Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.

(Redningsdykning, strafferammer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 307 af 17. maj 1995 om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter »dykkermateriel«: »og for personer, som reddes ved dykning«.

2. I § 13 indsættes efter »udførelse«: »for dykkeren og personer, som reddes ved dykning«.

3. I § 20, 1. pkt., indsættes efter »dykkeropgaver«: », herunder for redningsdykning,«.

4. I § 20, 2. pkt., udgår »rimeligt«.

5. I § 20, 2. pkt., indsættes efter »sundhedsmæssige forhold«: »ved opgavens udførelse«.

6. I § 23, 1. pkt., ændres »erhvervsdykkerbevis« til: »dykkerbevis erhvervet efter denne lov«.

7. I § 23, 3. pkt., ændres »erhvervsdykkerbevis« til: »dykkerbevis«.

8. I § 23, 4. pkt., ændres »erhvervsdykkerbeviset« til: »dykkerbeviset«.

9. § 24 affattes således:

»§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år den, der

1) overtræder § 3, stk. 1 og 4, § 12 og § 16, stk. 1, eller

2) ikke efterkommer påbud i henhold til § 18.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Stk. 3. Ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2 skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at

1) der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) der tidligere er afgivet påbud efter § 18 for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 4. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 3, nr. 1.

Stk. 5. Er der ved en overtrædelse opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.

Stk. 6. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført under stk. 2.

Stk. 7. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

    Stk. 2. I indtil 2 år efter denne lovs ikrafttræden kan Søfartsstyrelsen give erhvervsdykkerbeviser påtegning om tilladelse til fortsat udførelse af redningsdykning, når bevisets indehaver på tilfredsstillende måde kan dokumentere at have været regelmæssigt beskæftiget med sådanne opgaver inden for de seneste 5 år.

Givet på Amalienborg Slot, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup