Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledende retningslinier for visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse m. v.


1. INDLEDNING

Ifølge § 11, stk. 2 i lov nr. 324 af 19. juni 1974 om sygehusvæsenet påhviler det hver amtskommune (herunder Københavns og Frederiksberg kommuner, jfr. sygehuslovens § 2, stk. 2) at udarbejde en sygehusplan, omfattende såvel amtskommunens drift af egne sygehuse m. v. som amtskommunens benyttelse af fremmede amtskommunale sygehuse, statslige sygehuse og private sygehuse.

Bestemmelsen i sygehuslovens § 11, stk. 2, er ved lov nr. 274 af 16. juni 1980 om ændring af lov om sygehusvæsenet, der trådte i kraft 1. januar 1981, udbygget med en bestemmelse om, at planlægningen af benyttelsen af lands- og landsdelsafdelinger på fremmede sygehuse principielt skal udmøntes i aftaler mellem på den ene side staten og de amtskommuner, der driver lands- og landsdelssygehuse, og på den anden side de amtskommuner, der benytter disse sygehuse. Bestemmelsen er indsat i sygehusloven som § 11 a.

De nærmere regler om aftaler efter sygehuslovens § 11 a er fastsat i indenrigsministeriets cirkulære af 16. januar 1981 om aftaler om benyttelse af sygehusvæsenets lands- og landsdelsafdelinger (aftalecirkulæret). Af aftalecirkulæret fremgår bl. a., at baggrunden for aftalebestemmelserne i sygehuslovens § 11 a er, at der med virkning fra 1. januar 1981 indføres en egentlig betalingsordning for benyttelsen af statslige sygehuse, samt at hidtidige tilskudsordninger til visse amtskommunale lands- og landsdelsafdelinger m. v. påbegyndes afviklet. Samtidig hermed får vedkommende amtskommune direkte indflydelse på henvisningen (visitationen) af patienter til disse sygehuse og afdelinger, jfr. sygehuslovens § 5, stk. 5, som affattet ved den nævnte ændring af sygehusloven.

De vejledende retningslinier, der indeholdes i det følgende, og som er udfærdiget i medfør af sygehuslovens § 11, stk. 1, vedrører planlægningen af varetagelsen af sygehusvæsenets lands- og landsdelsfunktioner, dels i form af udarbejdelse af amtskommunale retningslinier for visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse, dels i form af indgåelse af aftaler efter sygehuslovens § 11 a.

Disse retningslinier supplerer og uddyber på en række punkter de vejledende retningslinier om planlægning af sygehusvæsenet, der tidligere er udsendt af indenrigsministeriet i medfør af sygehuslovens § 11, stk. 1.

Det under sundhedsstyrelsen nedsatte centrale planlægnings- og visitationsudvalg har i udkast udarbejdet og sundhedsstyrelsen har tiltrådt de vejledende retningslinier, der indeholdes i de følgende afsnit.

Cirkulæret er tiltrådt af sygehusrådet.

2. GENERELT OM VISITATIONSRETNINGSLINIER

Visitation af patienter i relation til sygehusvæsenet er udvælgelse og fordeling af de patienter, som sygehusvæsenet skal overtage ansvaret for, herunder bestemmelse af det sted, som skal overtage ansvaret for patienten. Et visitationssystem bør generelt set være indrettet således, at enhver patient uanset bopæl får adgang til det nærmeste sygehus, som opfylder kravet om den fornødne specialbehandling/ -diagnosticering, ligesom det herved forudsættes, at de tekniske og personelle ressourcer, der er til rådighed, udnyttes med den størst mulige effektivitet.

Som det allerede er anført i indenrigsministeriets cirkulære nr. 103 af 8. juni 1971 om vejledende retningslinier for planlægningen af sygehusvæsenets fremtidige udbygning, bør der i hver amtskommune udarbejdes retningslinier for visitation af patienter til sygehusvæsenet. Visitationsretningslinier bør indgå som en del af hver enkelt amtskommunes sygehusplan.

Den enkelte amtskommunes visitationsretningslinier forudsættes dels at omfatte regler om henvisning af patienter, der skal undersøges og/ eller behandles på sygehuse i eget sygehusvæsen (uanset om undersøgelsen/ behandlingen af disse patienter er en amts- eller en lands- og landsdelsfunktion), dels at omfatte regler om henvisning af patienter til undersøgelse og/ eller behandling på fremmede sygehuse.

Retningslinier for visitation af patienter til amtskommunens egne sygehuse må baseres på en række lokale forudsætninger, herunder de enkelte sygehusafdelingers specialisering og kapacitet, samt planlagte ændringer heraf. Retningslinier for visitation af patienter til fremmede sygehuse, jfr. nedenfor, vedrører de patientkategorier, som ikke kan eller bør undersøges/ behandles på egne sygehuse.

