Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om salg af aborterede fostre og moderkager.

(Til samtlige amtsråd og Københavns og Frederiksberg

kommunalbestyrelser)


Til orientering vedlægges min redegørelse af 28. januar 1985 til folketingets retsudvalg og kommunaludvalg vedrørende danske sygehuses behandling af aborterede fostre og moderkager. Redegørelsen er udarbejdet på grundlag af sundhedsstyrelsens undersøgelse af området, som blev iværksat på baggrund af forlydender i pressen om, at der skete salg af aborterede fostre fra sygehusene.

Undersøgelsen har vist, at der ikke sker salg af aborterede fostre fra sygehusene, men at disse destrueres ved forbrænding. Derimod udleverer sygehusene i varierende omfang moderkager fra fødsler til medicinfremstilling.

I forbindelse med redegørelsen skal jeg orientere sygehuskommunerne om, at jeg generelt finder sygehusenes nuværende praksis med hensyn til behandlingen af aborterede fostre og moderkager etisk uproblematisk, og at det derfor er regeringens opfattelse, at der - med den nugældende praksis - ikke på nuværende tidspunkt er behov for lovregulering af området.

Med hensyn til udleveringen af moderkager (efter fødsel) til medicinfremstilling, som det sker fra forskellige sygehuse, er det yderligere min opfattelse, at en sådan udlevering må anses for hensigtsmæssig. Jeg skal dog i denne forbindelse anbefale, at moderens samtykke til udleveringen indhentes, og at der, som foreslået af sundhedsstyrelsen,eventuelt gøres en bemærkning herom i journalen. Jeg skal endvidere henstille, at det undlades at opkræve den symbolske betaling for moderkagerne, som forskellige sygehuse opkræver i dag. Medicinalfirmaet bør derfor blot betale omkostningerne ved opbevaring og afhentning af moderkagerne, uden at der i øvrigt er et økonomisk mellemværende mellem sygehus og medicinalfirma i forbindelse med udleveringen.

Det er selvfølgelig i øvrigt op til den enkelte amtskommune, om der skal ske udlevering af nævnte moderkager eller ej.

Med hensyn til behandlingen af de aborterede fostre skal jeg endelig henstille, at det påses, at disse destrueres i overensstemmelse med hidtidig praksis, således at der altså fortsat ikke sker »salg« af aborterede fostre.

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Anne Birte Pade

Indenrigsministerens besvarelse af spørgsmål 133 og 134 (alm.del - bil. 86) stillet af folketingets retsudvalg.

SPØRGSMÅL 133.

Ministeren bedes oplyse, om der fra danske sygehuse sker salg af fostre og moderkager?

SPØRGSMÅL 134.

Der ønskes i givet fald en redegørelse for omfanget af salget?

SVAR AD SPØRGSMÅL 133 og 134.

I fortsættelse af indenrigsministeriets besvarelse af 12. december 1984 kan - på baggrund af sundhedsstyrelsens undersøgelse - gives følgende redegørelse for danske sygehuses behandling af aborterede fostre og moderkager.

Sundhedsstyrelsens undersøgelse har omfattet samtlige sygehuskommuner og Rigshospitalet, som har besvaret følgende 3 spørgsmål:

1. I hvilket omfang anvendes moderkager og aborterede fostre der udtages på sygehusene til videnskabelige formål?

2. I hvilket omfang finder salg fra sygehusene sted af moderkager og aborterede fostre? Såfremt salg finder sted, bedes det angivet til hvem og med hvilket anvendelsesformål for øje.

3. Såfremt de udtagne moderkager og aborterede fostre hverken anvendes til videnskabelige formål eller er genstand for salg, bedes det oplyst på hvilken måde destruktion finder sted.

Sundhedsstyrelsens skematiske oversigt over sygehusekommunernes besvarelser vedlægges til orientering.

Det fremgår af svarmaterialet, at moderkager (placentae) og aborterede fostre i et meget begrænset omfang anvendes i forbindelse med videnskabelige forskningsprojekter, og at disse normalt er godkendt af de videnskabsetiske komiteer.

