Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om Rigshospitalet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Rigshospitalet er statens sundhedsvidenskabelige

udviklingscenter for patientbehandling, forskning og uddannelse af

sundhedspersonale. Rigshospitalet er en statsinstitution under

Sundhedsministeriet.

§ 2. Rigshospitalet varetager følgende opgaver:

 • 1) Undersøgelse og behandling af patienter.
 • 2) Sundhedsvidenskabeligt forsknings- og udviklingsarbejde.
 • 3) Uddannelse af sundhedspersonale.

§ 3. En sygehusmyndighed kan indgå aftale med Rigshospitalet om varetagelse af de opgaver, som myndigheden er pålagt i henhold til lov om sygehusvæsenet og lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp.

§ 4. Rigshospitalet varetager som statens universitetssygehus særlige opgaver inden for patientbehandling, forskning og uddannelse. Dækning af de hermed forbundne udgifter sker ved bevilling på finansloven.

§ 5. Rigshospitalet opkræver efter regler fastsat af sundhedsministeren betaling for ydelser i henhold til § 2, nr. 1.

Stk. 2. Betalingen for Rigshospitalets ydelser, jf. stk. 1, skal fra den 1. januar 1994 dække de fulde bruttoudgifter, der er forbundet med patientbehandling, herunder indeholde dækning af hospitalets udgifter til beregnet forrentning og afskrivning af investeringer samt pensionsbyrde.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om særlig betaling for ydelser, der leveres i henhold til aftale efter § 3, og for ydelser til selvbetalende patienter.

§ 6. Med virkning fra og med finansåret 1994 betaler staten hvert år et beløb til amtskommunerne, herunder Københavns og Frederiksberg Kommuner og Færøernes og Grønlands hjemmestyre.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte beløb beregnes som summen af følgende beløb:

 • 1) Den del af Rigshospitalets driftsbevilling, der i 1993 medgår til nedbringelse af amtskommunernes, Københavns og Frederiksberg Kommuners og Færøernes og Grønlands betaling for hospitalets ydelser, eksklusive reduktionen til Rigshospitalets lokalområde i Københavns Kommune.
 • 2) Beregnet forrentning og afskrivning af investeringer foretaget i henhold til statslige bevillinger frem til og med finansloven for 1992 og af de faktiske investeringer i 1993.
 • 3) Beregnet forrentning og afskrivning af mindre byggearbejder inden for en årlig ramme på 11 mio. kr. i 1992-pris- og lønniveau.
 • 4) Beregnet årlig pensionsbyrde.
 • 5) Værdien af Bornholms Amtskommunes forbrug af ydelser på Rigshospitalet i 1992 opgjort i 1992-pris- og lønniveau i henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 881 af 17. december 1991, som ændret ved Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 255 af 10. april 1992.
 • 6) De i nr. 1, 3 og 5 nævnte beløb pris- og lønreguleres årligt med en procentsats, der fastsættes på finansloven.

Stk. 3. Det efter stk. 2 beregnede beløb fordeles til de i stk. 1 nævnte sygehusmyndigheder på grundlag af værdien af deres forbrug af ydelser eksklusive særydelser i det enkelte finansår, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Ved fordelingen af statens betaling til amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner og Færøerne og Grønland, jf. stk. 3, afsættes forlods et beløb til Bornholms Amtskommune. Dette beløb skal svare til værdien af amtskommunens forbrug på Rigshospitalet i 1992 opgjort i 1992-pris- og lønniveau i henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 881 af 17. december 1991, som ændret ved Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 255 af 10. april 1992. Beløbet pris- og lønreguleres årligt med en procentsats, der fastsættes på finansloven.

§ 7. Indregning af forrentning og afskrivning af investeringer samt pensionsbyrde sker uden regulering af statens generelle tilskud til amtskommunerne, til Københavns og Frederiksberg Kommuner og til Færøerne og Grønland.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves

 • 1) Lov om rigshospitalets styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 28. juni 1984, og
 • 2) § 5, stk. 6, 1. pkt., og § 13, stk. 2, 2. pkt., i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 476 af 7. november 1985, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 279 af 29. april 1992.

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til den i stk. 2, nr. 2, nævnte bestemmelse i § 5, stk. 6, 1. pkt., i lov om sygehusvæsenet, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ester Larsen

Officielle noter

Ingen