Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regulativ om patienters betaling for behandling m.v. på Rigshospitalet


§ 1. Behandling m.v. på Rigshospitalet er vederlagsfri for:

  • 1) personer, der har ret til vederlagsfri behandling m.v. i en amtskommune i medfør af indenrigsministeriets bekendtgørelse af 16. november 1982 om adgang til ydelser efter lov om sygehusvæsenet og lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, og som i medfør af bekendtgørelsens § 7 modtages til behandling m.v. på Rigshospitalet.
  • 2) personer, der har bopæl på Færøerne eller i Grønland, og som derfra henvises til behandling på Rigshospitalet.
  • 3) personer, der er omfattet af socialministeriets bekendtgørelse af 22. december 1972 om offentlig sygesikring for søfarende m.fl.
  • 4) personer med bopæl i udlandet, der ikke har ret til vederlagsfri behandling i Danmark i medfør af indenrigsministeriets bekendtgørelse af 16. november 1982, men for hvem der fra vedkommende sygehusmyndighed i udlandet er givet tilsagn om betaling af udgifterne ved behandlingen m.v.
  • 5) personer, til hvem der ydes ambulant førstehjælp på Rigshospitalets skadestue.
  • 6) personer, der i medfør af internationale eller andre aftaler har ret til vederlagsfri behandling på Rigshospitalet.

Stk. 2. Rigshospitalet kan med undervisningsministeriets godkendelse fastsætte regler om hel eller delvis vederlagsfri behandling m.v. på Rigshospitalet af andre persongrupper, når dette er begrundet i humanitære hensyn eller andre særlige hensyn.

§ 2. Personer, der ikke er omfattet af § 1, betaler for behandling m.v. på Rigshospitalet efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Betalingen svarer til de fulde takster, som i medfør af indenrigsministeriets bekendtgørelse skal anvendes ved beregning af amtskommunernes betaling for behandling og andre særlige ydelser på Rigshospitalet.

Stk. 3. For ambulant behandling, undersøgelse m.v., hvor indenrigsministeriet ikke har fastsat særskilt takst, afkræves 1/4 af sengedagstaksten.

Stk. 4. For behandling, undersøgelse m.v. på Rigshospitalets flyvemedicinske klinik opkræves en betaling svarende til udgifterne ved behandlingen m.v.

§ 3. Betalingen skal altid opgøres og afkræves endeligt i forbindelse med eller umiddelbart efter udskrivningen eller den ambulante behandling.

Stk. 2. På begæring skal betalingen pr. sengedag eller pr. ambulant behandling, undersøgelse m.v. oplyses forud for indlæggelsen eller den ambulante behandling.

Stk. 3. Hvor særlige forhold taler for det, kan Rigshospitalet meddele hel eller delvis fritagelse for betaling.

§ 4. Rigshospitalet kan afgøre, i hvilke tilfælde der stilles krav om kaution for betalingens rettidige erlæggelse eller krav om depositum.

§ 5. Tilsvarende bestemmelser finder anvendelse for Kysthospitalet på Refsnæs.

§ 6. Regulativet har virkning fra den 1. januar 1983.

Stk. 2. Takstregulativ for Rigshospitalet af 5. november 1975 og takstregulativ for Kysthospitalet på Refsnæs af 5. november 1975 ophæves.

UNDERVISNINGSMINISTERIET,

DIREKTORATET FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER,

DEN 1. SEPTEMBER 1983.

N.K. HERMANSEN

/Jørgen Petersen

Officielle noter

Ingen