Det fremgår endvidere, at salg af aborterede fostre fra danske sygehuse ikke finder sted.

For så vidt angår moderkager udleveres disse i forbindelse med fødsler på sygehusene i et vist omfang til et medicinalfirma med henblik på fremstilling af lægemidler på basis af det blod, som er indeholdt i disse. Blandt de lægemidler der fremstilles ad denne vej kan nævnes Gammaglobulin og humant albumin. Prisen på 2 kr. pr. moderkage, som de fleste steder opkræves, har snarere karakter af en godtgørelse for de omkostninger sygehusvæsenet påføres i forbindelse med opbevaring etc. af moderkagerne, indtil disse afhentes af medicinalfirmaet, end af en egentlig salgspris. Det kan i øvrigt konstateres, at praksis på området er forskellig, idet der i enkelte sygehuskommuner ikke foregår indsamling af moderkager i forbindelse med fødsler på sygehusene.

Aborterede fostre destrueres ved forbrænding, og det samme gælder moderkager, som ikke udleveres med henblik på lægemiddelfremstilling m.v.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af den foretagne undersøgelse udtalt, at indsamling af moderkager i forbindelse med fødsler på sygehusene med henblik på fremstilling af lægemidler i sig selv må anses for at være værdifuld, idet man på denne måde medvirker til at sikre fremstillingen af lægemidler, som er af stor betydning for patientbehandlingen.

Det er endvidere sundhedsstyrelsens opfattelse, at den flere steder iværksatte procedure, hvor der efter fødsler på sygehusene sker en indsamling af moderkager med henblik på lægemiddelfremstilling bør fortsættes, men at moderens samtykke hertil bør indhentes i de enkelte tilfælde, eventuelt ved at en bemærkning herom efter forudgående orientering af moderen, indføres i journalen.

Derimod er det sundhedsstyrelsens opfattelse, at der i forbindelse med indsamlingen af moderkager ikke bør tilfalde hverken sygehusvæsenet, sygehusene eller de enkelte mødre nogen form for betaling.

Undersøgelsens resultat og sundhedsstyrelsens anbefalinger har været forelagt justitsministeren, og både justitsministeren og jeg er enige i disse. Jeg vil derfor orientere sygehuskommunerne om, at det er op til den enkelte sygehuskommune om, der skal ske udlevering af moderkager, men at udleveringen af moderkager efter fødsel til medicin fremstilling må anses for etisk uproblematisk og i øvrigt hensigtsmæssig. Jeg vil samtidig anbefale, at moderens samtykke til udleveringen indhentes. Den symbolske betaling for moderkagerne bør endvidere undlades, da den rejser spørgsmål om salg/fortjeneste, og om hvem betalingen skal tilkomme. For at undgå dette bør medicinalfirmaet derfor blot afholde udgifterne ved opbevaring, afhentning m.v., uden at der i øvrigt er et økonomisk mellemværende mellem firma og sygehus i forbindelse med afhentningen.

Til orientering kan oplyses, at også i Sverige og Norge indsamles moderkager med henblik på medicinfremstilling.

Med hensyn til de aborterede fostre vil jeg henstille til sygehuskommunerne, at disse destrueres i overensstemmelse med hidtidig praksis, og at disse derfor fortsat ikke »sælges«.

Sundhedsstyrelsen har endvidere foretaget en undersøgelse af nogle oplysninger i pressen om, at et firma her i landet skulle sælge fosterdele. Sundhedsstyrelsen har i denne forbindelse oplyst følgende:

»Flow Laboratories er et internationalt firma, der forhandler biomedicinske produkter og apparatur, som anvendes indenfor forskningen og i klinikken. Aftagerne af disse produkter er forskningsinstitutioner og hospitalssektoren, og statens seruminstitut er blandt andet aftager af firmaets produkter.

