Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om fastsættelse af vilkår for speciallægehjælp m.v. efter lov om offentlig sygesikring

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Speciallægehjælp efter lov om offentlig sygesikring ydes med de ændringer, der følger af § 2, efter de overenskomster, som indtil 31. marts 1987 var gældende mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Foreningen af Speciallæger, og som vedrører

  • 1) øjenlægehjælp uden for Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner,
  • 2) ørelægehjælp uden for Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner,
  • 3) anden speciallægehjælp end øjen- og ørelægehjælp.

§ 2. Grundhonorarerne for de ydelser, der er omfattet af § 1, fastsættes til de pr. 31. marts 1987 efter overenskomsterne gældende beløb. Honorarerne reguleres i henhold til overenskomsterne, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved beregning af reguleringen af honorarernes omkostningsandel tages udgangspunkt i reguleringspristallet for juli 1987.

Stk. 3. Ved beregningen af reguleringen af honorarernes nettoandel tages udgangspunkt i lønnen pr. 1. april 1987 for højere lønnede tjenestemænd.

§ 3. Hvis realvæksten i sygesikringsudgifterne til praktiserende speciallæger bliver større end 1 pct. pr. år i 1988 og 1989, skal parterne tidligst muligt i 1989 og 1990 optage forhandlinger med henblik på at gennemføre ændringer i overenskomsterne, der ophæver den del af udgiftstigningen, der overstiger 1 pct., og som ikke skyldes en tilførsel af nye opgaver til speciallægepraksis.

§ 4. De overenskomster, der er nævnt i § 1, kan af parterne tidligst opsiges til ophør pr. 1. januar 1990.

Stk. 2. Indtil 1. januar 1990 kan de overenskomster, der er nævnt i § 1, og de vilkår, der er nævnt i § 3, ændres ved aftale mellem parterne efter § 26, stk. 2, i lov om offentlig sygesikring.

§ 5. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

§ 6. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet i Borrislejren, den 20. august 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/KNUD ENGGAARD

Officielle noter

Ingen