Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love (Ændringer i forbindelse med etablering af Hovedstadens Sygehusfællesskab)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Sundhedsministeriet

§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 476 af 7. november 1985, som ændret senest ved lov nr. 452 af 1. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Sygehusvæsenet varetages af amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Stk. 2. Reglerne i denne lov om amtskommuner gælder bortset fra § 11 tillige for Hovedstadens Sygehusfællesskab.«

2. I § 3, stk. 2, udgår »og med statens sygehuse«.

3. I § 5, stk. 2, udgår »samt på Rigshospitalet«.

4. I § 5, stk. 10, 1. pkt., udgår »på statslige sygehuse eller«, og i 2. pkt. udgår »Staten eller«.

5. I § 6, stk. 5, udgår »på Rigshospitalet«.

6. I § 13, stk. 1 og 4, og i § 16 a udgår »statslige og«.

§ 2

I lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 7. november 1985, som ændret senest ved lov nr. 1024 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Reglerne i denne lov om amtskommuner gælder tillige for Hovedstadens Sygehusfællesskab.«

2. I § 5 indsættes efter »Københavns og Frederiksberg kommuner«: »i samarbejde med Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

3. I § 6 udgår »samt Københavns og Frederiksberg kommuner«.

4. I § 7 udgår »og Københavns og Frederiksberg kommuner«.

5. I § 7 indsættes efter »jf. lov om offentlig sygesikring,»: »for Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

6. I § 11, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »Københavns og Frederiksberg kommuner«: »efter forhandling med Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

§ 3

I lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret senest ved lov nr. 451 af 1. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 54, stk. 1, ændres »Københavns og Frederiksberg kommuner« til: »Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

2. § 55, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 4

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 426 af 19. august 1976, som ændret senest ved lov nr. 351 af 14. maj 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, 1. pkt., udgår »statens og«, og efter »kommunernes sygehuse« indsættes: », Hovedstadens Sygehusfællesskabs«.

2. I § 2, stk. 6, 2. pkt., ændres »Københavns magistrat, Frederiksberg kommunalbestyrelse« til: »bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

3. I § 14, stk. 1, udgår »statslige og«, og efter »lægestillinger« indsættes: »samt i lægestillinger ved Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

§ 5

I lov om patientforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 14. oktober 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, affattes således:

»Staten, kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab er undtaget fra forsikringspligten efter § 10.«

2. I § 12, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »staten«: », Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

3. I § 14, stk. 1, nr. 2, ændres »2 medlemmer« til: »1 medlem«, og i nr. 4 ændres »2 medlemmer« til: »3 medlemmer« og »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

§ 6

I lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførelse til amtskommunerne, som ændret senest ved lov nr. 386 af 13. juni 1990, ændres i § 3, stk. 1, »Københavns og Frederiksberg kommuner« til: »Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

§ 7

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 31. januar 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, 1. pkt., indsættes efter »fra«: »Hovedstadens Sygehusfællesskab og«.

2. I § 25, 2. pkt., indsættes efter »kommuner«: », Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

3. I § 27 a, stk. 2, indsættes efter »Kommuner«: », jf. dog § 13 i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

§ 8

I lov nr. 503 af 24. juni 1992 om et videnskabsetisk komitesystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter foretages følgende ændring:

I § 16, stk. 1, indsættes som nyt 2. pkt.:

»Hovedstadens Sygehusfællesskab afholder en forholdsmæssig del af udgifterne til den regionale komite, der betjener sygehusfællesskabets institutioner.«

Justitsministeriet

§ 9

I lov om svangerskabsafbrydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 15. september 1986, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 389 af 7. juni 1989, affattes § 10, stk. 1, således:

»Svangerskabsafbrydelse må kun foretages af læger på amtskommunale samt Hovedstadens Sygehusfællesskabs sygehuse eller dertil knyttede ambulatorier.«

Indenrigsministeriet

§ 10

I lov nr. 212 af 16. maj 1984 om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om det kommunale momsfond, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 449 af 30. juni 1993, ændres i § 5, stk. 2, »Københavns og Frederiksberg kommuner« til: »Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

§ 11

I lov om en kommunal tjenestemandsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 451 af 14. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2 og 6, og § 2, stk. 4, ændres »lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken« til: »lov om tjenestemænd«.

2. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser samt Hovedstadens Sygehusfællesskab udpeger i forening to medlemmer og stedfortrædere for disse.«

3. § 1, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. De forhandlingsberettigede organisationer for kommunale tjenestemænd, for tjenestemænd ved Hovedstadens Sygehusfællesskab samt for reglementsansat personale ved kommunale og amtskommunale dag- og døgninstitutioner og selvejende dag- og døgninstitutioner, som kommunalbestyrelser og amtsråd har indgået driftsoverenskomst med, udpeger to medlemmer og stedfortrædere for disse.«

4. § 2, stk. 1, affattes således:

»Den kommunale tjenestemandsret behandler sager om kollektiv overtrædelse af bestemmelser, der svarer til § 10 i lov om tjenestemænd, i regulativer og vedtægter for kommunale tjenestemænd og tjenestemænd ved Hovedstadens Sygehusfællesskab samt i reglementerne for det reglementsansatte personale ved kommunale og amtskommunale dag- og døgninstitutioner og selvejende dag- og døgninstitutioner, som kommunalbestyrelser og amtsråd har indgået driftsoverenskomst med. Tjenestemandsretten kan alene behandle overtrædelser, der er begået af ansatte omfattet af en forhandlingsberettiget organisation.«

5. § 2, stk. 5 og 6, affattes således:

»Stk. 5. Indenrigsministeren kan bestemme, at tjenestemandsretten skal behandle sager om kollektiv overtrædelse af bestemmelser svarende til § 10 i lov om tjenestemænd begået af andet personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår i kommuner, amtskommuner, kommunale fællesskaber eller ved Hovedstadens Sygehusfællesskab, end det i stk. 1 nævnte. Bestemmelsen i § 3, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på den eller de organisationer, der udøver forhandlingsretten for det personale, der er omfattet af indenrigsministerens bestemmelse efter 1. pkt.

