Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om statshospitalernes overførelse til amtskommunerne.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel I.

§ 1. Statshospitalerne til behandling af sindslidende samt de dertil knyttede plejehjem m.v. overføres til de amtskommuner, hvori de er beliggende. Det samme gælder de faste ejendomme, der af staten er erhvervet til senere brug for statens hospitalsvæsen for sindslidende.

Stk. 2. Overførelsen sker vederlagsfrit for amtskommunerne.

§ 2. På de af § 1 omfattede institutioner samt Københavns kommunes psykiatriske institutioner ydes behandling m.v. i overensstemmelse med reglerne i lov om sygehusvæsenet.

Stk. 2. På de af § 1 omfattede institutioner skal dog indtil videre også modtages patienter, der har bopæl eller i særlige tilfælde midlertidigt ophold i det forud for lovens ikrafttræden gældende landområde for vedkommende institution. Udgifterne ved behandling m.v. af patienter, der i overensstemmelse hermed har ret til at blive modtaget på en institution, der tilhører en anden amtskommune, afholdes af den amtskommune (Frederiksberg kommune), hvor den pågældende har bopæl eller midlertidigt opholdssted. Afregningen af de nævnte udgifter sker efter regler, der fastlægges ved overenskomst mellem de pågældende amtskommuner (Frederiksberg kommune).

Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed om beregningen af de i stk. 2,2. punktum, nævnte udgifter, kan spørgsmål herom indbringes for indenrigsministeren af enhver af de berørte parter.

Stk. 4. Aftaler mellem to eller flere amtskommuner (Frederiksberg kommune) om ændring i det hidtidige landområder skal godkendes af indenrigsministeren. Hvis der ikke kan opnås enighed om sådanne aftaler, kan indenrigsministeren træffe afgørelse om ændring af landområderne efter anmodning fra en af de berørte parter.

§ 3. Det påhviler amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg kommuner på disses psykiatriske sygehuse eller sygehusafdelinger at modtage:

 • a) Personer, der efter retskendelse skal indlægges til mentalundersøgelse.
 • b) Personer, der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i psykiatrisk sygehus eller på anden måde undergives psykiatrisk behandling.
 • c) Personer, der efter justisministeriets eller overøvrighedens bestemmelse skal anbringes i psykiatrisk sygehus.
 • d) Personer, der som vilkår for prøveløsladelse eller tiltalefrafald skal undergives psykiatrisk behandling.

Stk. 2. Det påhviler Vestsjællands amtskommune indtil videre at drive den til statshospitalet i Nykøbing Sjælland knyttede sikringsanstalt. På anstalten skal modtages:

 • a) Personer, der i henhold til dom eller administrativ beslutning skal anbringes i sikringsanstalten.
 • b) Personer, der efter retskendelse skal indlægges til mentalundersøgelse i hospital for sindslidende, og som af anklagemyndigheden skønnes at burde anbringes i sikringsanstalten.

Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter regler om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser ved varetagelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver.

Stk. 4. Væsentlige ændringer i den i stk. 2 nævnte sikringsanstalts forhold kræver godkendelse af indenrigsministeren. Afgørelsen træffes efter forhandling med justitsministeren.

Katitel II.

TILSKUDSBESTEMMELSER.

§ 4. Fra 1. april 1976 ydes der amtskommunerne og Frederiksberg kommune et statstilskud til særlig udligning af de forskelle mellem de nævnte kommuner, der skyldes de af § 1 omfattede institutioners forskellige standard ved overførelsen eller spredningen i disses geografiske beliggenhedsforhold. Tilskudet ydes inden for en samlet beløbsramme på 700 mill. kr., der fordeles mellem amtskommunerne og Frederiksberg kommune således:

 

 Frederiksberg kommune ...................................18 mill. kr. 

 Københavns amtskommune...................................83 mill. kr. 

 Frederiksborg amtskommune ...............................42 mill. kr. 

 Roskilde amtskommune.....................................73 mill. kr. 

 Vestsjællands amtskommune ...............................54 mill. kr. 

 Storstrøms amtskommune...................................37 mill. kr. 

 Bornholms amtskommune ...................................10 mill. kr. 

 Fyns amtskommune.........................................78 mill. kr. 

 Sønderjyllands amtskommune...............................59 mill. kr. 

 Ribe amtskommune.........................................47 mill. kr. 

 Vejle amtskommune .......................................80 mill. kr. 

 Ringkøbing amtskommune...................................65 mill. kr. 

 Århus amtskommune .......................................25 mill. kr. 

 Viborg amtskommune.......................................    0 kr. 

 Nordjyllands amtskommune.................................29 mill. kr. 

Stk. 2. Såfremt udviklingen i tiden indtil overførelsen medfører væsentlig forskydning i de i stk. 1 forudsatte forskelle, kan indenrigsministeren inden for den nævnte beløbsramme foretage de ændringer af tilskudsbeløbene, som forskydningen måtte gøre rimelige.

Stk. 3. Tilskudsbeløbene udbetales over 10 år med 1/10 årligt, første gang i finansåret 1976-77, således at hvert års tilskudsbeløb reguleres i overensstemmelse med ændringerne i bruttofaktorindkomsten i forhold til bruttofaktorindkomsten for 1973.

