Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret ved § 5 i lov nr. 948 af 23. december 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Tilskud efter stk. 1-4 ydes, såfremt de afholdte udgifter til tilskudsberettigede lægemidler til den sikrede overstiger 800 kr. inden for et kalenderår.

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 5 ydes tilskud efter stk. 1-4 til lægemidler, der ordineres til personer, der modtager personligt tillæg til dækning af medicinudgifter efter § 17, stk. 1, i lov om social pension.

Stk. 7. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om administration og udbetaling af tilskud efter stk. 1-5 og kan herunder fastsætte regler om apotekernes medvirken ved administrationen.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 8-10.

2. § 7, stk. 6, der bliver stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Medicintilskudsnævnet, der består af højst 7 medlemmer, rådgiver Sundhedsstyrelsen i sager om de i stk. 1-3 nævnte forhold. Et medlem beskikkes af sundhedsministeren efter indstilling fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg. De øvrige medlemmer, hvoraf 2 skal være alment praktiserende læger, beskikkes af sundhedsministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Beskikkelsen gælder for 4 år ad gangen. Ministeren udpeger en formand blandt nævnets medlemmer.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1989 og finder anvendelse på lægemidler, der udleveres fra og med dette tidspunkt.

§ 3

Stk. 1. For perioden 1. juli 1989 til 31. december 1989 udgør den beløbsgrænse, der er nævnt i § 1, nr. 1, 400 kr.

Stk. 2. Beskikkelsesperioden for det medlem af Medicintilskudsnævnet, der udpeges efter indstilling fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg, jf. § 1, nr. 2, udløber første gang efter lovens ikrafttræden samtidig med beskikkelsesperioden for de øvrige medlemmer.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. maj 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Elsebeth Kock-Petersen

Officielle noter

Ingen