Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet og lov om offentlig sygesikring m.v. (Friere sygehusvalg, behandling på private specialsygehuse m.fl., specialesamling, ambulancetjeneste, færdigbehandlede patienter samt planlægning og samarbejde)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 476 af 7. november 1985, som ændret senest ved lov nr. 279 af 29. april 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4. Amtskommunen indgår driftsoverenskomst med de i § 5, stk. 3, nævnte private specialsygehuse m.fl., som er beliggende i amtskommunen.«

2. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

» Stk. 2. Amtskommunen yder desuden vederlagsfri behandling ved en anden amtskommunes sygehuse og fødeklinikker samt på Rigshospitalet til personer, der har bopæl i amtskommunen.

Stk. 3. Amtskommunen yder endvidere vederlagsfri behandling til personer, der har bopæl i amtskommunen, ved følgende private specialsygehuse m.fl.: Epilepsihospitalet i Dianalund, Sclerosehospitalet i Haslev, Sclerosehospitalet i Ry, Polio- Trafik- og Ulykkesskadedes Fysiurgiske Ambulatorium, Dronning Alexandrines Gigtsanatorium, Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem, Muskelsvindfondens Vejlednings- og Behandlingscenter, Vejlefjord og Center for Hjerneskade.

Stk. 4. Amtskommunernes pligt til at yde vederlagsfri behandling i henhold til stk. 3 er begrænset til en årlig økonomisk ramme, som udgør 45,0 mio. kr. for Epilepsihospitalet i Dianalund, 21,8 mio. kr. for Sclerosehospitalet i Haslev, 17,0 mio. kr. for Sclerosehospitalet i Ry, 15,9 mio. kr. for Polio- Trafik- og Ulykkesskadedes Fysiurgiske Ambulatorium, 6,5 mio. kr. for Dronning Alexandrines Gigtsanatorium, 7,0 mio. kr. for Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem, 7,1 mio. kr. for Muskelsvindfondens Vejlednings- og Behandlingscenter, 8,3 mio. kr. for Vejlefjord og 3,5 mio. kr. for Center for Hjerneskade. Beløbsrammerne er anført i 1992 pris- og lønniveau. De pris- og lønreguleres årligt på tilsvarende måde som bloktilskuddene til amtskommuner.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 5-11.

3. I § 5, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1 og 5-7«.

4. I § 5, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1 og 5-9«.

5. Efter § 5 a indsættes som ny § 5 b:

»§ 5 b. En person, der henvises til sygehusbehandling, kan blandt de sygehuse, som er omfattet af § 5, stk. 1-2, selv vælge, hvilket sygehus den pågældende vil behandles på.

Stk. 2. Adgangen til at vælge i henhold til stk. 1 omfatter ikke sygehusafdelinger uden for bopælsamtskommunen, der varetager lands- og landsdelsfunktioner, medmindre det efter en lægelig vurdering er nødvendigt, at den pågældende bliver behandlet på en sådan afdeling.

Stk. 3. For psykiatriske patienter kan adgangen til at vælge efter stk. 1 begrænses, hvis hensynet til den pågældende taler herfor.

Stk. 4. En person, der henvises til sygehusbehandling, kan desuden vælge behandling på et af de i § 5, stk. 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. Bopælsamtskommunen afholder udgiften herved inden for den i § 5, stk. 4, nævnte økonomiske ramme.

Stk. 5. Sundhedsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og socialministeren fastsætte bestemmelser om, at personer ikke har ret til selv at vælge sygehus i henhold til stk. 1, 2 og 4, når de

 • 1) er optaget i Kriminalforsorgens institutioner,
 • 2) er anbragt i institution i henhold til retsplejeloven, kapitel 11 i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien eller straffeloven,
 • 3) er anbragt på sikret afdeling i henhold til lov om social bistand eller
 • 4) er frihedsberøvet eller deres handlefrihed i øvrigt er undergivet begrænsninger i henhold til udlændingeloven.«

6. I § 6 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

» Stk. 5. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang der ydes befordring eller befordringsgodtgørelse efter stk. 1, 2 og 4 til personer, der i henhold til § 5 b efter eget valg behandles på et sygehus i en anden amtskommune, på Rigshospitalet eller på de i § 5, stk. 3, nævnte private specialsygehuse m.fl., uden at det efter en lægelig vurdering er nødvendigt af hensyn til sygdommens behandling.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

7. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Sundhedsministeren fastsætter regler om tilrettelæggelsen af amtskommunernes ambulancetjeneste.«

8. Overskriften til kapitel III ændres til:

»Kapitel III

Specialeplanlægning«.

9. § 11 affattes således:

»§ 11. Amtsrådet udarbejder en plan for amtskommunens virksomhed efter denne lov efter reglerne om sundhedsplanlægning i lov om offentlig sygesikring.«

10. § 12 affattes således:

»§ 12. En amtskommune kan uanset reglerne i § 5 af en kommune opkræve betaling pr. sengedag for færdigbehandlede patienter, der er indlagt på somatiske sygehuse, og som har bopæl i den pågældende kommune.

Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter den i stk. 1 nævnte sengedagsbetaling.«

11. I § 13 indsættes som stk. 5:

» Stk. 5. I tilfælde, hvor væsentlige hensyn taler for, at visse behandlingsformer samles på et eller få sygehuse, kan sundhedsministeren efter forhandling med amtsrådene samt Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser fastsætte regler for visitation af patienter samt betaling for behandling.«

12. § 16, stk. 4, ophæves.