Af hensyn til såvel den praktiserende læges som de lokale sygehuses visitation af patienter bør den procedure, der skal benyttes ved visitation såvel inden for amtskommunens eget sygehusvæsen som til fremmede sygehuse, herunder lands- og landsdelssygehuse, fremgå af de visitationsretningslinier, der udarbejdes for den enkelte amtskommune. Det bør endvidere tilkendegives, i hvilket omfang praktiserende læger direkte uden forudgående godkendelse fra sygehusforvaltningen eller en specialafdeling i egen amtskommune kan visitere patienter til afdelinger på fremmede sygehuse. Der må sikres en for patienterne hensigtsmæssig visitation til fremmede lands- og landsdelsafdelinger også efter indførelsen af en almindelig betalingsordning, jfr. ovenfor under afsnit 1.

Visitationsretningslinierne skal angive, hvortil patienter med nærmere angivne lidelser almindeligvis skal visiteres. Det bør dog også fremgå, at patienter - når særlige omstændigheder gør sig gældende - kan visiteres til en anden afdeling end den, der umiddelbart er angivet

3. SÆRLIGT OM RETNINGSLINIER FOR VISITATION AF LANDS- OG LANDSDELSPATIENTER

3.1. AFGRÆNSNING AF SYGEHUSVÆSENETS LANDS- OG LANDSDELSFUNKTIONER

Ved sygehusvæsenets lands- og landsdelsfunktioner forstås funktioner vedrørende diagnosticering og behandling af sjældnere sygdomme, som kun bør behandles et fåtal af steder i landet, samt sygdomme, hvis diagnosticering og/ eller behandling forudsætter tilstedeværelsen af mange hjælpeafdelinger eller kræver et stort ressourceforbrug, f. eks. i form af specialapparatur. Landsfunktioner udføres på 1-3 sygehuse i landet, mens landsdelsfunktioner udføres på 4-7 sygehuse i landet. De øvrige funktioner vil være amtsfunktioner, der som hovedregel findes og kan udføres i de fleste amtskommuner.

Som bilag til nærværende retningslinier er medtaget en vejledende oversigt over lands- og landsdelsfunktioner (-diagnoser) inden for de enkelte specialer/ fagområder bortset fra psykiatri og børnepsykiatri. For så vidt angår lands- og landsdelsfunktioner indenfor psykiatri og børnepsykiatri henvises til indenrigsministeriets cirkulære nr. 86 af 4. april 1977: Vejledende retningslinier for planlægning af psykiatrisk sygehusvæsen, afsnit 2.3.3. samt til betænkning nr. 826/ 1977: Den psykiatriske sygehusfunktion, kapitel VI, afsnit 6.

Oversigten i bilaget er udarbejdet af visitationsudvalget under sundhedsstyrelsens centrale planlægnings- og visitationsudvalg og er opstillet på grundlag af det materiale, som udvalget har indsamlet, og de drøftelser, som udvalget har haft med sygehusforvaltningschefer og overlæger fra afdelinger på lands- og landsdelssygehusene. I bilaget er endvidere på grundlag af det hidtidige benyttelsesmønster angivet de sygehuse, der på nuværende tidspunkt i større omfang modtager patienter fra fremmede amtskommuner inden for de enkelte diagnosekategorier, jfr. nærmere nedenfor i afsnit 3.2.

Ud over på de i oversigten i bilaget nævnte sygehuse udføres lands- og landsdelsfunktioner på en række andre sygehuse på et tilsvarende specialiseringsniveau, men kun i mindre omfang eller væsentligst for patienter fra egen amtskommune, hvilket er baggrunden for, at de pågældende sygehuse ikke er medtaget i oversigten. I oversigten er kun medtaget de sygehuse, der hidtil i større omfang har varetaget de pågældende lands- og landsdelsfunktioner for patienter fra fremmede amtskommuner.

Inden for det undersøgelses- og behandlingsmæssige område er der til stadighed en udvikling, som bevirker, at afgrænsningen mellem amtsfunktioner og lands- og landsdelsfunktioner løbende forskydes. Medvirkende til disse forskydninger er bl. a. ændringer i sygdommenes forekomst og i behandlingsmuligheder.

De nævnte forskydninger i afgrænsningen mellem amtsfunktioner og lands- og landsdelsfunktioner forudsætter, at der i takt med udviklingen foretages en revision af den vejledende oversigt over lands- og landsdelsfunktioner, og hvor de varetages. Indtil videre vil revisioner af den vejledende oversigt ske ved sundhedsstyrelsens foranstaltning.

3.2. RETNINGSLINIER FOR VISITATION AF LANDS- OG LANDSDELSPATIENTER

Det forudsættes, at der i visitationsretningslinierne og dermed i den enkelte amtskommunes sygehusplan tages stilling til, hvilke patienter der inden for de omhandlede diagnosegrupper m. v. skal henvises til lands- og landsdelsafdelinger på nærmere angivne fremmede sygehuse.