Stk. 6. Indenrigsministeren bemyndiges til efter forhandling med vedkommende kommunale sammenslutninger, kommunalbestyrelser og Hovedstadens Sygehusfællesskab samt personaleorganisationer, jf. stk. 5 og § 1, stk. 3 og 4, at udvide tjenestemandsrettens kompetence til sager svarende til de i § 53, stk. 1, nr. 1, i lov om tjenestemænd nævnte. Indenrigsministeren fastsætter i forbindelse hermed bestemmelser svarende til § 53, stk. 3, 2. og 3. pkt., § 53 a og § 54 a, stk. 1, i lov om tjenestemænd.«

6. § 4, stk. 1 og 2, affattes således:

»Sager som nævnt i § 2, stk. 1 og 5, kan anlægges af de i § 1, stk. 3, nævnte kommunale sammenslutninger, kommunalbestyrelser og Hovedstadens Sygehusfællesskab mod en eller flere forhandlingsberettigede personaleorganisationer.

Stk. 2. De forhandlingsberettigede personaleorganisationer kan ved den kommunale tjenestemandsret anlægge sag mod vedkommende kommunalbestyrelse, selvejende institutions bestyrelse eller Hovedstadens Sygehusfællesskab om, hvorvidt en sag hører under den kommunale tjenestemandsret.«

Undervisningsministeriet

§ 12

I lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 20. juli 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes efter »Kommuner«: »jf. dog kapitel 5 a«.

2. § 26 a, stk. 5, ophæves.

3. § 27 b ophæves.

4. Efter § 29 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 5 a

Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

§ 29 a. Til sikring af sammenhængen mellem de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet og de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser tilrettelægger kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab et samordnet skolesystem for uddannelserne i regionen.

Stk. 2. Pligten til at stille skolekapacitet til rådighed for eleverne på indgangsåret og på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet og for de studerende, der optages på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser, påhviler kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab i forening.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab indgår aftale om, hvordan pligten til at stille skolekapacitet til rådighed skal opfyldes, og hvordan udgifterne hertil skal fordeles. Kommunalbestyrelserne og bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab kan herunder indgå aftale om skoledrift med andre, jf. § 25.

§ 29 b. Kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab nedsætter en fællesbestyrelse for skolesystemet og udpeger bestyrelsens formand.

Stk. 2. Fællesbestyrelsen nedsættes efter reglerne i § 20, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Hovedstadens Sygehusfællesskab stiller sekretariatsbistand til rådighed for fællesbestyrelsen.

Stk. 4. Fællesbestyrelsen varetager de opgaver, der efter denne lov tilkommer en fællesbestyrelse.

§ 29 c. Reglerne i denne lov om kommunal ansættelse af elever gælder tilsvarende for ansættelse af elever ved Hovedstadens Sygehusfællesskab.

§ 29 d. Kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab har i forening pligten til at foretage elevansættelser efter § 26.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter reglerne i § 26 a give pålæg til kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab om et mindste antal elevansættelser.

§ 29 e. Kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab har i forening pligten til at fastsætte den årlige optagelse ved de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser og til at stille praktikpladser til rådighed efter § 27.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter reglen i § 27 a give pålæg til kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab om det mindste antal uddannelsespladser, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. For så vidt angår studerende ved Rigshospitalets sygeplejeskole, påhviler det kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt kommunalbestyrelserne i Københavns, Frederiksborgs og Roskildes amtsrådskredse efter forhandling med Hovedstadens Sygehusfællesskab at stille det nødvendige antal primærkommunale praktikpladser til rådighed. Såfremt der ikke kan opnås enighed om fordelingen, fordeler undervisningsministeren praktikpladserne mellem kommunalbestyrelserne.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg Kommuner fastsætte nærmere regler om fordelingen efter stk. 3.«

5. I § 32 indsættes efter »kommunalbestyrelserne«: », bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

§ 13

I lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v., som ændret ved lov nr. 457 af 1. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »Københavns og Frederiksberg Kommune« til: »Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter »Staten yder«: »Hovedstadens Sygehusfællesskab,».

3. I § 2 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »hvor i«: »Hovedstadens Sygehusfællesskab,».

4. I § 2 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes før »Kommunerne«: »Hovedstadens Sygehusfællesskab,».

5. I § 2 a, stk. 2, indsættes efter »kan yde«: »Hovedstadens Sygehusfællesskab,».

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1995, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 11, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. juli 1996.

Stk. 3. Sager om personale, der overgår til Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. § 2, stk. 1 og stk. 5, i lov om en kommunal tjenestemandsret som affattet ved denne lovs § 11, nr. 4 og 5, og som er opstået før den 1. januar 1995, behandles efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen

Officielle noter

Ingen