Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Opgaver

§ 1. Hovedstadens Sygehusfællesskab varetager sygehusbehandling m.v. af borgerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Stk. 2. Sygehusfællesskabet varetager sygehusbehandling m.v. af øvrige borgere, der efter lov om sygehusvæsenets regler om frit sygehusvalg ønsker behandling på sygehuse i sygehusfællesskabet.

Stk. 3. Sygehusfællesskabet varetager sygehusbehandling m.v. af lands- og landsdelspatienter fra amtskommunerne.

Stk. 4. Sygehusfællesskabet skal som universitetssygehusvæsen i tæt samarbejde med det øvrige danske sundhedsvæsen sikre, at det danske sundhedsvæsen på et højt fagligt niveau kan varetage undersøgelse, behandling og pleje af patienter, forsknings- og udviklingsarbejde samt uddannelse af sundhedspersonale.

Stk. 5. Sygehusfællesskabet medvirker til at udvikle den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

§ 2. Sygehusfællesskabet sikrer Rigshospitalet som et sundhedsvidenskabeligt udviklingscenter med særlige opgaver inden for patientbehandling, forskning og uddannelse.

§ 3. Sygehusfællesskabet varetager i øvrigt opgaver, der efter lovgivningen er henlagt til sygehusvæsenet på de i lovgivningen anførte vilkår.

Kapitel 2

Etablering m.v.

§ 4. Københavns og Frederiksberg Kommuner og staten etablerer sygehusfællesskabet ved vederlagsfrit at overføre deres sygehuse og hertil knyttede institutioner m.v. til sygehusfællesskabet.

Stk. 2. De af stk. 1 omfattede sygehuse og institutioner m.v. overføres til sygehusfællesskabet med de rettigheder og forpligtelser, hvormed de har tilhørt de tidligere ejere. Dog overføres ikke restgæld på lån, der er sikret med pant i de overførte ejendomme.

Stk. 3. Tilpasninger i opgavefordelingen mellem sygehusfællesskabet og Københavns og Frederiksberg Kommuner fastlægges ved aftale mellem de to kommunalbestyrelser og sundhedsministeren.

Stk. 4. Bestemmelserne i lov om offentlige myndigheders registre om statslige myndigheders registre finder tilsvarende anvendelse på registre, der føres for sygehusfællesskabet. Sundhedsministeren kan bemyndige sygehusfællesskabet til at fastsætte forskrifter for sygehusfællesskabets registre.

§ 5. Der kan mellem Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser og bestyrelsen for sygehusfællesskabet indgås aftale om levering af ydelser med tilknytning til sygehusfællesskabets opgavevaretagelse.

Kapitel 3

Økonomi og finansiering m.v.

§ 6. For sygehusfællesskabets økonomiske forvaltning finder bestemmelserne i kapitel V og § 54 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i sygehusfællesskabets vedtægt.

Stk. 2. Ved revisionen af de under sygehusfællesskabet hørende regnskabsområder skal det, ud over hvad der følger af stk. 1, påses, at der ved forvaltningen af midlerne og driften af de virksomheder, hvis regnskaber er omfattet af revisionen, er taget skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3. Rigsrevisor kan af egen drift eller på anmodning af statsrevisorerne foranstalte undersøgelser i henhold til rigsrevisorloven af sygehusfællesskabets regnskaber samt udvalgte regnskabsområder herunder. Rigsrevisor har til brug for sådanne undersøgelser adgang til sygehusfællesskabets regnskabsmateriale m.v. i overensstemmelse med rigsrevisorlovens §§ 12 og 13.

Stk. 4. Københavns og Frederiksberg Kommuners revisorer kan på tilsvarende måde som rigsrevisor foranstalte undersøgelser af sygehusfællesskabets regnskaber, jf. stk. 3.

§ 7. Forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i bestyrelsen med mindst otte ugers mellemrum. Efter 1. behandling sendes forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag senest den 1. juli til Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser samt til sundhedsministeren. Ved 2. behandling, der skal foregå senest den 1. oktober, vedtages forslaget af bestyrelsen, jf. § 12, stk. 2. Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag sendes til Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser samt til sundhedsministeren, finansministeren og indenrigsministeren.

Stk. 2. Sygehusfællesskabets årsregnskab afgives af bestyrelsen til revision inden en af indenrigsministeren fastsat frist. Det endeligt godkendte årsregnskab skal sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som bestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser samt til sundhedsministeren, finansministeren og indenrigsministeren.

§ 8. Københavns og Frederiksberg Kommuner betaler en andel af sygehusfællesskabets udgifter svarende til deres forbrug. Kommunernes betalinger i budgetåret sker som acontobetaling, der fastlægges på baggrund af de to kommuners forventede forbrug det foregående år. Acontobetalingen sker med en tolvtedel månedligt. Inden 1. juli i det efterfølgende år foretages der på grundlag af sygehusfællesskabets regnskab en endelig opgørelse af betalingen på grundlag af de to kommuners faktiske forbrug. Overskud eller underskud indregnes i de to kommuners betaling i det derefter følgende budgetår.