Det bemærkes, at det nuværende benyttelsesmønster med hensyn til såvel det kvantitative forbrug som diagnosekategorier bør anvendes som udgangspunkt for udarbejdelse af visitationsretningslinier og dermed også som et udgangspunkt ved indgåelse af aftaler om benyttelse af lands- og landsdelsafdelinger på fremmede sygehuse, jfr. herved aftalecirkulæret, afsnit 2. Det bemærkes, at der alene er tale om et udgangspunkt, idet den enkelte amtskommunes visitationsretningslinier må ajourføres bl. a. under hensyntagen til godkendte ændringer af egne og fremmede sygehusafdelingers specialisering og kapacitet.

Angående oplysninger om den enkelte amtskommunes nuværende forbrugsmønster inden for de forskellige diagnosekategorier henvises bl. a. til det materiale, der er til disposition for amtskommunerne fra den individbaserede patientregistrering (landspatientregistret), og som kan rekvireres via sundhedsstyrelsen. Heri indgår bl. a. oplysninger opgjort på diagnoser om, hvor og i hvilket omfang den enkelte amtskommune hidtil har indlagt patienter til behandling på fremmede sygehuse, herunder lands- og landsdelssygehuse.

For så vidt angår spørgsmålet om de hidtidige optageområder samt en nærmere uddybning af diagnoser, undersøgelser m. v. henvises til de af visitationsudvalget under det centrale planlægnings- og visitationsudvalg afgivne redegørelser »Visitation 1. Forslag til visitationsordning for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet øst for Store Bælt« (april 1979) og »Visitation 2. Forslag til visitationsordning for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet vest for Store Bælt« (maj 1980).

I området øst for Store Bælt varetages lands- og landsdelsfunktionerne først og fremmest på statslige sygehuse (der fra 1. januar 1981 består af Rigshospitalet, herunder Fysiurgisk Hospital i Hornbæk og Finseninstitutet, der er lagt sammen med Rigshospitalet henholdsvis den 1. januar 1980 og den 1. januar 1981). Endvidere af Københavns kommunes sygehusvæsen (fortrinsvis på Hvidovre hospital) samt af Københavns amtskommune sygehusvæsen (fortrinsvis på Herlev sygehus).

Københavns kommunes og Københavns amtskommunes sygehusvæsener varetager dog fortrinsvis lands- og landsdelsfunktioner over for egne borgere.

I området vest for Store Bælt varetages lands- og landsdelsfunktionerne i større omfang for patienter fra fremmede amtskommuner af Århus amtskommunes sygehusvæsen (først og fremmest på Århus kommunehospital) og Fyns amtskommunes sygehusvæsen (Odense sygehus). Endvidere af Nordjyllands amtskommunes sygehusvæsen (Ålborg sygehus), men dog fortrinsvis over for egne borgere.

På de statslige sygehuse varetages lands- og landsdelsfunktioner for hele landet, hvorfor visitationsretningslinierne også for amtskommunerne vest for Store Bælt bør indeholde en angivelse af de patientkategorier, der skal henvises til undersøgelse og behandling på statslige sygehuse.

Endvidere varetages lands- og landsdelsfunktioner i visse tilfælde på private sygehuse. Niels Steensens hospital, Hvidøre hospital, Diakonissestiftelsens hospital samt Kolonien Filadelfia (epileptikerafsnittet) varetager således visse lands- og landsdelsfunktioner, jfr. bilaget.

4. FORHOLDET TIL SYGEHUSPLANLÆGNINGEN OG SYGEHUSLOVENS GODKENDELSESBESTEMMELSER

Som det fremgår af afsnit 2 ovenfor bør hver amtskommune udarbejde retningslinier for visitation af patienter til sygehusvæsenet, såvel til egne sygehuse som til fremmede lands- og landsdelssygehuse m. v. Visitationsretningslinierne bør udarbejdes som led i sygehusplanlægningen og indsendes til indenrigsministeriet som en del af amtskommunens sygehusplan og i overensstemmelse med de herfor fastsatte tidsfrister, jfr. indenrigsministeriets cirkulære nr. 245 af 20. december 1978 om ændrede tidsfrister m. v. for indsendelse af sygehusplaner.

De af amtskommunen udarbejdede visitationsretningslinier eller tilsvarende materiale skal iøvrigt indsendes til indenrigsministeriet inden 1. januar 1982 i forbindelse med indsendelse af aftaler efter sygehuslovens § 11 a som grundlag for indenrigsministeriets stillingtagen til aftalerne, jfr. aftalecirkulæret, afsnit 4.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 16. JANUAR 1981

