Den fulde tekst

Lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg kommuner regler om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme, herunder om, 1) hvilke sygdomme der skal tilbydes gratis vaccination mod, 2) hvilke persongrupper der skal tilbydes gratis vaccination, og 3) hvilke læger der skal kunne foretage vaccination efter loven.

Stk. 2. Udgifterne ved vaccination efter stk. 1 afholdes af amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg kommuner.

§ 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter retningslinier om gennemførelsen af vaccinationer efter loven.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om amtskommunernes og Københavns og Frederiksberg kommuners pligt til at give oplysning om vaccinationer efter loven.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. april 1977.

Stk. 2. Følgende lovbestemmelser ophæves:

  • 1) lov nr. 84 af 31. marts 1931 om vaccination mod kopper,
  • 2) lov nr. 208 af 19. april 1943 om tillæg til lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse (vaccination mod difteri),
  • 3) lov nr. 167 af 24. maj 1955 om vaccination mod børnelammelse,
  • 4) § 16, stk. 5, i lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse,
  • 5) § 2, stk. 1, 2. pkt., i lov nr. 266 af 7. juni 1972 om skolelægeordning.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

GIVET PÅ AMALIENBORG, DEN 17. DECEMBER 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Egon Jensen.

Officielle noter

Ingen