Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om optikere m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Autorisation

§ 1. Ret til at udøve virksomhed som optiker og betegne sig som optiker har kun den, der har modtaget autorisation som optiker i henhold til § 3, stk. 1.

§ 2. Ret til at udøve virksomhed som kontaktlinseoptiker og betegne sig som kontaktlinseoptiker har kun den, der har modtaget autorisation som kontaktlinseoptiker i henhold til § 3, stk. 2.

§ 3. Den, der har bestået en af undervisningsministeren godkendt uddannelse for optikere, har ret til autorisation som optiker.

Stk. 2. Den, der har opnået autorisation som optiker i henhold til stk. 1, og som herudover har bestået en af arbejdsministeren gennem arbejdsmarkedsuddannelsessystemet eller af undervisningsministeren godkendt uddannelse i kontaktlinsetilpasning, har ret til autorisation som kontaktlinseoptiker.

Stk. 3. Regler om uddannelse af optikere fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med sundhedsministeren. Regler om uddannelse af kontaktlinseoptikere fastsættes af arbejdsministeren efter forhandling med sundhedsministeren gennem arbejdsmarkedsuddannelsessystemet eller af undervisningsministeren.

Stk. 4. Autorisation som optiker og kontaktlinseoptiker meddeles af Sundhedsstyrelsen, der fører en fortegnelse over de meddelte autorisationer.

Stk. 5. Autorisation kan dog ikke meddeles den, der må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af virksomhed som optiker eller kontaktlinseoptiker enten på grund af udvist grov uduelighed eller på grund af legemlige eller sjælelige mangler. Autorisation kan endvidere nægtes under de i borgerlig straffelov § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.

Stk. 6. For autorisationen betales et af sundhedsministeren fastsat gebyr.

§ 4. Sundhedsministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser om udøvelse af virksomhed her i landet som autoriseret optiker eller autoriseret kontaktlinseoptiker, som er nødvendige til gennemførelse af overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for optikere og direktiver vedtaget af Den Europæiske Union.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan meddele autorisation som optiker eller som kontaktlinseoptiker til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i § 3, stk. 1 og 2, nævnte uddannelser. Autorisationen kan tidsbegrænses.

§ 5. Autorisation som optiker eller kontaktlinseoptiker kan fratages og generhverves efter reglerne i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Stk. 2. En optiker eller kontaktlinseoptiker kan over for Sundhedsstyrelsen fraskrive sig autorisationen for tid eller indtil videre. Autorisationen generhverves, når en fastsat tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, og kan i øvrigt - også inden for en fastsat tidsfrist - generhverves efter ansøgning til Sundhedsstyrelsen, såfremt de omstændigheder, der begrundede fraskrivelsen, ikke længere findes at være til stede.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsens afgørelse kan påklages til sundhedsministeren. Afslår sundhedsministeren klagen, kan klageren forlange afgørelsen indbragt for domstolene, såfremt der er forløbet mindst 1 år efter, at den pågældende har fraskrevet sig autorisationen, eller efter at generhvervelse senest er nægtet ved dom. Sundhedsministerens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 4. Begæring efter stk. 3 om domstolsprøvelse skal fremsættes over for sundhedsministeren inden 3 uger efter, at sundhedsministerens afgørelse er meddelt den pågældende. Sundhedsministeren anlægger sag i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 5. Fratagelse af autorisation som optiker medfører tillige fratagelse af autorisation som kontaktlinseoptiker. Fratagelse af autorisation som kontaktlinseoptiker medfører, medmindre Sundhedsstyrelsen indstiller andet, tillige fratagelse af autorisation som optiker.

Stk. 6. Er autorisationen som optiker eller som kontaktlinseoptiker her i landet givet på grundlag af autorisation i et andet land, kan Sundhedsstyrelsen fratage vedkommende autorisationen, dersom autorisationen i vedkommende andet land bliver frataget den pågældende eller på anden måde taber sin gyldighed.

§ 6. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om autorisationer samt om fratagelser og fraskrivelser i medfør af § 5.

Kapitel 2

Rettigheder og pligter

§ 7. Virksomhed som optiker omfatter synsbestemmelse med henblik på tilpasning, kontrol og udlevering af briller og andre individuelt udformede synshjælpemidler, jf. dog stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, at nærmere angivne standardbrilletyper og andre standardsynshjælpemidler kun må udleveres af optikere.