En stor del af Flow Laboratories« program består af udstyr til celledyrkning in vitro, det vil sige dyrkning af celler udenfor en organisme, hvilket i praksis sker i glas/plastikflaske. Firmaet har blandt andet specialiseret sig i celledyrkningsprodukter og leverer også for forskningen nødvendige levende celler af dyr. Cellerne opbevares dybfrosne i små ampuller, indtil de før leveringen tøes op og »sås ud« i 1 glas/plastikflaske med det nødvendige tilskud af serum og næringssalte. Cellerne leveres til aftagerne enten voksende i et enkelt lag på bunden af en flaske eller som enkeltvist fritsvømmende celler, opslæmmet i en næringsopløsning. De pågældende celler er i stand til at dele sig et variende antal gange under disse forhold, og således er ganske må vævs/- organdele for nogle celleliniers vedkommende tilstrækkelig til forsyning i adskillige årtier.

I de tilfælde, hvor celler fra dyr ikke opfylder de krav, der stilles fra forskningsmæssig side, kan firmaet levere celler af human oprindelse, herunder også embryonale celler. Firmaet har oplyst, at sådanne cellelinier af human oprindelse udelukkende er solgt til statslige institutioner, og at antallet af leverancer udgør ca. 10 om året. Det bemærkes endvidere, at en leverance består af et enkelt cellelag i en dyrkningsflaske, og cellernes vægt udgør kun ca. 5 mg.

Hvad angår de cellekulturer, firmaet forhandler, der stammer fra fostre (er af embryonal oprindelse), stammer disse celler oprindelig fra USA, og cellelinien er over 8 år gammel. Disse cellekulturer anvendes især til påvisning, isolering og karakterisering af virus, idet virus kun formerer sig i levende celler. Sådanne kulturer spiller derfor en meget væsentlig rolle i udforskningen af virus. Endvidere anvendes cellelinier af den omhandlede art i den farmaceutiske forskning, som erstatning for dyreforsøg. Det bemærkes endvidere at cellelinier af human oprindelse var med til, at poliovaccinen blev udviklet for ca. 30 år siden, og cellelinier benyttes fortsat i stort omfang i produktionen af virusvacciner.

Under henvisning til ovenstående skal sundhedsstyrelsen meddele, at der intet grundlag er for at antage, at Flow Laboratories i Danmark sælger fosterdele, som det er oplyst i pressen. Det drejer sig således om salg af cellelinier, såvel af ikke human som af human oprindelse, herunder også embryonale cellelinier. Disse cellelinier, både de ikkehumane som de humane er meget væsentlige for den videnskabelige forskning og benyttes inden for videnskaben i alle lande.

Det kan i denne forbindelse oplyses, at udviklingen af cellelinier er en meget langvarig proces. Disse skal være gennemprøvede med henblik på at vurdere videnskabelige resultater opnået forskellige steder, og de samme cellelinier benyttes i de forskellige laboratorier verden over. På baggrund af de oplysninger sundhedsstyrelsen har modtaget vedrørende Flow Laboratories finder man ikke anledning til, at der foretages yderligere.'

Også disse oplysninger har været forelagt for justitsministeren, og justitsministeren og jeg er enige i sundhedsstyrelsens konklusion.

Sammenfattende kan jeg herefter sige, at det er regeringens opfattelse, at der ikke på nuværende tidspunkt og efter sygehuskommunernes nugældende praksis med hensyn til behandlingen af aborterede fostre og moderkager er behov for øjeblikkelig indgriben/regulering fra regeringens side - bortset fra de ovenfor nævnte henstillinger. En del af de etiske problemer, som har været rejst i forbindelse med det påståede fostersalg, vil i øvrigt indgå i den brede politiske debat, folketinget skal have i løbet af foråret i forbindelse med min redegørelse om forslagene i rapporten »Fremskridtets pris« og om et etisk råd for sundhedsvæsenet.

Folketingets kommunaludvalg er orienteret om foranstående.

BESVARELSER VEDRØRENDE FORESPØRGSEL OM DANSKE SYGEHUSES ANVENDELSE AF ABORTEREDE FOSTRE OG MODERKAGER.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

          1.         2.         3. 