HENNING RASMUSSEN

/Johs. Qwist

BILAG

VEJLEDENDE OVERSIGT OVER LANDS- OG LANDSDELSFUNKTIONER

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING SIDE

KIRURGISK BLOK

FAGOMRåDE

Endokrinologi, kirurgisk

Gastroenterologi og hepatologi, kirurgisk

Gynækologi og obstetrik

Kæbekirurgi

Neurokirurgi

Oftalmologi

Ortopædisk kirurgi

Otologi

Plastikkirurgi

Thoraxkirurgi, karkirurgi og nyretransplantation

Urologi

MEDICINSK BLOK

FAGOMRåDE

Cardiologi

Endokrinologi, medicinsk

Fysiurgi/ reumatologi

Gastroenterologi og hepatologi, medicinsk

Hæmatologi

Lungemedicin

Nefrologi

Neuromedicin

Øvrige fagområder:

Epidemiske sygdomme, medicinsk toxikologi, dermatologi,

radioterapi og onkologi, arbejdsmedicin, allergologi

BØRNEBLOK

FAGOMRÅDE

Pædiatri

Børnekirurgi

INDLEDNING

I dette bilag indeholdes en vejledende oversigt over lands- og landsdelsfunktioner (-diagnoser) inden for det somatiske sygehusvæsen med angivelse af de sygehusvæsener/ sygehuse, der i større omfang varetager de pågældende lands- og landsdelsfunktioner for patienter fra fremmede amtskommuner.

Oversigten er udarbejdet af det under sundhedsstyrelsens centrale planlægnings- og visitationsudvalg nedsatte visitationsudvalg. Der henvises herved til cirkulærets tekst, afsnit 3, hvor der nærmere er redegjort for denne oversigt og det grundlag, hvorpå den er udarbejdet, revisionsproceduren m. v.

Lands- og landsdelsfunktionerne er i oversigten hovedinddelt på blokke og derunder på fagområder, jfr. indholdsfortegnelsen.

For hver funktion eller gruppe af funktioner er anført de sygehuse, der i større omfang varetager de pågældende funktioner for patienter fra fremmede amtskommuner. Der vil sædvanligvis ikke være tvivl om, hvilken afdeling m. v. på de anførte sygehuse, der varetager de pågældende funktioner. I nogle tilfælde er det dog fundet hensigtsmæssigt tillige at angive afdelingen.

KIRURGISK BLOK

a = Fagområde/lands- og landsdelsfunktioner (-diagnoser)

b = Statsl. sgh.

c = Kbh.k. sghv.

d = Kbh.a. sghv.

e = Fyns a. sghv.

f = Århus a. sghv.

g = Nordjyll. a. sghv.

h = Andre sgh.

a Endokrinologi, kirurgisk

 

              b 1)  c 2)  d 3)  e 4)  f 5)  g 6)  h 

 Cancer thyreoidea     * 7)         *   * 

 Re-operationer på 

 glandula thyreoidea    *          *   * 

 Hyperparathyreoidisme   *          *   * 

 Binyrekirurgi       *          *   * 

 Hypofyse-kirurgi     * 8)  * 8)  * 8)  * 8) * 8)  * 8) 

 GASTROENTEROLOGI OG 

 HEPATOLOGI, KIRURGISK 

 Oesophaguskirurgi     * 9)         * 9)  * 9) 

 Cancer i den øvre del 

 af ventriklen       *          *   * 

 Cancer omkring ampulla 

 Vateri          *          *   * 

 Apudomer         *              * 

 Adipositas-kirurgi    *          *   * 

 Familær colonpolypose   *   * 10)     *   * 

 Rekonstruktiv 

 galdevejskirurgi     *          *   * 

 Ikke-akut leverresektion 

 og anden kirurgisk 

 hepatologi        *       *   *   * 

 Indgreb på mesenterialkar * 11)        * 11) * 11) 

 Kongenitte og neonatale 

 mave-tarmlidelser     * 12)        *   * 

 Kirurgisk behandling af 

 medicinsk 

 gastroenterologiske 

 lands- og 

 landsdelspatienter 

 (særlig Mb. Crohn og 

 colitis ulcerosa)     *          *   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) 

  Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i 

  Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) 

  Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 

 7) Kæbekirurgisk afd. og Finseninstitutet 

 8) Neurokirurgisk afd., se neurokirurgi 

 9) Se thoraxkirurgi 

 10) Bispebjerg hospital 

 11) Se karkirurgi 

 12) Se børnekirurgi 

 --------------------------------------------------------------------- 

  a            b   c   d   e   f   g   h 

 GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK 

 Særlige tilfælde af: 

 Hormonforstyrrelser, 

 ufrugtbarhed, 

 malformationer i 

 tractus genitalis, 

 habituel abort, 

 postoperativ recidiverende 

 prolaps og urinincontinens, 

 graviditets- og 

 fødselskomplikationer, 

 speciel sexologi og 

 genetisk rådgivning    *          *   * 

 Cancer vulvae, cancer 

 colli uteri og cancer 

 ovarii med henblik 

 på særlig behandling   * 7)     *   *   * 8) 