§ 5. Der ydes Københavns kommune et statstilskud på 202,5 mill. kr., der udbetales med 13,5 mill. kr. årligt i hvert af finansårene 1976-77--1990-91.

Stk. 2. Ud over det i stk. 1 nævnte tilskud ydes der i perioden 1976-77--1990-91 af statskassen et særligt tilskud til Københavns kommune. For regnskabsåret 1976-77 beregnes tilskudet således, at det sammen med den forøgelse af Københavns kommunes tilskud efter objektive udgiftsbehovskriterier, der skyldes nærværende lov, er lig med det mindste af følgende to beløb: enten 90 pct. af Københavns kommunes nettoudgifter til drift af institutioner for sindslidende i regnskabsåret 1976-77 (inkl. forrentning, men ekskl. afskrivning) eller antallet af sygedage ved kommunens institutioner for sindslidende i 1975-76 multipliceret med den gennemsnitlige sygedagsudgift i 1975-76 ved statshospitalerne i Glostrup og Viborg samt plejehjemmet i Ballerup og plejehjemmet »Søndermarken«, reguleret efter de forventede pris- og lønstigninger fra 1975-76 til 1976-77. For perioden 1977-78--1990-91 svarer kommunens årlige tilskud til tilskudet i 1976-77 reguleret i overensstemmelse med ændringer i bruttofaktorindkomsten og aftrappet med 1/15 årligt.

§ 6. Undervisningsministeren kan indgå overenskomst med Århus amtskommune om tilskud til dækning af udgifterne ved centraliseret psykiatrisk grundforskning og registrering på statshospitalet ved Århus. Herudover kan undervisningsministeren yde tilskud til dækning af udgifterne ved psykiatrisk grundforskning af særlig samfundsmæssig betydning på kommunale sygehuse.

§ 7. De amtskommuner, hvori de i § 1 omhandlede institutioner er beliggende, tilbyder de pr. 31. marts 1976 ved institutionerne tjenstgørende statstjenestemænd ansættelse som amtskommunale tjenstemænd fra 1. april 1976 at regne med løn- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelse i staten gældende.

Stk. 2. Såfremt en statstjenestemand ved de af § 1 omfattede institutioner ikke måtte ønske at overgå til amtskommunal tjenestemandsansættelse, fortsætter han sin tjeneste ved den pågældende institution, således at ansættelsesforholdet til staten opretholdes.

Stk. 3. De under stk. 2 nævnte statstjenestemænd, der ikke måtte ønske at overgå til ansættelse som amtskommunale tjenestemænd, men opretholder deres ansættelsesforhold til staten, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af opgaveomlægningen.

Stk. 4. De under stk. 2 nævnte statstjenestemænd er pligtige at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretninger omfang og beskaffenhed, som er en følge af opgaveomlægningen.

Stk. 5. De i stk. 2 omhandlede statstjenestemænd kan indtil 1. april 1981 søge overgang til amtskommunal tjenestemandsansættelse på vilkår som anført i stk. 1.

Stk. 6. Amtskommunerne overtager fra 1. april 1976 pensioneringen af de statstjenestemænd, som i henhold til stk. 1 fra nævnte dato overgår til ansættelse som amtskommunale tjenestemænd, samt af de statstjenestemænd, der i medfør af stk. 5 fra et senere tidspunkt overgår til sådan ansættelse, fra det tidspunkt, hvor overgangen finder sted.

Ved udbetaling af pension til de nævnte tjenestemænd fordeles udgifterne hertil mellem staten og den respektive amtskommune i forhold til den del af pensionsalderen, som er optjent henholdsvis indtil 1. april 1976 og i tiden fra 1. april 1976.

Stk. 7. Staten udbetaler lønning og pension m.v. til de under stk. 2 nævnte statstjenestemænd. Amtskommunerne refunderer fra 1. april 1976 staten lønning for de statstjenestemænd, der fra nævnte dato fortsætter deres tjeneste ved de af § 1 omfattede institutioner.

Ved udbetaling af pension til de nævnte statstjenestemænd fordeles udgifterne hertil mellem staten og den respektive amtskommune i det i stk. 6, 2. afsnit, angivne forhold.

Stk. 8. Staten refunderer amtskommunerne de i stk. 6 omhandlede pensionsudgifter, der måtte påhvile staten.

Amtskommunerne refunderer staten de i stk. 7 omhandlede pensionsudgifter, der måtte påhvile amtskommunerne.

Kapitel III.

IKRAFTTRÆDEN M.V.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. april 1976.

§ 9. I lov nr. 333 af 19. juni 1974 ophæves i § 115 ordene »samt sindslidende«, § 121, § 122.

Stk. 2. Til et tidspunkt, der fastsættes af indenrigsministeren, ophæves:

 • 1) Lov nr. 180 af 30. april 1960 om styrelsen af statens hospitalsvæsen for sindslidende.
 • 2) Lov nr. 158 af 10. maj 1967 om opførelse af et statshospital i Herlev kommune.
 • 3) Lov nr. 190 af 5. juni 1959 om statshospitaler til behandling af sindslidende og om psykiatrikse afdelinger.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

GIVET PÅ AMALIENBORG, DEN 26. JUNI 1975.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Egon Jensen.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Lov nr. 1396 af 21/12/2005, Lov om retspsykiatrisk behandling m.v., ophæver denne lov bortset fra § 7, der opretholdes.