen inden den 1. januar 1987 til fortsat fremstilling på sygehusapotek,
 • 3) farmaceutiske specialiteter, der inden den 1. januar 1985 er registreret i henhold til § 15 i lov om lægemidler til fremstilling på sygehusapotek,
 • 4) farmaceutiske specialiteter, der efter den 1. januar 1985 registreres til fremstilling på sygehusapotek, såfremt de pågældende lægemidler helt eller fortrinsvis er bestemt til at anvendes til sygdomsbehandling på sygehuse, og
 • 5) andre varer, der anvendes i sundheds- og sygeplejen på sygehusene.

Stk. 2. De lægemidler og de andre varer, der er nævnt i stk. 1, kan forhandles til andre sygehusapoteker. De lægemidler, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, kan endvidere forhandles til apoteker.

§ 57. Indenrigsministeren tillægger registreringsretten til de lægemidler, der er optaget i sundhedsstyrelsens specialitetsregister i henhold til § 49, stk. 2, i lov om lægemidler, og som ifølge registreringen fremstilles på sygehusapotek, til sygehusapotekernes ejere eller en organisation, der repræsenterer disse.

Stk. 2. Farmaceutiske specialiteter kan kun søges registreret til fremstilling på sygehusapotek af de ejere og den organisation, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte særlige regler for de specialiteter, der ifølge registreringen i sundhedsstyrelsens specialitetsregister fremstilles på sygehusapoteker.

§ 58. Indenrigsministeren fastsætter regler om sygehusapotekers indberetning af oplysninger til sundhedsstyrelsen, herunder om omsætning og omkostninger. Ejere af sygehusapoteker skal efter anmodning give sundhedsstyrelsen oplysninger vedrørende apotekets forhold.

§ 59. De myndigheder, der ejer sygehusapotekerne, indhenter forud for ansættelsen af en sygehusapoteker en udtalelse om ansøgernes egnethed fra sundhedsstyrelsen, jfr. § 67. Sygehusapotekere skal opfylde den betingelse, der er nævnt i § 15, stk. 2, nr. 5.

§ 60. Sygehusapoteker er omfattet af bestemmelserne i §§ 3, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43 og 65.

§ 61. Bestemmelserne om sygehusapoteker finder anvendelse på apoteket ved den kongelige veterinær- og landbohøjskole, i det omfang indenrigsministeren ikke efter forhandling med undervisningsministeren fastsætter særlige regler om dette apotek.

Kapitel 12

PENSIONSBESTEMMELSER

§ 62. Staten yder efter nærmere regler, der fastsættes af indenrigsministeren, pension til:

 • 1) apotekere,
 • 2) sygehusapotekere, farmaceutiske kandidater og eksaminater, der inden et tidspunkt, der fastsættes af indenrigsministeren, er optaget i apotekervæsenets pensionsordning i henhold til § 56 eller § 86, stk. 4, i lov om apotekervæsenet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 513 af 24. september 1975, som ændret ved § 11 i lov nr. 299 af 8. juni 1977, og
 • 3) de under nr. 1 og 2 nævnte farmaceuters efterlevende ægtefæller og børn.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 lægges de for statens tjenestemænd gældende bestemmelser til grund, medmindre særlige forhold taler for afvigelse.

§ 63. De institutioner og organisationer, hvor personer omfattet af § 62, stk. 1, nr. 2, er ansat, indbetaler bidrag til dækning af statens pensionsforpligtelse.

Stk. 2. Apotekerne indbetaler bidrag til dækning af den del af statens pensionsforpligtelse, der ikke dækkes ind gennem de bidrag, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter regler om pensionsbidragenes størrelse, beregning, opkrævning og indbetaling. Bidraget for hvert af de i stk. 1 nævnte medlemmer fastsættes til et beløb svarende til 15 pct. af den pensionsgivende løn for en farmaceut i staten med 12 års anciennitet. Bidrag efter stk. 2 beregnes med en af indenrigsministeren fastsat procentsats af apotekets omsætning.