Stk. 2. Virksomhed som kontaktlinseoptiker omfatter tilpasning, kontrol og udlevering af kontaktlinser.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om optikeres og kontaktlinseoptikeres virksomhedsområde. Der kan herunder fastsættes regler om, at dele af virksomheden kun må udføres efter henvisning fra eller i samarbejde med speciallæger i øjensygdomme.

§ 8. Lægers virksomhed berøres ikke af denne lov.

§ 9. Optikere og kontaktlinseoptikere skal føre journal over deres virksomhed efter nærmere af Sundhedsstyrelsen fastsatte regler.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte journaler skal opbevares i mindst 5 år fra seneste optegnelse.

§ 10. En optiker og kontaktlinseoptiker er under udøvelse af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved valg og instruktion af medhjælp og ved rådgivning af kunder.

§ 11. Der må kun reklameres for optiker- eller kontaktlinseoptikervirksomhed ved meddelelse af oplysninger, der ikke er vildledende eller på anden måde egnede til at fremkalde urigtige forestillinger i offentligheden om den pågældendes kvalifikationer.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 12. Optikere og kontaktlinseoptikere er undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen efter lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Stk. 2. Optikere og kontaktlinseoptikere eller eventuelle arbejdsgivere for sådanne er forpligtet til på begæring af tilsynsmyndigheden at afgive alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af tilsynet.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 13. Den, der uden at have autorisation som optiker eller kontaktlinseoptiker betegner sig som optiker eller kontaktlinseoptiker eller på anden måde bidrager til forhold, der er egnede til at vække forestilling om, at den pågældende har en sådan autorisation, straffes med bøde.

§ 14. En optiker eller kontaktlinseoptiker, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed under udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller hæfte.

§ 15. Uberettiget virksomhed som optiker eller kontaktlinseoptiker straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Overtrædelse af § 11 og § 12, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 3. I forskrifter, der er udfærdiget i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 16. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Loven træder i kraft den 1. oktober 1994.

§ 18. Ret til autorisation som optiker har personer, som ved denne lovs ikrafttræden har gennemgået lærlingeuddannelse eller erhvervsfaglig grunduddannelse som optiker, jf. dog § 3, stk. 2.

Stk. 2. Det samme gælder

  • 1) personer, der i mindst 5 år forud for den 1. januar 1954 og siden har været beskæftiget som optiker,
  • 2) personer, som forud for 1. januar 1954 har påbegyndt og gennemført lærlingeuddannelsen som urmager og optiker eller som urmager, hvori var indeholdt oplæring i optik, og som siden 1. juli 1977 i overvejende grad har været beskæftiget som optiker, samt
  • 3) personer, som før den 1. juli 1977 har gennemført en lærlingeuddannelse som urmager og siden i overvejende grad har været beskæftiget som optiker.

Stk. 3. Personer, der uden at have en uddannelse som nævnt i stk. 1 og 2, men som i de sidste 10 år før lovens ikrafttræden har været beskæftiget som optiker, kan for en periode af 5 år efter lovens ikrafttræden fortsætte med at udføre almindelig optikervirksomhed.

§ 19. Ret til at opnå autorisation som kontaktlinseoptiker har personer, der ved lovens ikrafttræden har ret til autorisation som optiker, og som herudover har gennemgået og opnået afgangsbevis fra det af arbejdsministeren ved Arbejdsmarkedsstyrelsen godkendte kursus i kontaktlinsetilpasning, modul I og modul II, eller tilsvarende dansk eller udenlandsk eksamen.

Stk. 2. Optikere, der ved lovens ikrafttræden kun har afgangsbevis i kontaktlinseuddannelse for modul I eller i mindst 10 år forud for lovens ikrafttræden i overvejende grad har beskæftiget sig med kontaktlinsetilpasning, kan af Sundhedsstyrelsen efter indhentet udtalelse fra Optikerfagets Fællesudvalg for en begrænset periode af 3 år efter lovens ikrafttræden anerkendes til at tilpasse, kontrollere og udlevere kontaktlinser.

§ 20. Sundhedsstyrelsen træffer afgørelse om autorisation i henhold til § 18, stk. 2, og § 19, stk. 2, efter indhentet udtalelse fra Optikerfagets Fællesudvalg.

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Torben Lund

Officielle noter

Ingen