Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om mærkning af tobaksvarer og om tjæreindhold i cigaretter

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Sundhedsministeren kan fastsætte bestemmelser til

gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers retsakter om mærkning

af tobaksvarer og om tjæreindhold i cigaretter.

§ 2. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilsyn og kontrol med overholdelse af bestemmelser fastsat med hjemmel i § 1.

Stk. 2. I bestemmelserne kan der pålægges den, der fremstiller, indfører eller forhandler tobaksvarer, pligt til at give sundhedsministeren alle relevante oplysninger samt vederlagsfrit at afgive prøver af produktet.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om udførelse af analyser og undersøgelser af stoffer og produkter, herunder at de skal udføres efter bestemte metoder og foretages på nærmere angivne laboratorier og institutioner for producentens eller importørens regning.

Stk. 4. Sundhedsministeren kan meddele påbud eller forbud, når der konstateres overtrædelser af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

§ 3. Sundhedsministeren kan bemyndige en institution under Sundhedsministeriet til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 1, herunder at afgørelser ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 4. Sundhedsministeren kan i bestemmelser, der fastsættes efter §§ 1 og 2, fastsætte straf af bøde for overtrædelse af regler i bestemmelserne.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 5. Loven træder i kraft den 31. december 1991.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. juni 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ester Larsen

Officielle noter

Ingen