Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om jordemødre

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

AUTORISATION

§ 1. Ret til at udøve virksomhed som jordemoder og betegne sig som jordemoder har kun den, der har modtaget autorisation eller i øvrigt har adgang til at udøve jordemodervirksomhed i henhold til §§ 2 og 3.

§ 2. Den, der har bestået dansk jordemodereksamen, har ret til autorisation som jordemoder. Denne meddeles af sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Autorisation kan dog ikke meddeles den, der må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af jordemodervirksomhed enten på grund af legemlige eller sjælelige mangler eller på grund af udvist grov uduelighed. Autorisation kan endvidere nægtes under de i borgerlig straffelov § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.

Stk. 3. For meddelelse af autorisation betales et af indenrigsministeren fastsat gebyr.

Stk. 4. Regler om uddannelse af jordemødre fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med indenrigsministeren.

§ 3. Indenrigsministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser om udøvelse af jordemodervirksomhed her i landet, som er nødvendige til gennemførelse af overenskomster om fælles nordisk arbejdsmarked for jordemødre og direktiver vedtaget af De europæiske Fællesskaber.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan meddele autorisation som jordemoder til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med den i § 2 nævnte uddannelse. I autorisationen kan fastsættes begrænsninger i den pågældendes udøvelse af jordemodervirksomhed. Autorisationen kan tidsbegrænses.

§ 4. Autorisation som jordemoder kan fratages - og generhverves - efter reglerne i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse.

Stk. 2. En jordemoder kan over for sundhedsstyrelsen fraskrive sig sin autorisation som jordemoder for tid eller indtil videre. Autorisationen generhverves, når en fastsat tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, og kan i øvrigt - også inden for en fastsat tidsfrist - generhverves efter ansøgning til sundhedsstyrelsen, såfremt de omstændigheder, der begrundede fraskrivelsen, ikke længere findes at være til stede.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsens afgørelse kan påklages til indenrigsministeren. Afslår indenrigsministeren klagen, kan klageren forlange afgørelsen indbragt for domstolene, såfremt der er forløbet mindst et år efter, at den pågældende har fraskrevet sig autorisationen, eller efter, at generhvervelse senest er nægtet ved dom. Indenrigsministerens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og fristen herfor.

Stk. 4. Begæring efter stk. 3 om domstolsprøvelse skal fremsættes over for indenrigsministeren inden 3 uger efter, at indenrigsministerens afgørelse er meddelt den pågældende. Indenrigsministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

§ 5. Er autorisation som jordemoder her i landet givet på grundlag af autorisation i et andet land, kan sundhedsstyrelsen fratage den pågældende autorisationen, dersom autorisationen i det andet land fratages vedkommende eller på anden måde taber sin gyldighed.

§ 6. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om autorisationer samt fratagelser og fraskrivelser i medfør af §§ 2, 3, 4 og 5.

Kapitel 2

RETTIGHEDER OG PLIGTER

§ 7. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om jordemødres virksomhedsområde, herunder om rekvirering og anvendelse af lægemidler som led i udøvelse af jordemodervirksomhed.

§ 8. En jordemoder er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Stk. 2. Er der ved en fødsel tilkaldt læge, påhviler det jordemoderen at bistå denne under den behandling, som lægen skønner det nødvendigt at foretage.

§ 9. En jordemoder skal yde den nødvendige jordemoderhjælp, når hurtig jordemoderhjælp efter de foreliggende oplysninger er af afgørende betydning. Dette gælder dog ikke, hvis jordemoderen har gyldigt forfald eller rettidig jordemoderhjælp kan ydes af en anden, som efter forholdene er nærmere dertil.

Stk. 2. En jordemoder, der ønsker at ophøre med at udøve jordemodervirksomhed, kan ved skriftligt at meddele sundhedsstyrelsen dette frigøre sig for den i stk. 1 omhandlede pligt. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om, at den pågældende er ophørt med at virke som jordemoder.

§ 10. Jordemødre er forpligtede til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhedspleje afkræves dem af sundhedsmyndighederne.

§ 11. Jordemødre skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed efter nærmere af sundhedsstyrelsen fastsatte regler.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 10 år.

Kapitel 3

TILSYN

§ 12. Jordemødre er undergivet tilsyn af sundhedsstyrelsen efter lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse.

Stk. 2. Jordemoderen er forpligtet til på begæring af tilsynsmyndigheden at afgive alle oplysninger, der er nødvendige til gennemførelse af tilsynet.

Kapitel 4

STRAFFEBESTEMMELSER

§ 13. Den, der uden at have autorisation som jordemoder betegner sig som jordemoder eller på anden måde, der er egnet til at vække forestilling om, at den pågældende har sådan autorisation, straffes med bøde.

§ 14. Den jordemoder, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed under udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Overtrædelser af stk. 1 påtales af statsadvokaten.

§ 15. Overtrædelse af § 9, stk. 1, § 10 og § 11, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Kapitel 5

IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 16. Loven træder i kraft den 1. oktober 1979.

Stk. 2. Fra samme tidspunkt ophæves lov nr. 90 af 31. marts 1953 om udøvelse af jordemodergerning.

§ 17. Personer, som ved denne lovs ikrafttræden er berettigede til at udøve jordemodervirksomhed og til at betegne sig som jordemoder, bevarer disse rettigheder.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 13. DECEMBER 1978.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Knud Enggaard.

Officielle noter

Ingen