Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring (Gebyr ved udskiftning af sygesikringsbevis)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret senest ved lov nr. 390 af 7. juni 1989, foretages følgende ændring:

§ 5 affattes således:

»§ 5. Sundhedsministeren fastsætter regler om udfærdigelse af et bevis til personer, som har ret til ydelser efter loven. Beviset gælder som dokumentation for retten til ydelser efter loven.

Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, hvorledes de sikringsformer, der er nævnt i § 2, skal gælde for

  • 1) børn, der har fast ophold uden for deres hjem, og
  • 2) personer, der ikke har bopæl her i landet.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om opkrævning af et gebyr for beviser, jf. stk. 1, der udstedes på grund af:

  • 1) at den sikrede ønsker ændringer af bevisets oplysninger, eller
  • 2) bevisets bortkomst eller ødelæggelse.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

Givet på Amalienborg, den 20. december 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ester Larsen

Officielle noter

Ingen