Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om asylsøgendes adgang til sygehus- og sygesikringsydelser

(Til samtlige amtskommuner, Københavns og Frederiksberg kommuner samt

Rigshospitalet)


På baggrund af den seneste tids telefoniske og skriftlige henvendelser fra amtskommuner m.fl. om asylsøgendes adgang til sygehus- og sygesikringsydelser skal indenrigsministeriet herved efter brevveksling med amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg kommuner samt direktoratet for udlændinge meddele følgende:

I henhold til sygehuslovens § 5 og sygesikringslovens § 1 har personer, der har bopæl her i landet, ret til ydelser efter de to love.

Da personer, der opholder sig her i landet som asylsøgende, ikke anses at have bopæl her i landet, har de pågældende ikke ret til sygehus- og sygesikringsydelser.

Dog har de asylsøgende ret til vederlagsfri sygehusbehandling i tilfælde af akut behov for behandling, jfr. § 5 i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 597 af 16. november 1982. Da de pågældende som følge af baggrunden for deres ophold her i landet ikke kan overflyttes til en fortsat behandling i hjemlandet, bør der endvidere i disse tilfælde fortsat ydes vederlagsfri behandling uanset ophør af den akutte behandlingsfase. Af samme grund bør enhver form for akut sygehusbehandling ydes vederlagsfrit, uanset om det akutte behandlingsbehov har kunnet forudses, f.eks. akut behandling i forbindelse med kroniske lidelser, fødselshjælp m.v.

Ved modtagelse af asylsøgende til ikke-akut sygehusbehandling i øvrigt gælder reglerne i § 9 i indenrigsministeriets nævnte bekendtgørelse, hvorefter de pågældende kan modtages til behandling mod betaling af de med behandlingen forbundne udgifter. Betalingsspørgsmål må i givet fald forinden forelægges for direktoratet for udlændinge, Absalonsgade 9, 1658 København V.

P.M.V.

E.B.

Emil le Maire

Officielle noter

Ingen