Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed (Forbud mod rabatter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 280 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Apotekere må ikke uden Sundhedsstyrelsens tilladelse drive eller være knyttet til en virksomhed, der har tilladelse efter § 8, stk. 1, i lov om lægemidler.«

2. Efter kapitel 1 indsættes:

»Kapitel 1 a

Forbud mod rabatter m.v.

§ 3 b. Der må ikke ydes, tilbydes, udloddes, loves eller modtages rabatter, præmier eller andre økonomiske fordele i forbindelse med salg af apoteksforbeholdte lægemidler eller i øvrigt i forbindelse med markedsføring heraf til apotekere eller apotekspersonale.

Stk. 2. Det samme gælder fordele i form af naturalier, medmindre de er af ubetydelig værdi og står i forbindelse med udøvelsen af apoteksvirksomheden.«

3. I § 72, stk. 1, nr. 3, ændres »loven, eller« til: »loven,».

4. I § 72, stk. 1, nr. 4, ændres ».« til: », eller«.

5. I § 72 indsættes som nr. 5:

  • »5) yder eller modtager rabatter, præmier eller andre økonomiske fordele som nævnt i § 3 b.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. En apoteker, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er omfattet af bestemmelsen i § 1, nr. 1, skal senest den 15. juni 1994 ansøge Sundhedsstyrelsen om den i bestemmelsen nævnte tilladelse.

Stk. 3. Afslår Sundhedsstyrelsen en ansøgning, der er indgivet i henhold til stk. 2, fastsætter Sundhedsstyrelsen en frist for ophør med driften af eller tilknytningen til den omhandlede virksomhed.

Givet på Amalienborg, den 4. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Lund

Officielle noter

Ingen