Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om apotekernes bruttoavance i 1992

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Den mellem Danmarks Apotekerforening og Sundhedsministeriet indgåede aftale om fastsættelse af apotekernes bruttoavance for perioden 1. januar 1990-31. december 1991 forlænges til 31. december 1992, hvilket fastlægger apotekernes bruttoavance for 1992 til 1.647,5 mio. kr. i 1992-prisniveau.

Stk. 2. Apotekernes overskud for 1992 fastsættes til 135 mio. kr. i 1992-prisniveau.

§ 2. Såfremt bruttoavancen i 1992 forudses at afvige fra det i § 1, stk. 1, fastlagte beløb, regulerer sundhedsministeren efter forhandling med Danmarks Apotekerforening løbende herfor gennem ændring i beregningen af forbrugerpriserne på lægemidler.

Stk. 2. Såfremt apotekernes overskud for 1992 forventes at afvige mere end 3 mio. kr. fra det i § 1, stk. 2, nævnte beløb, regulerer sundhedsministeren efter forhandling med Danmarks Apotekerforening herfor, selv om den samlede bruttoavance hermed kan blive mindre end 1.647,5 mio. kr.

Stk. 3. Apotekerne skal senest 15. februar 1993 til Sundhedsstyrelsen indberette apotekets vareforbrug og bruttoomsætning i 1992. Indberetningen skal være påtegnet af apotekets revisor.

§ 3. I lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 194 af 23. marts 1992, indsættes i § 11, stk. 1, efter nr. 3 som nyt nr. 4:

  • »4) pligt til efter nærmere af sundhedsministeren fastsatte bestemmelser at levere oplysninger i maskinlæsbar stand til Den Offentlige Sygesikring.«

§ 4. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 20. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ester Larsen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Den i § 3 indeholdte ændring af apotekerloven er indarbejdet i lovbekendtgørelse 657 af 28. juli 1995. Lovens øvrige indhold er bortfaldet i overensstemmelse med sin egen bestemmelse om gyldighedsperioden.