Stk. 4. Bidrag, der ikke indbetales rettidigt, tillægges rente på 1,3 pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

Kapitel 13

TILSYNSBESTEMMELSER, KONSULENTER M.V.

§ 64. Indenrigsministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om klage over sundhedsstyrelsens afgørelser, herunder regler om klagefrister.

§ 65. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med, at loven og de i medfør heraf fastsatte regler overholdes. Tilsynet med dyrlægers omgang med lægemidler føres dog af veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn og kontrol med apoteksenheder. Sundhedsstyrelsens repræsentanter har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til lokaler og til at kræve udleveret regnskabsmateriale, jfr. § 47, som er af betydning for udøvelsen af tilsynet.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan vederlagsfrit udtage eller kræve udleveret prøver til undersøgelser af lægemidler og andre varer, som forhandles fra apoteker m.v.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan give en apoteker eller en sygehusapoteksejer påbud om afhjælpning af mangler, som påvises ved kontrollen, og kan fastsætte en frist herfor.

§ 66. Ved sundhedsstyrelsens udtalelse til indenrigsministeren om de regler, der i henhold til § 44 fastsættes om apotekernes priser ved salg af lægemidler til forbrugerne, tiltrædes sundhedsstyrelsen af 7 konsulenter. Disse beskikkes for en periode af 4 år ad gangen af indenrigsministeren efter indstilling fra henholdsvis Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg kommuner i forening, monopoltilsynet, Danmarks Apotekerforening, Grosserer-Societetet, Industrirådet, Forbrugerrådet samt De danske Landboforeninger, Landbrugsrådet og Danske Husmandsforeninger i forening.

§ 67. I sager om meddelelse af apotekerbevillinger rådfører sundhedsstyrelsen sig med 3 konsulenter om ansøgernes egnethed. Konsulenterne beskikkes for 4 år ad gangen af indenrigsministeren efter indstilling fra henholdsvis Dansk Farmaceutforening, Danske Apoteksteknikeres Forening og Danmarks Apotekerforening.

Stk. 2. I sager om ansættelse af sygehusapotekere rådfører sundhedsstyrelsen sig med de i stk. 1 nævnte to konsulenter, der beskikkes efter indstilling fra Dansk Farmaceutforening og Danske Apoteksteknikeres Forening, samt en konsulent, som skal være ansat på sygehusapotek, og som beskikkes af indenrigsministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra sygehusapoteksejerne i forening.

Stk. 3. For hver konsulent beskikkes en stedfortræder efter samme regler som for beskikkelse af konsulenter.

§ 68. Voldgiftsnævnet træffer afgørelser i de sager, som omhandles i kapitel 5. Nævnet bestemmer fordelingen af en sags omkostninger mellem parterne.

Stk. 2. Nævnet består af 3 uvildige medlemmer, der beskikkes for 4 år ad gangen af indenrigsministeren. Formanden skal opfylde betingelserne for udnævnelse til dommer. For den enkelte sag tiltrædes nævnet af en repræsentant udvalgt af hver af parterne. For hvert medlem beskikkes en stedfortræder efter samme regler som for beskikkelse af medlemmer.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan fastsætte en forretningsorden for nævnet.

§ 69. Borgerlig straffelovs § 152 og § 264 b finder tilsvarende anvendelse på:

 • 1) medlemmer af og stedfortrædere i det i § 68 omhandlede nævn,
 • 2) sagkyndige, der afgiver erklæringer til nævnet,
 • 3) repræsentanter, der er nævnt i § 68, stk. 2,
 • 4) medhjælpere for de personer, der er nævnt under nr. 1-3, og
 • 5) konsulenter, der er nævnt i § 66 og § 67.

Stk. 2. Hvad de personer, der er nævnt i stk. 1, erfarer i forbindelse med virksomheden, skal betragtes som hemmelighed.