 Invasiv mola og 

 choriocarcinom      * 7)            * 

 Transsexualisme      * 

 Diabetes mellitus hos 

 gravide          *          *   * 

 Gravide med rhesus - og 

 anden immunisering    *          *   * 

 KÆBEKIRURGI 

 Kæbekirurgi        *              * 

 NEUROKIRURGI 

 Neurokirurgi, herunder 

 operationer for udvalgte 

 tilfælde af discusprolaps, 

 samt udførelse af perifere 

 nervetransplantationer 

 og spondylodeser     *   *   * 9)  *   *   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) 

  Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i 

  Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) 

  Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 

 7) Gynækologisk afd. og Finseninstitutet 

 8) Århus amtssygehus 

 9) KAS Glostrup 

 --------------------------------------------------------------------- 

  a            b 1)  c 2)  d 3)  e 4)  f 5)  g 6)  h 

 OFTALMOLOGI 

 Operation for 

 nethindeløsning      *   *   * 7)  *   * 

 Xenon- og 

 laserkoagulation     *   *   * 7)  *   * 

 Corneatransplantation   *   *          * 

 Samsynsundersøgelse 

 og beh.          *   *       *   * 

 Elektro-oftalmologisk 

 diagnostik        *   *   * 7)  *   * 

 Retinoblastom                     * 

 Kongenit glaucom     *          *   * 

 Maligne svulster i 

 øjenhulen         *          *   * 

 Glaslegemekirurgi     *              * 

 Umagnetiske 

 fremmedlegemer      *              * 

 »Komplikationsøjet«    * 

 ORTOPÆDISK KIRURGI 

 Speciel håndkirurgi, 

 herunder frie 

 nervetransplantationer  *       * 7)  *   * 8) 

 Juvenil reumakirurgi   *          *   * 9) 

 Knogletuberkulose     *          *   * 

 Discusprolapser (lumbale) 

 og spondylodeser     * 10) * 11) * 11) * 10) * 10) * 11) 

 Svære traumefølger    *          *   * 

 Svære rygdeformiteter   *          *   * 9) 

 Større kongenitte 

 ekstremitetsmisdannelser *          *   * 9) 

 Hofteluksationer 

 (patienter over 1 år)   *              * 9) 

 Arthrogryposis multiplex 

 congenita         *          *   * 9) 

 Myelomeningocele     *          *   * 9) 

 Cerebral parese      *          * 

 Hæmofili         *              * 12) 

 Ekstremitets- 

 reimplantationer     *          * 

 Frie 

 nervetransplantationer  *          * 11) * 11) 

 Para- og tetraplegi 16)  * 13)            * 9) 

 Knogletumorer 17)     * 14)        *   * 15) 

 Bløddelstumorer 17)    * 14)        *   * 15) 

 ------------------------------------------------------------------- 

Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 7) KAS Gentofte 8) Århus amtssygehus 9) Ortopædisk Hospital i Århus

 • 10) Ortopædisk kirurgisk afd. (i Århus Ortopædisk Hospital) og neurokirurgisk afd.
 • 11) Se neurokirurgi
 • 12) Ortopædisk kirurgisk afd. og Ortopædisk Hospital i Århus
 • 13) Ortopædisk kirurgisk afd. og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk
 • 14) Ortopædisk kirurgisk afd. og Finseninstitutet
 • 15) Radiumstationen og Ortopædisk Hospital i Århus
 • 16) Se også fysiurgi/ reumatologi
 • 17) Lægeligt ønske om samling på 2 centre i landet
   
  
   ------------------------------------------------------------------ 
  
    a            b 1)  c 2)  d 3)  e 4)  f 5)  g 6)  h 
  
   OTOLOGI 
  
   Tumorer (maligne og 
  
   vanskeligt tilgængelige 
  
   benigne)         * 7)  *   * 8)  *   * 
  
   Medfødte misdannelser   *          *   * 
  
   Traumatiske læsioner   * 9)         * 10) * 11) 
  
   Oto-neurologisk diagnostik*       * 8)  *   * 
  
   Facialisparese      *   *       *   * 
  
   Audiologisk diagnostik 
  
   hos børn         *          *   * 
  
   Speciel larynx- og 
  
   stemmeforbedrende kirurgi *          *   * 
  
   PLASTIKKIRURGI 
  
   Primær læbe-ganespalte                       * 
  
                                     1 
  
   Sekundær læbe-ganespalte *          *   *       * 
  
                                     1 
  
   Større forbrændinger       * 
  
   Tumorkirurgi       * 13)        *   * 
  
   Inter- og 
  
   transsexualisme      *                     * 
  
                                     1 
  
   Mandlig infertilitet 
  
   og rekanalisering                          * 
  
                                     1 
  
   Mikrovaskulær kirurgi   *          *   * 
  
   Lymfødem         *          *   * 
  
   Øvrige plastikkirurgiske 
  
   landsdelsdiagnoser    *   *       *   *       * 
  
                                     1 
  
   ------------------------------------------------------------------- 
  
   Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) 
  
    Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i 
  
    Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) 
  
    Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 
  
   7) Otologisk og kæbekirurgisk afd. og Finseninstitutet 
  
   8) KAS Gentofte 
  
   9) Otologisk og kæbekirurgisk afd. 
  
