Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed (Større fleksibilitet i apoteksstrukturen, oprettelse af sygehusapotek m.m.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret ved lov nr. 217 af 23. april 1986, lov nr. 143 af 25. marts 1987, lov nr. 818 af 19. december 1989, lov nr. 380 af 6. juni 1991, lov nr. 948 af 27. december 1991, lov nr. 194 af 23. marts 1992, lov nr. 352 af 14. maj 1992, lov nr. 395 af 20. maj 1992 og lov nr. 280 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Apoteksfilialer kan, såfremt sygehusejeren samtykker heri, med sundhedsministerens tilladelse oprettes på sygehuse og institutioner, der er omfattet af sygehuslovens § 3, med henblik på sygehusets eller institutionens forsyning med lægemidler og andre varer.«

2. § 4, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Et apotek kan nedlægges, hvis

 • 1) apotekerbevillingen udløber, bortfalder eller tilbagekaldes, jf. §§ 22 og 24-26,
 • 2) apotekeren samtykker i nedlæggelsen, eller
 • 3) apotekeren tilbydes bevilling til et andet apotek inden for samme region, jf. bilag A.«

3. § 9, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om dyrlægers adgang til at udlevere lægemidler, der er lovligt indkøbt i en af de øvrige stater, som har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, til brug for dyr, de pågældende dyrlæger har i behandling her i landet.«

4. Kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Apotekers opgaver

§ 11. Bevilling til at drive apotek indebærer pligt til:

 • 1) Forhandling af apoteksforbeholdte lægemidler til forbrugerne.
 • 2) Forhandling af ikkeapoteksforbeholdte lægemidler ordineret efter recept til forbrugerne.
 • 3) Fremskaffelse og forhandling af magistrelle lægemidler, dvs. lægemidler fremstillet på apotek til den enkelte patient under angivelse af deklaration og uden anden form for navneangivelse.
 • 4) Information om lægemidler, lægemiddelanvendelse og opbevaring af lægemidler til forbrugere, medicinalpersoner og myndigheder.
 • 5) Indsamling af medicinrester fra forbrugere og medicinalpersoner med henblik på destruktion.
 • 6) Levering af oplysninger i maskinlæsbar stand til Sundhedsstyrelsen og Den Offentlige Sygesikring om omsætning m.v. af lægemidler m.v. efter nærmere af sundhedsministeren fastsatte bestemmelser.
 • 7) Modtagelse af farmaceutstuderende, apoteksassistentelever og eventuelt andre uddannelsessøgende, jf. § 34, stk. 2 og 3, hvis uddannelse giver adgang til senere beskæftigelse med lægemiddelforsyning, til praktisk oplæring og undervisning.

§ 12. Bevilling til at drive apotek indebærer ret til:

 • 1) Fremstilling af magistrelle lægemidler.
 • 2) Udøvelse af servicevirksomhed og afholdelse af sundhedsfremmende aktiviteter, som naturligt knytter sig til et apoteks øvrige opgaver.
 • 3) Forhandling af ikkeapoteksforbeholdte lægemidler til forbrugerne.
 • 4) Fremstilling og forhandling til forbrugerne af andre varer end lægemidler, som naturligt og hensigtsmæssigt forhandles på apoteket.

Stk. 2. Medmindre der foreligger særlige grunde, skal et apotek opkræve betaling for at udføre de i stk. 1, nr. 2, nævnte opgaver. Betalingen skal mindst dække omkostningerne ved at udføre opgaven.

§ 13. Apoteker må kun i særlige tilfælde og med sundhedsministerens tilladelse varetage opgaver ud over, hvad der er nævnt i §§ 11 og 12.

§ 14. Apotekere, sammenslutninger af apotekere og selskaber ejet af apotekere må ikke deltage i fremstilling af og kan ikke få registreret farmaceutiske specialiteter.«

5. I § 15, stk. 1, ændres »kongen« til: »sundhedsministeren«.

6. § 15, stk. 2, nr. 1, affattes således:

 • »1) har dansk indfødsret eller er statsborger i en stat, som har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,».

7. § 15, stk. 2, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5.

8. I § 15, stk. 3, ændres »nr. 5« til: »nr. 4«.

9. § 16 ophæves.

10. § 18, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Bevilling opslås ikke ledig, når en apoteker tilbydes bevillingen i henhold til § 4, stk. 2, nr. 3, eller når en apoteker anvender sin fortrinsret efter § 17.«

11. § 20, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

12. I § 24, stk. 3, ændres »udvirker sundhedsministeren kongelig resolution for tilbagekaldelse af apotekerbevillingen« til: »tilbagekalder sundhedsministeren bevillingen«.

13. I § 25, stk. 1, ændres »udvirke kongelig resolution for tilbagekaldelse« til: »tilbagekalde«.

14. I § 26 ændres »udvirke kongelig resolution for tilbagekaldelse af« til: »tilbagekalde«.

15. I § 34 indsættes som nyt stk. 3:

» Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om apotekernes pligt efter § 11, nr. 7.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

16. § 35 ophæves.

17. I § 47, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Sundhedsstyrelsen kan videregive de indberettede regnskabsoplysninger til sundhedsministeren.«

18. § 49 affattes således:

» § 49. Sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med Danmarks Apotekerforening regler for udligning af apotekernes indtjeningsgrundlag. Herunder fastsættes regler for apotekernes indbetaling af afgifter til staten og regler for statens udbetaling af tilskud til apotekerne.«

19. § 50 ophæves.