Kapitel 14

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

§ 70. Ved nedlæggelse af et apotek, en apoteksfilial eller et apoteksudsalg yder staten hel eller delvis erstatning for det tab, en apoteker lider ved, at varelageret og inventaret ved salg indbringer mindre end ved salg til en efterfølgende apoteker.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde samt i de tilfælde, hvor et apotek eller en apoteksfilial i forbindelse med ledighed påbydes flyttet, kan staten, når særlige grunde taler derfor, yde erstatning for det tab, en apoteker lider ved, at apotekerens faste ejendom, hvori der har været indrettet apotek eller apoteksfilial, ved salg indbringer et mindre beløb end ved salg til en efterfølgende apoteker.

Stk. 3. Erstatning efter stk. 1 og 2 fastsættes af sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. Gennemføres nedlæggelse af et apotek eller en apoteksfilial, før gældende opsigelsesvarsler for apotekspersonalet er udløbet, kan lønningsudgifter fra nedlæggelsen til opsigelsesvarslets udløb erstattes af staten.

§ 71. Staten kan yde garanti for lån til apotekere til overtagelse og etablering samt til flytning og ombygning af apotek, apoteksfilial og apoteksudsalg. Staten kan endvidere yde garanti for lån til apotekere i særlige tilfælde, hvor det må anses for påkrævet til opretholdelse af den løbende drift af apoteket.

Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter regler om vilkår for statsgarantier for lån til apotekere. Tilsagn om garanti meddeles af sundhedsstyrelsen inden for beløbsrammer, der fastsættes ved de årlige finanslove.

Stk. 3. Til sikkerhed for meddelte garantier skal der gives staten pant i apotekets inventar og varelager og disses brandforsikringssummer eller i andre aktiver efter sundhedsstyrelsens bestemmelse. Pant i inventar og varelager kan stiftes uanset reglerne i § 47 b, stk. 1, i lov om tinglysning.

Kapitel 15

STRAFFEBESTEMMELSER M.V.

§ 72. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

 • 1) overtræder § 1, § 2, § 3, § 12, stk. 3, eller § 31, stk. 3, 1. pkt.,
 • 2) undlader at efterkomme et påbud eller en oplysningspligt, der har hjemmel i § 6, § 7, stk. 1-4, § 23, stk. 2, § 28, stk. 1, 2. pkt., § 39, § 41, stk. 3, § 48 eller § 65, stk. 3 eller 4,
 • 3) tilsidesætter vilkår, som er fastsat i tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, eller
 • 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser om afgift eller tilskud i henhold til kapitel 10.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 73. I sager om straf efter § 72 eller efter forskrifter udstedt i medfør af loven kan indenrigsministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angiven bøde.

Stk. 2. Retsplejelovens bestemmelse om indhold af anklageskrift i politisager finder tilsvarende anvendelse på den tilkendegivelse, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 74. Undlader en apoteker i rette tid at efterkomme de pligter, som påhviler den pågældende i henhold til lovens kapitel 9 eller forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, kan sundhedsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge apotekeren daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 16

IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 75. Loven træder i kraft den 1. januar 1985.

Stk. 2. Lov om apotekervæsenet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 513 af 24. september 1975, ophæves. Lovens § 16 og § 17 ophæves dog først på et tidspunkt, der fastsættes af indenrigsministeren. Efter den 1. januar 1985, og indtil de nævnte bestemmelser ophæves, afholder indenrigsministeren udgifterne til nævnets administration. Indtil det tidspunkt, der er nævnt i denne lovs § 62, indtræder, sker optagelse af medlemmer i apotekervæsenets pensionsordning efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. For så vidt angår forhold, hvorom der efter loven skal eller kan fastsættes administrative forskrifter, forbliver administrative forskrifter udstedt i medfør af lov om apotekervæsenet i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 4. Overtrædelse af de bestemmelser, der forbliver i kraft efter stk. 3, kan straffes med bøde. § 73 i denne lov finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Apotekerfonden ophæves, og dens aktiver og passiver overføres til staten.