   10) Otologisk, odontologisk og plastikkirurgisk afd. 
  
   11) Otologisk og odontologisk afd. 
  
   12) Diakonissestiftelsens hospital 
  
   13) Plastikkirurgisk afd. og Finseninstitutet 
  
   ----------------------------------------------------------------- 
  
    a            b   c   d   e   f   g   h 
  
   THORAXKIRURGI, KARKIRURGI 
  
   OG NYRETRANSPLANTATIONER 
  
   Thoraxkirurgi: 
  
   Hjerteoperationer 7) 
  
   Børn under 3 mdr.    *              * 
  
   Børn fra 3 mdr. til 2 år *              * 
  
   Børn fra 2 år og opefter *           *   * 
  
   Voksne          *       * 8)  *   * 
  
   Oesophaguskirurgi     *           *   * 
  
   Kirurgi på lunger og 
  
   mediastinum        *           *   * 
  
   Komplicerede 
  
   thoraxtraumer       *           *   * 
  
   Karkirurgi: 
  
   Subclavian steal syndrome *          *   * 
  
   Carotis - indgreb     *          *   * 
  
   Renovasculær hypertension *          *   * 
  
   Indgreb på mesenterialkar *          *   * 
  
   Nyretransplantationer: 
  
   Nyretransplantationer   * 9)     * 9)  *   * 
  
   UROLOGI 
  
   Tumorer i urinvejene   * 10)        *   * 
  
   Hydronephrosis og sten 
  
   ved påvirket nyrefunktion *          *   * 
  
   Bilateral hydroureter   *          *   * 
  
   Komplicerede stendannelser 
  
   og hyperparathyreoidisme *          *   * 
  
   Stricturer, fistler og 
  
   deformiteter i 
  
   ureteres og urethrae   *          *   * 
  
   Symptomgivende 
  
   nyremisdannelser     *          *   * 
  
   Hypertrofia prostatae 
  
   i høj risikogruppe    *          *   * 
  
   Fibrosis 
  
   retroperitonealis     *          *   * 
  
   Regurgitatio urinae og 
  
   recidiverende inkontinens *          *   * 
  
   Neurogene lidelser    *          *   * 
  
   Nyretransplantationer   *       *   * 11) * 11) 
  
   Renovasculær hypertension *          * 11) * 11) 
  
   Urofysiologiske 
  
   undersøgelser       *          *   * 
  
   ---------------------------------------------------------------- 
  
   Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) 
  
    Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i 
  
    Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 
  
    5) Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 
  
   7) Der henvises i øvrigt til Planlægnings- og visitationsudvalgets 
  
    redegørelse om hjertekirurgi, dec. 1978 og den videre behandling 
  
    heraf 
  
   8) KAS Gentofte 
  
   9) Urologisk afd. 
  
   10) Urologisk afd. og Finseninstitutet 
  
   11) Se thoraxkirurgi 
  
   MEDICINSK BLOK 
  
    a            b 1)  c 2)  d 3)  e 4)  f 5)  g 6)  h 
  
   CARDIOLOGI 7) 
  
   Medfødte hjertefejl, 
  
   erhvervede hjerteklapfejl, 
  
   svær angina pectoris 
  
   og constrictio cordis med 
  
   henblik på diagnose og 
  
   kirurgisk behandling   *       * 8)  *   *   * 
  
   Bradyarytmier med/ uden 
  
   Adams- Stokes' anfald 
  
   og andre svære 
  
   rytmeforstyrrelser    *       * 8) *   *   * 
  
   Uklare tilfælde af 
  
   synkope          *       * 8) *   *   * 
  
   Akut myokardieinfarkt med 
  
   særlige komplikationer  *       * 8) *   *   * 
  
   Svær bakteriel 
  
   endocarditis og exsudativ 
  
   pericarditis       *       * 8) *   *   * 
  
   Cardiomyopati og anden 
  
   uklar myokardiesygdom   *       * 8) *   *   * 
  
   ENDOKRINOLOGI, MEDICINSK 
  
   Kompliceret og svært 
  
   regulerbar diabetes 
  
   mellitus, herunder hos 
  
   gravide          * 9)         * 9)  *       * 
  
                                     1 
  
  

For den øvrige del af den medicinske endokrinologi er lands- og landsdelsfunktionernes fordeling meget spredt og uklar, hvorfor en nærmere afklaring afventes

---------------------------------------------------------------------

Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 7) Cardiologiske lands- og landsdelsfunktioner forudsætter adgang til eget selvstændigt eller nært tilknyttet cardiologisk laboratorium, hvor højre- og venstresidige hjertekatheterisationer udføres 8) KAS Gentofte 9) Kun for så vidt angår gravide

