Den fulde tekst

Lov om et forebyggelsespolitisk råd og et tobaksskaderåd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Sundhedsministeren nedsætter et uafhængigt forebyggelsespolitisk råd, der inden for områderne sundhedsfremme samt sygdoms- og ulykkesforebyggelse har til opgave:

  • 1) at følge udviklingen i forebyggelsesindsatsen såvel i sundhedssektoren som i andre samfundssektorer,
  • 2) at overvåge og vurdere den offentlige forebyggende indsats samt stille forslag til forebyggelsesinitiativer,
  • 3) at danne forum for gensidig orientering om offentlige og private forebyggende initiativer og
  • 4) at medvirke til at skabe debat om prioriteringer og metoder på forebyggelsesområdet.

Stk. 2. Det Forebyggelsespolitiske Råd afgiver mindst hvert andet år en beretning om og en vurdering af den offentlige forebyggende indsats til Folketinget og sundhedsministeren.

Stk. 3. Rådet fremsætter i øvrigt sine forslag over for sundhedsministeren.

§ 2. Det Forebyggelsespolitiske Råd består af 24 medlemmer, der beskikkes af sundhedsministeren for to år ad gangen. De 9 medlemmer beskikkes efter forhandling med de store landsdækkende sundhedsforeninger, de sygdoms- og misbrugsbekæmpende foreninger og de folkeoplysende foreninger m.v., og de 7 medlemmer beskikkes efter forhandling med henholdsvis Rådet for Større Færdselssikkerhed, Statens Husholdningsråd, Forbrugerrådet, Komiteen for Sundhedsoplysning, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark samt Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening. Sundhedsministeren udpeger en formand og en næstformand blandt rådets medlemmer.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan efter forhandling med Det Forebyggelsespolitiske Råd træffe beslutning om ændring af rådets medlemstal eller sammensætning.

§ 3. Sundhedsministeren nedsætter et uafhængigt, sagkyndigt tobaksskaderåd, som har til opgave at styrke indsatsen for begrænsning af tobaksrygningens gener og helbredsskadelige virkninger for såvel aktive som passive rygere.

Stk. 2. Tobaksskaderådet består af 9 medlemmer, der udpeges af sundhedsministeren. 2 medlemmer udpeges blandt medlemmerne af Det Forebyggelsespolitiske Råd, og 7 medlemmer udpeges som sagkyndige inden for områderne: lægevidenskab, jura, sociologi, statistik-epidemiologi, pædagogik, psykologi og information. Rådets formand udpeges af sundhedsministeren blandt de 7 sagkyndige medlemmer.

Stk. 3. Tobaksskaderådet arbejder uafhængigt af Det Forebyggelsespolitiske Råd med selvstændig sekretariatsfunktion.

Stk. 4. Tobaksskaderådet offentliggør hvert år en beretning om dets virksomhed. Beretningen afgives til Folketinget og sundhedsministeren.

§ 4. Det Forebyggelsespolitiske Råd og Tobaksskaderådet fastsætter selv deres forretningsorden.

Stk. 2. Sundhedsministeren nedsætter under Det Forebyggelsespolitiske Råd et alkoholpolitisk forum. Det Alkoholpolitiske Forum består af mindst 9 medlemmer, der udpeges af sundhedsministeren for 2 år ad gangen. 2 medlemmer udpeges blandt medlemmerne af Det Forebyggelsespolitiske Råd, 3 medlemmer udpeges som sagkyndige inden for alkoholmisbrugsområdet, medens de resterende udpeges efter forhandling med de misbrugsbekæmpende foreninger. Formanden for Det Alkoholpolitiske Forum udpeges af sundhedsministeren.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan efter indstilling fra Det Forebyggelsespolitiske Råd godkende, at der nedsættes andre permanente udvalg.

§ 5. Staten afholder udgifterne til Det Forebyggelsespolitiske Råds og Tobaksskaderådets virksomhed.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. august 1990.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 398 af 10. maj 1987 om et forebyggelsesråd og et tobaksskaderåd.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Ester Larsen

Officielle noter

NB! Den ophævede lov er retteligt nr 398 af 10/06/1987, og ikke nr

398 af 10/05/1987 som angivet i § 6, stk. 2.