Stk. 6. For apotekerbevillinger, der er meddelt i henhold til lov nr. 107 af 31. marts 1932 om apotekervæsenet, gælder reglerne i den nævnte lovs § 62, stk. 2, om bortfald af apotekerbevillinger fortsat.

§ 76. For hvert apotek beregnes et gennemsnit af det udbytte, som apotekeren ville have haft i årene 1980, 1981, 1982 og 1983, såfremt § 49 og § 50 havde været gældende i disse år.

Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter regler om, hvorledes de aflagte apoteksregnskaber for de år, der er nævnt i stk. 1, samt for 1984 skal korrigeres på grund af ændringer i lovgivningen.

Stk. 3. De apotekere, hvis beregnede gennemsnitsudbytte efter stk. 1 overstiger 256.000 kr., betaler til staten en fast årlig afgift på 30 pct. af forskelsbeløbet i 3 år efter denne lovs ikrafttræden.

Stk. 4. De apotekere, hvis beregnede gennemsnitsudbytte efter stk. 1 er mindre end 256.000 kr., modtager fra staten et fast årligt tilskud på 30 pct. af forskelsbeløbet i 3 år efter denne lovs ikrafttræden. Dette gælder dog ikke apotekere, hvis afgiftspligtige omsætning i året forud for tilskudsåret overstiger samtlige apotekeres gennemsnitlige afgiftspligtige omsætning i dette år forhøjet med halvdelen.

Stk. 5. Afgifter efter stk. 3 fratrækkes og tilskud efter stk. 4 tillægges statens tilskud efter § 50, stk. 2, inden den beløbsgrænse, der er nævnt i § 49, stk. 2, fastsættes.

§ 77. En virksomhed, som pr. 31. december 1984 er godkendt som kontrolleret laboratorium i henhold til § 67 i lov om apotekervæsenet, har i 5 år fra denne lovs ikrafttræden tilladelse til lægemiddelfremstilling m.v. efter § 8, stk. 1, i lov om lægemidler.

Stk. 2. En virksomhed, som pr. 31. december 1984 er godkendt som kontrolleret engrosvirksomhed i henhold til § 68 i lov om apotekervæsenet, har i 5 år fra denne lovs ikrafttræden tilladelse efter § 8, stk. 1, i lov om lægemidler.

Stk. 3. 5 år efter lovens ikrafttræden bortfalder tilladelser, som pr. 31. december 1984 er givet til dyrlæger i henhold til § 45, stk. 2, i lov om apotekervæsenet til dispensering af lægemidler til brug for dyr, som de har under behandling.

§ 78. De farmaceutiske specialiteter, der er optaget i sundhedsstyrelsens specialitetsregister i henhold til § 49, stk. 2, i lov om lægemidler, og som ifølge registreringen fremstilles på sygehusapotek, kan uanset bestemmelsen i § 56, stk. 1, nr. 2, fremstilles på sygehusapotek indtil den 1. januar 1987.

§ 79. Sygehusapoteker, der er oprettet i henhold til den tidligere lovgivning, kan fra den 1. januar 1985 uden særlig tilladelse levere lægemidler og andre varer til behandling af patienter på det sygehus, hvor sygehusapoteket er indrettet.

Stk. 2. Inden den 1. juli 1985 indsender ejerne af sygehusapotekerne oplysning til indenrigsministeren om sygehusapotekets leverancer til andre sygehuse og til offentlige institutioner i øvrigt. Indenrigsministeren giver herefter i henhold til § 55 meddelelse om, til hvilke sygehuse og institutioner sygehusapoteket kan levere.

§ 80. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

GIVET PÅ AMALIENBORG, DEN 6. JUNI 1984

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/BRITTA SCHALL HOLBERG

Officielle noter

Ingen