Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Meddelelse om anmeldelse af legale aborter


Den 1. januar 1995 bortfalder lægers pligt til at anmelde legale aborter til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har siden 1969 modtaget anmeldelser af udførte legale aborter på særlige anmeldelsesblanketter fra de sygehusafdelinger, der har udført de pågældende indgreb. I.h.t. Sundhedsstyrelsens cirkulære af 26. september 1973 har sygehusenes læger skullet anvende en særlig blanket til anmeldelse af aborter udført før 12. svangerskabsuge og en anden blanket ved aborter udført efter samrådsbeslutning.

Fra 1. januar 1995 ændres registreringen af sygehuspatienter i Landspatientregisteret, dels ved at der sker en udvidelse af dataindholdet, dels ved at registreringen af ambulante patienter bliver obligatorisk. Derved bliver det muligt, at foretage den nødvendige dataindsamling til abortstatistikken gennem Landspatientregisteret og blanketanmeldelserne til Sundhedsstyrelsen overflødiggøres.

Sundhedsstyrelsens cirkulære af 26. september 1973 om anmeldelse af abortus provocatus ophæves derfor pr. 1. januar 1995. Samtidig indskærpes det lægerne på landets sygehusafdelinger, hvor legale aborter udføres, at udvise omhu med registrering af abortdiagnoser og -indgreb til indberetningen til Landspatientregisteret.

Pligten til at anmelde abortindgreb efter samrådstilladelse til det amtslige samråd ændres ikke, men det vil fra 1. januar 1995 ikke være nødvendigt at indsende kopi af denne anmeldelse til Sundhedsstyrelsen.

København, den 21. november 1994

Palle Juul-Jensen / G. Schiøler

Til Landets læger og sygehuse m.fl.

Officielle noter

Ingen