 --------------------------------------------------------------------- 

      I hvilket omfang  I hvilket omfang  Såfremt de udtagne 

      anvendes placentae finder salg fra  placentae og abor- 

      og aborterede    sygehusene sted  terede fostre, 

      fostre,der udtages af placentae og  hverken anvendes 

      på sygehusene til  aborterede     til videnskabelige 

      videnskabelige   fostre?      formål eller er 

      formål?                genstand for salg, 

                          bedes det oplyst, 

                          på hvilken måde 

                          destruktion finder 

                          sted. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rigshospi- Aborterede fostre  Intet salg af   Destruktion på 

 talet   har i et be-    aborterede fostre. tilsvarende måde 

      skedent omfang   Placentae sælges  som operativt fjer- 

      været anvendt    til Recolte.    net væv ved for- 

      til videnskabe-            brænding. 

      lige formål i 

      projekter, som er 

      godkendt af de 

      videnskabsetiske 

      komiteer. Vedr. 

      placentae udtages 

      i enkelte tilfælde 

      væv til gennen- 

      prøvning af kromo 

      sompræparations- 

      teknikken. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fyns    Ingen anvendelse  Intet salg af   Destruktion efter 

 amts-   fostre til viden-  aborterede     gældende regler. 

 kommune  skabelige formål.  fostre. 

                Placentae sælges 

                til Recolte for 

                2 kr. pr. stk. 

                Årligt sælges ca. 

                1.500 placentae. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ringkøbing Ingen anvendelse  Intet salg af   Forbrændes som 

 amts-   af fostre til    aborterede fostre. specielt sygehus 

 kommune  videnskabelige   Salg af placentae affald. 

      formål.       har fundet sted 

                til Recolte, men 

                er indstillet efter 

                krav fra sygehus- 

                forvaltningen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viborg   Ingen anvendelse  Intet salg af   Destruktion ved 

 amts-   Aborterede fostre  aborterede fostre. forbrænding. 

 kommune  eller placentae   Salg af placentae 

      til videnskabelige til Recolte af et 

      formål.       omfang på ca. 

                1.600 stk. årligt. 

                Salget er fore- 

                løbigt standset. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sønder-  Placentae og abor- Intet salg af   Destruktion ved 

 jyllands  terede fostre an-  hverken abor-   forbrænding. 

 kommune  vendes ikke til   terede fostre 

      videnskabelige   eller placentae. 

      formål. Placentae 

      og aborterede 

      fostre sendes i et 

      vist omfang til 

      til vurdering 

      på Sønderborg s., 

      RH eller Kennedy- 

      instituttet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribe    Placentae og    Aborterede fostre Destruktion ved 

 amts-   aborterede fostre  sælges ikke.    forbrænding. 

 kommune  anvendes ikke    Placentae sælges 

      til videnskabe-   til Recolte for 

      lige formål.    2 kr. pr. stk. 

                Der sælges ca. 

                1.500 stk. årligt. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bornholms Placentae og    Der sælges hver-  Destruktion i en 

 amts-   aborterede fostre  ken aborterede   særlig patologisk 

 kommune  anvendes ikke til  fostre eller pla- ovn. 

      videnskabelige   centae. 

      formål. Udtagne 

      prøver sendes i 

      et vist omfang 

      til nærmere under- 

      søgelse på 

      Nykøbing F. 

      centrals. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Storstrøms Hverken placentae  Aborterede fostre Destruktion ved 

 amts-   eller aborterede  sælges ikke.    forbrænding med 

 kommune  fostre anvendes   Placentae sælges  øvrigt patologisk 

      til videnskabe-   til Recolte for  affald, samt ved 

      lige formål.    2 kr. pr. stk.   bortskyldning via 

                Der sælges ca.   udslagskumme. 