20. I § 52 udgår »efter § 50«.

21. I § 54, stk. 1, udgår »med sundhedsministerens tilladelse«.

22. § 54, stk. 2, ophæves.

23. § 55, stk. 1, affattes således:

»Et sygehusapotek og en sygehusapoteksfilial kan levere lægemidler og andre varer til sygehuse og institutioner, der er omfattet af bestemmelsen i sygehuslovens § 3.«

24. § 55, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Rigshospitalets apotek kan levere lægemidler og andre varer til Rigshospitalet og til Rigshospitalets institutioner.«

25. § 56, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. De i stk. 1 nævnte lægemidler og andre varer kan forhandles til andre sygehusapoteker.«

26. I § 56 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. De i stk. 1 nævnte lægemidler kan forhandles til apoteker, medmindre tilsvarende farmaceutiske specialiteter fremstilles og markedsføres af andre end sygehusapoteker.«

27. § 58 affattes således:

» § 58. Sygehusapotekerne skal udarbejde regnskabsoplysninger efter regler, der fastsættes af sundhedsministeren. Sundhedsministeren kan i reglerne fastsætte bestemmelse om sygehusapotekernes indberetning af oplysninger til Sundhedsstyrelsen, herunder om omsætningen af lægemidler m.v. og omkostninger og om, at indberetningen skal ske i maskinlæsbar stand. Ejere af sygehusapoteker skal efter anmodning give Sundhedsstyrelsen oplysninger vedrørende apotekets forhold. Sundhedsstyrelsen kan videregive de indberettede regnskabsoplysninger til sundhedsministeren.«

28. § 59 affattes således:

» § 59. Før der træffes beslutning om ansættelse af en sygehusapoteker, forelægger ejeren af sygehusapoteket sin indstilling om ansættelse i stillingen for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen kan inden 14 dage afgive en vejledende faglig vurdering af ansøgerens egnethed, jf. § 67, stk. 2.

Stk. 2. Sygehusapotekere skal opfylde betingelsen i § 15, stk. 2, nr. 4.«

29. § 60 affattes således:

» § 60. Sygehusapoteker er omfattet af bestemmelserne i §§ 3, 11, nr. 7, 34, 36, 38, 41, 42, 43 og 65.«

30. I § 62, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »apotekere,» ordene: »der er meddelt bevillingen inden den 1. juli 1994,».

31. I § 66 ændres »Industrirådet« til: »Foreningen af danske Medicinfabrikker og Brancheforeningen af Farmaceutiske Industrivirksomheder i Danmark i forening«.

32. I § 67, stk. 1, udgår »om ansøgernes egnethed«.

33. I § 67 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Konsulenterne skal alene udtale sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive det pågældende apotek eller lede det pågældende sygehusapotek.«

34. Efter § 79 a indsættes:

» § 79 b. Sundhedsministeren fastsætter regler om apotekers indbetaling af bidrag til dækning af Sundhedsstyrelsens omkostninger ved varetagelsen af myndighedsopgaver efter loven. De private apotekers bidrag fastsættes som en procentsats af apotekets omsætning. Sygehusapotekernes bidrag fastsættes til et fast årligt beløb for hvert sygehusapotek og sygehusapoteksfilial.

Stk. 2. Afgifter efter stk. 1, der ikke indbetales rettidigt, tillægges rente på 1,3 pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.«

35. § 72, stk. 1, nr. 1, affattes således:

 • »1) overtræder §§ 1-3, § 3 a, stk. 1, § 9, stk. 1, § 11, § 13, § 14, § 31, stk. 1, 2 og 3, 1. pkt., eller § 41, stk. 1 og 2,».

36. § 72, stk. 1, nr. 2, affattes således:

 • »2) undlader at efterkomme et påbud eller en oplysningspligt, der har hjemmel i § 4, stk. 1, § 7, stk. 1, 3 og 4, § 23, stk. 2, § 28, stk. 1, 2. pkt., § 39, § 41, stk. 3, § 44, § 47, stk. 2, § 48 eller § 65, stk. 3 og 4,».

37. I § 72, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.«

38. Som bilag A indsættes:

» Bilag A

Landets inddeling i regioner, jf. § 4, stk. 2, nr. 3.

Region I: Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Ringkøbing Amt og Århus Amt

Region II: Ribe Amt, Vejle Amt, Sønderjyllands Amt og Fyns Amt

Region III: Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt og Bornholms Amt«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1994.

Stk. 2. Bevilling til apotek, der har været opslået ledig inden lovens ikrafttræden, meddeles efter de hidtil gældende regler i lov nr. 279 af 6. juni 1984. § 4, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for apotekere, der har fået meddelt bevilling i henhold til reglerne i tidligere lovgivning. For disse apotekere finder den hidtil gældende bestemmelse i § 4, stk. 2, anvendelse.

Stk. 3. For apotekere, som har fået meddelt tidsbegrænset bevilling inden lovens ikrafttræden, gælder bestemmelsen i § 16 i lov nr. 279 af 6. juni 1984.

Stk. 4. Den ved lovens ikrafttræden gældende udligningsordning i henhold til reglerne i tidligere lovgivning videreføres, indtil der fastsættes regler i henhold til § 49.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Lund

Officielle noter

Ingen