Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Formål

§ 1. Kommuner og amtskommuner skal tilrettelægge forebyggende sundhedsordninger, som kan bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Stk. 2. Kommuner og amtskommuner skal dels yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på de svagest stillede børn og unge.

Kapitel 2

Ydelser til alle børn og unge

§ 2. Alle børn og unge skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske.

Stk. 2. I barnets første leveår skal sundhedsplejerskens virksomhed normalt udøves ved besøg i hjemmet.

§ 3. Alle børn under den undervisningspligtige alder skal tilbydes 7 forebyggende helbredsundersøgelser ved alment praktiserende læger, heraf 3 undersøgelser i barnets første leveår.

§ 4. Alle børn i den undervisningspligtige alder skal tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser ved en kommunalt ansat læge. Den første helbredsundersøgelse skal tilbydes i barnets første skoleår. Den anden helbredsundersøgelse skal tilbydes umiddelbart før undervisningspligtens ophør.

§ 5. Alle børn og unge under 18 år skal tilbydes vaccination mod visse sygdomme efter regler fastsat af sundhedsministeren i medfør af lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme.

Stk. 2. Alle børn og unge under 18 år skal tilbydes vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje efter reglerne i lov om tandpleje m.v.

Kapitel 3

Ydelser til børn og unge m.fl. med særlige behov

§ 6. Børn og unge med særlige behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en øget indsats, herunder en øget rådgivning samt yderligere forebyggende undersøgelser ved sundhedsplejerske eller kommunalt ansat læge.

Stk. 2. Personer, for hvem undervisningspligten er ophørt, kan, når særlige forhold gør sig gældende, tilbydes ydelser som omtalt i stk. 1 efter kommunalbestyrelsens beslutning.

§ 7. For at tilgodese børn og unge med særlige behov opretter kommunalbestyrelsen en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk og anden sagkundskab.

Stk. 2. En af gruppens medlemmer udpeges som ansvarlig for at koordinere indsatsen over for det enkelte barn og den enkelte unge.

Kapitel 4

Bistand til institutioner

§ 8. Den kommunale sundhedstjeneste, jf. § 12, bistår skoler, daginstitutioner for børn og unge og den kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

Stk. 2. Herudover rådgiver den kommunale sundhedstjeneste institutionspersonalet vedrørende de børn, som personalet finder har særlige behov. Kontakten til den kommunale sundhedstjeneste sker efter forudgående drøftelse med barnets forældre.

Kapitel 5

Planlægning

§ 9. Det skal fremgå af de kommunale redegørelser og de amtskommunale sundhedsplaner, jf. sygesikringslovens kapitel 6 a, hvorledes den enkelte kommunalbestyrelse og det enkelte amtsråd vil tilrettelægge den sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats over for børn og unge som led i de forebyggende sundhedsordninger. Det skal herunder fremgå, hvorledes man gennem en øget indsats vil tilgodese børn og unge med særlige behov.

§ 10. Kommunerne kan inddrage embedslægeinstitutionerne ved tilrettelæggelsen af indsatsen efter denne lov.

Kapitel 6

Administration og finansiering

§ 11. Bopælskommunen tilbyder børn og unge de ydelser, der er nævnt i §§ 2, 4 og 6.

Stk. 2. Børn og unge, der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, skal dog tilbydes de i stk. 1 omhandlede ydelser i den kommune, hvor skolen ligger.

§ 12. Kommunalbestyrelsen ansætter læger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og andet personale til at varetage kommunens opgaver efter denne lov.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede personer udgør den kommunale sundhedstjeneste.

§ 13. Den kommunale indsats kan tilrettelægges i samarbejde mellem to eller flere kommuner.

§ 14. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om de kommunale forpligtelser efter denne lov, herunder om ydelser til børn i kriminalforsorgens institutioner.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte retningslinjer for tilrettelæggelsen og indholdet af ydelser efter denne lov.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om uddannelsen af personalet i den kommunale sundhedstjeneste, og i særlige tilfælde kan Sundhedsstyrelsen dispensere fra kravet om ansættelse af sundhedsplejersker.

§ 15. Den alment praktiserende læge skal i forbindelse med de forebyggende helbredsundersøgelser efter § 4 søge at indhente samtykke til, at lægen videregiver oplysninger om barnets helbredsforhold til den kommunale sundhedstjeneste.

Stk. 2. Den kommunale sundhedstjeneste skal søge at indhente samtykke til, at den kommunale sundhedstjeneste videregiver oplysninger om barnets helbredsforhold til barnets alment praktiserende læge.

§ 16. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal sikre en koordination af indsatsen vedrørende børns og unges sundhedsforhold i forbindelse med varetagelse af opgaverne i henhold til denne lov.

§ 17. Kommuner, amtskommuner og alment praktiserende læger er forpligtet til at afgive oplysninger om virksomheden i medfør af denne lov til de centrale sundhedsmyndigheder efter regler fastsat af sundhedsministeren.

§ 18. Ydelser efter denne lov er vederlagsfri.

Stk. 2. Udgifter efter §§ 2, 4, 6, 7 og 8 afholdes af bopælskommunen. Ydelser, der tilbydes i henhold til § 11, stk. 2, afholdes af den kommune, hvor skolen er beliggende.

Stk. 3. Udgifter til ydelser efter § 3 afholdes af bopælsamtskommunen.

Kapitel 7

Forsøg

§ 19. Sundhedsministeren kan tillade, at kommunen eller amtskommunen i en forsøgsperiode varetager sine opgaver efter regler, der fraviger denne lovs bestemmelser.

Stk. 2. Ved forsøgene skal lægges afgørende vægt på hensynet til børnenes og de unges sundhed, retssikkerhed og velfærd.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 20. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves

  • 1) lov nr. 409 af 13. juni 1973 om sundhedsplejerskeordninger,
  • 2) lov om skolelægeordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 16. august 1974, og
  • 3) lov nr. 236 af 30. april 1946 om lægeundersøgelser af børn.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af de i stk. 2 nævnte love forbliver dog i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen

Officielle noter

Ingen