                1.150 placentaer  Dødfødte fostre 

                årligt.      over 1000 g 

                          begraves. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Københavns Plancentae og    Hverken placentae Destruktion ved 

 amts-   aborterede fostre  eller aborterede  forbrænding. 

 kommune  anvendes for tiden fostre sælges. 

      ikke til viden 

      skabelige formål. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fr.berg  Placentae og    Der sælges hver-  Aborterede fostre 

 kommune  aborterede fostre  ken aborterede   og sygelige pla- 

      anvendes i øje-   fostre eller pla- centae undersøges 

      blikket ikke til  centae. Men pla-  rutinemæssigt på 

      videnskabelige   centae indsamles  patologisk insti- 

      formål.       til Recolte. Til  tut og tilovers- 

                Til dato er ind-  blevet væv destru- 

                samlet 150 stk.  eres ved forbræn- 

                          ding. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fr.borg  Aborterede fostre  Aborterede fostre Destruktion sker 

 amts-   indsendes i en-   sælges ikke.    ved forbrænding. 

 kommune  kelte tilfælde   Placenta sælges/ 

      til Kennedy In-   udleveres til Re- 

      stituttet, hvor   colte. Praksis 

      de anvendes til   vedr. betaling/ 

      Meiose-       ikke-betaling va 

      studier. (* 1)   rierer i amts- 

      Placenta anvendes  kommunen. 

      ikke til videnskabe- 

      lige formål. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Københavns I enkelte tilfæl-  Salg af fostre   Destruktion ved 

 kommune  de udtages væv   finder ikke sted. forbrænding. 

      fra store fostre  Salg af moderkager 

      med henblik på   finder sted til 

      videnskabelig    Recolte for 2 kr. 

      forskning. I    pr. stk. 

      sjældne tilfælde 

      udtages vævsprøver 

      fra moderkager. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Århus   Der foretages en  Salg af fostre   Destruktion sker 

 amts-   rutinemæssig pato- finder ikke sted. ved forbrænding. 

 kommune  logisk undersøgel- Salg af moderkager 

      se af moderkager  finder sted til 

      og aborterede    Recolte. Det 

      fostre. Herudover  drejer sig om ca. 

      foretages der ikke 3.700 stk. årligt. 

      videnskabelige un- 

      dersøgelser på 

      fostre og moder 

      kager. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nord-   Aborterede fostre  Der finder ikke  Destruktion ved 

 jyllands  og moderkager har  salg af abortere- forbrænding. 

 amts-   i enkelte tilfælde de fostre sted. 

 kommune  været anvendt til  Placentae sælges 

      videnskabeligt   til Recolte for 

      formål i projek-  2 kr. pr. stk. 

      ter godkendt af   Det drejer sig om 

      den etiske komi-  ca. 3.000 stk. pr. 

      tee. Anvendelsen  år. På Aalborg 

      er sket med de   sygehus indhentes 

      aborterende kvin-  accept før udle- 

      ders accept.    vering af moder 

                kagen. 

                Man har i december 

                1984 besluttet at 

                undlage at modtage 

                betaling for pla- 

                centae. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejle   Placentae og    Placentae sælges  Aborterede fostre 

 amts    fostre anvendes   for 2 kr.pr.stk.  og unormale pla- 

 kommune  ikke til viden-   til et medicinal- centae brændes 

      skabelige formål.  firma. Arrange-  efter de for spe- 

                mentet har været  cielt sygehus- 

                forelagt embeds-  affald gældende 

                lægeinstitu-    regler. 

                tionen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vest-   Hverken fostre   Fra juni til sep- Aborterede fostre 

 sjællands eller placentae   tember 1984 har  og placentae de- 

 amts-   anvendes til vi-  der fundet salg  strueres enten ved 

 kommune  denskabelige    af placentae sted forbrænding eller 

      formål.       til Recolte.    ved destruktion i 

                          højstryksdampkedel. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Roskilde  Hverken aborterede Salg af aborterede Destruktion ved 

 amts-   fostre eller pla-  fostre finder ikke forbrænding. 

 kommune  centae anvendes   sted. Placentae 

      til videnskabe-   sælges til Recolte 

      lige formål.    for henholdsvis 

                1 og 2 kr.pr.stk. 

                i Roskilde og 

                Køge. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

(* 1) (Grundforskning, hvor der undersøges for kromosomfejl i

kønscellerne).