13. § 16 a, stk. 2 og 3, ophæves.

14. Kapitel VI ophæves.

§ 2

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret senest ved lov nr. 193 af 23. marts 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 2-5, ophæves.

2. Efter § 27 indsættes som nyt kapitel 6 a:

»Kapitel 6 a

Planlægning og samarbejde

§ 27 a. Bestemmelserne i dette kapitel omfatter kommunernes indsats vedrørende

- sundhedspleje,

- skolelægeordning,

- tandpleje m.v.,

- hjemmesygepleje,

- forebyggelse og sundhedsfremme og

- sundhedsberedskab.

For amtskommunernes vedkommende omfatter kapitlet amtskommunernes indsats vedrørende

- offentlig sygesikring,

- sygehusvæsenet,

- svangerskabshygiejne og fødselshjælp,

- tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme,

- lægeundersøgelse af børn,

- forebyggelse og sundhedsfremme og

- sundhedsberedskab.

Stk. 2. Reglerne i dette kapitel vedrørende amtskommunale opgaver gælder tilsvarende for Københavns og Frederiksberg Kommuner.

§ 27 b. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtskommunen skal i fællesskab etablere et samarbejde om den amtskommunale og den kommunale indsats på sundhedsområdet samt mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

§ 27 c. Sundhedsministeren afgiver ved hver kommunal valgperiodes begyndelse en redegørelse som oplæg til de kommunale redegørelser i henhold til § 27 d og den amtskommunale planlægning i henhold til § 27 e.

Stk. 2. Sundhedsministeren udarbejder efter forhandling med de kommunale organisationer og Københavns og Frederiksberg Kommuner en vejledning for sundhedsplanlægningen.

§ 27 d. Kommunalbestyrelsen udarbejder en gang i hver kommunal valgperiode en redegørelse, der omfatter

 • 1) kommunens betjening af kommunens borgere i henhold til den lovgivning, der er nævnt i § 27 a,
 • 2) kommunens forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger i øvrigt og
 • 3) sundhedsberedskabet i kommunen.

§ 27 e. For hver amtskommune skal foreligge en plan for tilrettelæggelsen af amtskommunens virksomhed på sundhedsområdet, der omfatter

 • 1) planens forudsætninger, herunder en beskrivelse af sundhedstilstanden i amtskommunen,
 • 2) det amtskommunale sundhedsvæsens betjening af amtskommunens borgere i henhold til den lovgivning, der er nævnt i § 27 a,
 • 3) amtskommunens forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger i øvrigt,
 • 4) amtskommunens samarbejde med alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og øvrige ydere i privat praksis, jf. kapitel 2,
 • 5) amtskommunens samarbejde med kommunerne i amtskommunen og med andre amtskommuner om varetagelse af sundhedsvæsenets opgaver,
 • 6) amtskommunens tilrettelæggelse af ambulancetjenesten og
 • 7) sundhedsberedskabet i amtskommunen.

Stk. 2. Amtsrådet skal behandle planen på et møde i hver kommunal valgperiode.

§ 27 f. Forud for amtsrådets behandling af forslag til sundhedsplan skal amtsrådet indhente udtalelser over forslaget fra

 • 1) kommunalbestyrelserne i amtskommunen og
 • 2) de berørte alment praktiserende læger, speciallæger og øvrige ydere i privat praksis, jf. kapitel 2.

Stk. 2. Forud for amtsrådets behandling af forslag til sundhedsplan skal amtsrådet indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning.

Stk. 3. Amtskommunen inddrager embedslægeinstitutionen i den amtskommunale sundhedsplanlægning.

§ 27 g. Amtsrådet skal ændre sundhedsplanen forud for gennemførelse af væsentlige ændringer i amtskommunens sundhedsvæsen, der ikke er forudsat i planen.

§ 27 h. Den af amtsrådet vedtagne sundhedsplan og senere ændringer heri indsendes til sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen.«

§ 3

I lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 7. november 1985, som ændret senest ved lov nr. 856 af 20. december 1989, foretages følgende ændring:

§ 7 affattes således:

»§ 7. Amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner skal i sundhedsplanen, jf. lov om offentlig sygesikring, redegøre for de forebyggende helbredsundersøgelser og fødselshjælpen.«

§ 4

I lov nr. 409 af 13. juni 1973 om sundhedsplejerskeordninger, som ændret senest ved lov nr. 254 af 6. juni 1985, foretages følgende ændring:

§ 3 ophæves.

§ 5

I lov om skolelægeordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 16. august 1974, som ændret senest ved lov nr. 254 af 6. juni 1985, foretages følgende ændring:

§ 4 ophæves.

§ 6

I lov nr. 310 af 4. juni 1986 om tandpleje m.v., som ændret ved lov nr. 858 af 20. december 1989, foretages følgende ændring:

§ 7 ophæves.

§ 7

I lov nr. 408 af 13. juni 1973 om hjemmesygeplejerskeordninger, som ændret senest ved lov nr. 254 af 6. juni 1985, foretages følgende ændring:

§ 3 ophæves.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 8, 9 og 12-14, og §§ 2-7 træder dog først i kraft den 1. januar 1994.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ester Larsen

Officielle noter

Ingen