Stk. 2. Staten betaler et beløb, der dels medgår til finansieringen af sygehusfællesskabets særlige opgaver, jf. § 1, stk. 4, og § 2, dels finansierer et beløb, som sygehusfællesskabet årligt betaler til amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Færøernes og Grønlands hjemmestyre, jf. stk. 4. Betalingen sker med en tolvtedel månedligt.

Stk. 3. Tidspunktet for de i stk. 1 og 2 nævnte tolvtedelsbetalinger fastsættes i sygehusfællesskabets vedtægt.

Stk. 4. Sundhedsministeren fastsætter regler om beregningen af det i stk. 2 nævnte beløb til amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Færøernes og Grønlands hjemmestyre.

Kapitel 4

Ledelse

§ 9. Sygehusfællesskabet ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for sygehusfællesskabet. Bestyrelsen består af 15 medlemmer. Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser udpeger henholdsvis 7 og 2 medlemmer, og sundhedsministeren udpeger 6 medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, der kan indtræde, når det pågældende medlem har forfald.

Stk. 2. Valgene har virkning for kommunalbestyrelsernes funktionsperiode. Valgene har dog virkning, indtil nyvalg har fundet sted. Kommunalbestyrelserne og sundhedsministeren kan til enhver tid afsætte et af dem udpeget bestyrelsesmedlem eller stedfortræder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne og sundhedsministeren har instruktionsbeføjelse over for de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere.

§ 10. Bestyrelsen ansætter en direktion, som varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse inden for rammer, der fastlægges af bestyrelsen. Direktionen ansætter og afskediger sygehusfællesskabets personale.

§ 11. De nærmere regler om sygehusfællesskabets styrelse m.v. fastsættes i en vedtægt, der vedtages af bestyrelsen og godkendes af indenrigsministeren efter forhandling med sundhedsministeren og Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser.

Stk. 2. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand og to næstformænd.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer bestemmelse om vederlag til bestyrelsens medlemmer og stedfortrædere. Vederlaget godkendes af indenrigsministeren efter forhandling med sundhedsministeren og Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser.

§ 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 8 medlemmer er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Vedtagelse af forslag, der har vidtrækkende betydning for tilrettelæggelsen af det samlede danske sygehusvæsen, kræver, at mindst 10 medlemmer af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening kort indført i protokollen.

Kapitel 5

Planlægningsbestemmelser m.v.

§ 13. Bestyrelsen udarbejder en plan for tilrettelæggelsen af virksomheden efter denne lov. Udarbejdelse af planen, herunder høring efter stk. 2, koordineres med Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Stk. 2. Forud for endelig vedtagelse af planen eller væsentlige ændringer heri skal der indhentes udtalelser fra de berørte amtskommuner, Sundhedsstyrelsen, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt praksissektoren i de to kommuner.

Stk. 3. Planen indgår i den plan for tilrettelæggelsen af Københavns og Frederiksberg Kommuners virksomhed på sundhedsområdet, som skal udarbejdes efter reglerne om sundhedsplanlægning i lov om offentlig sygesikring.

Stk. 4. Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser og sundhedsministeren kan af sygehusfællesskabets bestyrelse forlange meddelt enhver oplysning, som er nødvendig for varetagelsen af de nævnte parters opgaver på sundhedsområdet.

Kapitel 6

Bestemmelser om personale

§ 14. Løn- og andre ansættelsesvilkår for personale, der ansættes i sygehusfællesskabet, godkendes af et nævn, der består af finansministeren, overborgmesteren i Københavns Kommune og borgmesteren i Frederiksberg Kommune.

Stk. 2. Nævnet træffer afgørelse ved enstemmighed.

Stk. 3. Finansministeren fastsætter efter forhandling med bestyrelsen for sygehusfællesskabet og Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser nærmere regler om nævnets virksomhed. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15. I forbindelse med at udførelsen af de opgaver, der er nævnt i kapitel 1, overtagesaf sygehusfællesskabet, overgår de tjenestemænd, der pr. 31. december 1994 er ansat i staten og Københavns og Frederiksberg Kommuner til løsning af disse opgaver, til ansættelse i sygehusfællesskabet på vilkår svarende til de hidtidige tjenestemandsvilkår.

Stk. 2. De tjenestemænd, der er nævnt i stk. 1, får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af sygehusfællesskabet.

Stk. 3. Udgift til tjenestemandspensioner, der aktualiseres ved sygdom, alder og dødsfald, deles mellem den hidtidige pensionsgiver/ansættelsesmyndighed og sygehusfællesskabet i forhold til den del af den enkelte tjenestemands pensionsalder pr. 1. januar 1995, der er optjent henholdsvis i staten og Københavns og Frederiksberg Kommuner, og den del af den pågældendes pensionsalder, der er optjent under ansættelsen i sygehusfællesskabet efter 1. januar 1995.