 • 10) Niels Steensens Hospital og Hvidøre Hospital
   
  
   ---------------------------------------------------------------- 
  
    a            b 1)  c 2)  d 3)  e 4)  f 5)  g 6)  h 
  
   Fysiurgi/reumatologi 
  
   Svært traktable eller 
  
   komplicerede 
  
   inflammatoriske infektiøse 
  
   lidelser i 
  
   bevægeapparatet      *   *          * 7) 
  
   Generaliserede 
  
   bindevævssygdomme af 
  
   immunologisk eller 
  
   ideopatisk genese     *   *          * 
  
   Juvenile inflammatoriske 
  
   gigtlidelser       *   *          * 
  
   Mono-, para- og 
  
   tetraplegier       * 8)                   * 
  
                                     9 
  
   Optræning af patienter 
  
   med ikke progredierende 
  
   neurologiske lidelser 
  
   (poliomyelitis m. m.), 
  
   følger efter 
  
   kranietraumer, samt af 
  
   yngre patienter med følger 
  
   efter vaskulære cerebrale 
  
   lidelser         * 10)                   * 
  
                                     9 
  
   GASTROENTEROLOGI OG 
  
   HEPATOLOGI, MEDICINSK 
  
   Følgetilstande efter 
  
   ventrikeloperationer   *          *   * 11) 
  
   Korttarmssyndrom     *          *   * 11) 
  
   Mb. Crohn         *          *   * 11) 
  
   Colitis ulcerosa (incl. 
  
   proctitis hæmorrhagica)  *          *   * 11) 
  
   Komplikationer til 
  
   jejunoileal 
  
   by-pass-operation     *          *   * 11) 
  
   Svære tilfælde af 
  
   smertende kronisk 
  
   pancreatitis       *          *    * 11) 
  
   Svært traktable diareer 
  
   og malabsorption     *          *    * 11) 
  
   Tarmiskæmi        *          *    * 11) 
  
   Hepatologiske lands- og 
  
   landsdelsfunktioner    *   * 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  

Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 7) Fysiurgisk/ reumatologisk afd. og Ortopædisk Hospital i Århus 8) Fysiurgisk/ reumatologisk afd. og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk 9) Fysiurgisk Hospital i Hald (Viborg amtskommunes sygehusvæsen)

 • 10) Fysiurgisk Hospital i Hornbæk
 • 11) Medicinsk gastroenterologiske lands- og landsdelsfunktioner visiteres primært via den kirurgiske gastroenterologiske afd. på Århus kommunehospital
   
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
    a           b 1)  c 2)  d 3)  e 4)  f 5)  g 6)  h 
  
   HÆMATOLOGI 
  
   Aplastisk aregeneratorisk 
  
   og erhvervet hæmolytisk 
  
   anæmi           * 7)            * 8) 
  
   Hæmoglobinopathi     *              * 8) 
  
   Hæmokromatose       * 7)            * 8) 
  
   Neutropeni        * 7)            * 8) 
  
   Thrombocytopeni og    1   2   3   4   5   6   7 
  
   hæmorrhagisk diathese   * 7)            * 8) 
  
   Hæmofili (centerfunktion) *              * 8) 
  
   Leukæmier incl. 
  
   præleukæmiske tilstande  * 7)     *   * 9)  * 8) 
  
   Monoklonale gammapathier, 
  
   herunder myelomatose 
  
   og macroglobulinæmi    * 7)     *   * 9)  * 8) 
  
   Maligne lymfomer m. m.  * 7)     *   * 9)  * 8) 
  
   Polycythæmia vera     * 7)         * 9)  * 8) 
  
   Myelofibrose       * 7)     *       * 8) 
  
   Splenomegali 
  
   (non specificata)     * 7)            * 8) 
  
   Primær amyloidose     *              * 8) 
  
   Koagulopatier          * 10)        * 8) 
  
  

--------------------------------------------------------------------

Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 7) Hæmatologisk afd. og Finseninstitutet 8) Hæmatologisk afsnit, radiumstationen, modtager patienter med maligne hæmatologiske lidelser, mens medicinsk-hæmatologisk afd. Århus amtssygehus modtager patienter med alle hæmatologiske lidelser 9) Kun patienter med maligne tilstande modtages for tiden centralt som landsdelsfunktion på radiumstationen

 • 10) Københavns kommunehospital
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
    a           b 1)  c 2)  d 3)  e 4)  f 5)  g 6)  h 
  
   LUNGEMEDICIN 
  
   Tuberkulose           * 7)  * 8) 
  
   Lungeinfektion med 
  
   atypiske mycobakterier  *   * 7)  * 8) 
  
   Erhvervsbetingede 
  
   lungesygdomme (asbestose, 
  
   silikose m. m.)      * 
  
   Diffuse, svært 
  
   diagnosticerbare 
  
   lungelidelser       *   * 7)  * 8) 
  
   Empyemer og 
  
   lungeabscesser      *   * 7)  * 8) 
  
   Diffuse 
  
   lungeinfiltrationer    *   * 7)  * 8) 
  
