Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring (Tilskud til insulinpræparater)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret ved § 5 i lov nr. 948 af 23. december 1986, § 15 i lov nr. 196 af 29. marts 1989 og det af Folketinget den 19. maj 1989 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 6 indsættes:

» § 6 a. Amtskommunen afholder hele udgiften til insulinpræparater, som er ordineret af lægen, og som er optaget på en af sundhedsministeren udsendt fortegnelse over tilskudsberettigede insulinpræparater.«

2. I § 7, stk. 4, 8 og 9, indsættes efter »1-3«: »og § 6 a«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Elsebeth Kock-Petersen

Officielle noter

Ingen