Stk. 4. Udgift til tjenestemandspensioner, der aktualiseres ved uansøgt afsked, der ikke er begrundet i sygdom eller alder, deles som anført i stk. 3 fra en af finansministeren efter drøftelse med bestyrelsen for sygehusfællesskabet fastsat alder efter det 60. år.

Stk. 5. Finansministeren fastsætter efter drøftelse med Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser nærmere regler for pensionsberegning, -administration og -deling og revision m.v. af tjenestemandspensioner, der skal deles efter stk. 3 og 4.

Stk. 6. Afgørelse af tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 1-5 træffes af finansministeren efter drøftelse med Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser.

Kapitel 7

Tilsyn

§ 16. Tilsynet med sygehusfællesskabets virksomhed varetages af indenrigsministeren. Lov om kommunernes styrelse § 55, stk. 1, § 57, § 60, § 61, stk. 1-5, og § 61 b, stk. 1, om tilsynet med kommunalbestyrelsens virksomhed finder tilsvarende anvendelse på tilsynet.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 17. Et medlem af sygehusfællesskabets bestyrelse, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.

Stk. 2. Påtale efter stk. 1 sker efter indenrigsministerens begæring.

Kapitel 9

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Loven træder i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 2. §§ 9-12, 16, 17 og 20 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 19. Lov nr. 1082 af 23. december 1992 om Rigshospitalet ophæves. Regler fastsat i medfør af lov om Rigshospitalet forbliver dog i kraft, indtil de afløses af nye regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 2. Sygehusfællesskabet sikrer opfyldelsen af den fireårige budgetaftale for 1993-96 for Rigshospitalet.

§ 20. Københavns og Frederiksberg Kommuner indskyder i 1995 et beløb svarende til Københavns henholdsvis Frederiksberg Kommunes budgetter for 1994 for de områder, der omfattes af sygehusfællesskabet, fratrukket 1,5 pct.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte beløb opreguleres til 1995 pris- og lønniveau og reguleres med konsekvenserne for 1995 af den mellem regeringen, Amtsrådsforeningen samt Københavns og Frederiksberg Kommuner indgåede aftale om udviklingen af sygehusvæsenet i perioden 1995-98.

Stk. 3. Overskud eller underskud i 1995 fordeles mellem Københavns og Frederiksberg Kommuner i forhold til disses faktiske forbrug i året og indregnes i de to kommuners betaling i 1997.

Stk. 4. Staten indskyder i 1995 og 1996 et beløb svarende til den bevilling, som staten i henhold til den fireårige budgetaftale skulle have ydet til Rigshospitalet i det pågældende år. I 1997 indskyder staten et beløb svarende til beløbet for 1996 opregnet til pris- og lønniveau for 1997.

Stk. 5. Staten indskyder endvidere opsparede drifts- og anlægsmidler vedrørende Rigshospitalet inden for rammerne af den fireårige budgetaftale.

Stk. 6. Bestyrelsen vedtager årsbudget for 1995 inden for de i stk. 1, 2, 4 og 5 angivne rammer.

Stk. 7. Statens og kommunernes betalinger, jf. stk. 1 og 4, til sygehusfællesskabet sker med en tolvtedel månedligt. Tidspunktet for betalingerne fastsættes i sygehusfællesskabets vedtægt.

§ 21. Sygehusfællesskabet fastsætter taksterne for Rigshospitalets ydelser i 1995 og 1996 således, at den samlede takstbetaling under forudsætning af uændret aktivitet og diagnosesammensætning er uændret i forhold til det foregående år bortset fra pris- og lønregulering samt ændringer i den samlede forrentning og afskrivning af investeringer foretaget i 1994 og følgende år. Endvidere indregnes udgifter, som amtskommunerne kompenseres for over de generelle tilskud. Ved uændret aktivitet forstås et uændret antal behandlede patienter med en uændret diagnosesammensætning og et uændret færdigbehandlingsniveau. Taksterne for nye behandlingsformer fastsættes særskilt uden for den nævnte ramme.

§ 22. Staten yder fra 1996 et årligt tilskud til sygehusfællesskabet til aflastning af Københavns og Frederiksberg Kommuners sygehusudgifter. Tilskuddet anvendes til at nedbringe de to kommuners betalinger i forholdet 840 til 160. I 1996 udgør tilskuddet 1 mia. kr. i 1995 pris- og lønniveau. Fra 1997 nedtrappes tilskuddet med 100 mio. kr. årligt frem til og med år 2005.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte tilskud udbetales med en tolvtedel månedligt.

§ 23. Uanset bestemmelsen i § 12 i lov om sygehusvæsenet kan sygehusfællesskabet først fra den 1. januar 1996 af Københavns og Frederiksberg Kommuner opkræve betaling pr. sengedag for færdigbehandlede patienter, der er indlagt på sygehusfællesskabets sygehuse, og som har bopæl i en af de to kommuner.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Denne lov ophæves den 1. januar 2007, jf. § 85 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.