   Særlige diagnostiske 
  
   procedurer 
  
   (lungefunktionsundersøgelse, 
  
   thorakoskopi, 
  
   perkutan lungebiopsi)   *   * 7)  *8)9) 
  
   NEFROLOGI 10) 
  
   Nefrotisk syndrom     *          *   *   * 
  
   Akut glomerulonefritis 
  
   (excl. streptokokbetinget)*          *   *   * 
  
   Repeterede        1   2   3   4   5   6   7 
  
   nyrestensanfald      *          *   *   * 
  
   Særlige 
  
   urinvejsinfektioner    *          *   *   * 
  
   Mistanke om renal eller 
  
   renovasculær hypertention *          *   *   * 
  
   Cystenyrer        *          *   *   * 
  
   Nyresymptomer ved 
  
   bindevævssygdomme og 
  
   andre generaliserede 
  
   lidelser         *          *   *   * 
  
   Medicinsk behandling af 
  
   nyretransplantations 
  
   patienter         *       *   *   * 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  

Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 7) Bispebjerg hospital 8) KAS Lyngby 9) Ikke lungefunktionsundersøgelser

 • 10) Dialysebehandling foregår i henhold til særlige aftaler ved godkendte dialysecentre m. v., hvortil der ydes statstilskud
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
    a           b 1)  c 2)  d 3)  e 4)  f 5)  g 6)  h 
  
   NEUROMEDICIN 
  
   Sjældne, herunder 
  
   arvelige muskelsygdomme  *          *   * 
  
   Myasthenia gravis     *          *   * 
  
   Basalganglielidelser       *   * 7)  *   * 
  
   Særlige tilfælde af 
  
   dissimineret sclerose      * 8)     *   * 
  
   Svær epilepsi          *   * 9)  *   *       * 
  
    10) 
  
   Særlige hæmodynamiske 
  
   undersøgelser       *          *   * 
  
   ØVRIGE FAGOMRåDER 
  
   Epidemiske sygdomme, 
  
   herunder tropesygdomme  *          *   * 11) 
  
   Udredning af recidiverende 
  
   infektioner som følge 
  
   af immundefekter     *              * 11) 
  
   Medicinsk toxikologi   * 12) * 13) 
  
   Dermatologi: 
  
   Indlæggelseskrævende 
  
   hudsygdomme generelt   * 14)        *   * 11) 
  
   Erhvervsbetingede 
  
   indlæggelseskrævende 
  
   hudsygdomme       * 14)     * 15) *   *11) 
  
   Radioterapi og onkologi  * 16)     *   *   *   * 
  
   Arbejdsmedicin      * 
  
   Allergologi 17)      * 
  
   ------------------------------------------------------------------- 
  
  

Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) Rigshopitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 7) KAS Gentofte 8) Københavns kommunehospital 9) KAS Glostrup

 • 10) Kolonien Filadelfia. Der er gennemført et udvalgsarbejde om Kolonien Filadelfias fremtidige funktion, herunder om etablering af et samarbejde med et lands- og landsdelssygehus (Rigshospitalet)
 • 11) Marselisborg hospital
 • 12) Se arbejdsmedicin
 • 13) Bispebjerg hospital
 • 14) Dermatologisk afd. og Finseninstitutet
 • 15) KAS Gentofte
 • 16) Finseninstitutet
 • 17) Der pågår i Planlægnings- og visitationsudvalget et udvalgsarbejde vedr. organisation af undersøgelse og behandling af allergiske patienter.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   BØRNEBLOK 
  
    a            b 1)  c 2)  d 3)  e 4)  f 5)  g 6)  h 
  
   PÆDIATRI 
  
   Særlige neonatale 
  
   sygdomme         *          *   * 
  
   Vækstforstyrrelser    *   * 7)     *   * 
  
   Pædiatri i øvrigt 8)   *          *   * 
  
   BØRNEKIRURGI 
  
   Børnekirugi 9)      *          *   * 10) 
  
   ------------------------------------------------------------------- 
  
  

Hvor intet andet er anført, er det relevante sygehus: 1) Rigshospitalet excl. Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk 2) Hvidovre Hospital 3) KAS Herlev 4) Odense sygehus 5) Århus kommunehospital 6) Ålborg sygehus 7) Børnehospitalet på Fuglebakken 8) Hvad angår ekspertise inden for pædiatri varetages en del mindre områder på en række afdelinger i hovedstadsområdet, hvorfor der henvises til »Visitation 1« vedr. nærmere oplysninger 9) Vedr. afgrænsning af børnekirurgiske lands- og landsdelsfunktioner henvises til »Visitation 1«. De børnekirurgiske lands- og landsdelsfunktioner varetages i øvrigt på særlig børnekirurgisk afdeling på Rigshospitalet, samt afsnit på KAS Glostrup og Odense sygehus (se i øvrigt urologi og kirurgisk gastroenterologi)

 • 10) Børn med kirurgiske lidelser er placeret på de respektive specialafdelinger
Officielle noter

Ingen