Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om uddannelse af perfusionister

(Til sygehusforvaltningerne, landets hjertecentre m.fl.)


1. Indledning

I forbindelse med de øgede muligheder for gennemførelse af hjertekirurgi på danske sygehuse, er spørgsmålet om etablering af en uddannelse af et tilpas fagligt niveau for den personalegruppe, som varetager pasning og styring af hjerte-lungemaskine m.v. under åben hjertekirurgi, perfusionister, været drøftet mellem Sundhedsstyrelsen og de berørte parter. Spørgsmålet er yderligere aktualiseret i forbindelse med regeringens og sygehuskommunernes beslutning i 1993 om en betydelig forøgelse af kapaciteten af hjerteoperationer, der også vil kræve yderligere kvalificerede perfusionister.

Med henblik på at sikre, at der fremover løbende uddannes det nødvendige antal perfusionister i Danmark med en uddannelse af et tilpas fagligt niveau, fastsætter Sundhedsstyrelsen følgende vejledning for uddannelse af perfusionister.

2. Uddannelsens formål og struktur

Uddannelsen til perfusionist har til formål at bibringe den uddannelsessøgende forudsætninger for på kvalificeret vis at varetage pasning og styring af et ekstrakorporal cirkulations kredsløb, herunder specielt af hjerte-lungemaskine under åben hjertekirurgi, dvs. operationer på hjertet, som nødvendiggør en standset hjertefunktion. Uddannelsen skal sikre et ensartet bredt fagligt niveau, der lever op til internationale krav, for alle perfusionister. Uddannelsen skal endvidere fremme samspil mellem uddannelse, forskning og udvikling inden for området.

Uddannelsen til perfusionist i Danmark gennemføres på Den Danske Perfusionist Skole på Skejby Sygehus, Århus Universitets Hospital. Uddannelsen gennemføres i samarbejde mellem Århus Universitets Hospital, Århus Universitet og landets hjertecentre.

Uddannelsen, der strækker sig over en periode af 2 år, opdeles i 4 semestre af hvert et halvt års varighed. Ca. 20 uger gennemføres som teoretiske kurser og ca. 42 uger som praktik.

3. Adgangsbetingelser

Direkte adgangsgivende til perfusionistuddannelsen er fuldført uddannelse som:

1. Sygeplejerske

2. Hospitalslaborant

3. Læge

4. Ingeniør med liniefag inden for medicoteknik

Herudover kan andre uddannelser og/eller ansættelser inden for sundhedsområdet være adgangsgivende. Adgang gives i disse tilfælde på baggrund af en konkret vurdering.

Den uddannelsessøgende skal som hovedregel have påbegyndt en ansættelse på et hjertecenter mindst 3 måneder før uddannelsen til perfusionist påbegyndes.

Det forudsættes, at den uddannelsessøgende under hele uddannelsen er ansat på et hjertecenter, hvor den praktiske del af uddannelsen kan gennemføres.

4. Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsesforløbet opbygges således, at teoretiske uddannelsesmoduler af 3 ugers varighed på Den Danske Perfusionist Skole veksler med efterfølgende praktikmoduler af 6 ugers varighed. Der gennemføres i alt 7 teoretiske moduler, som suppleres med praktikmoduler med oplæringen ved hjerte-lungemaskine på det hjertecenter, hvor den uddannelsessøgende arbejder.

Det 7. teorimodul gennemføres ved udarbejdelse af et videnskabeligt baseret afgangsprojekt. Det er en betingelse, at dette projekt er godkendt for at endeligt afgangsbevis kan opnås.

Teoriuddannelsen består af følgende fagområder:

 • 1) Perfusionsteknik og produktkendskab
 • 2) Fysiologi, patofysiologi og anatomi
 • 3) Biokemi og hæmatologi
 • 4) Hæmodynamik og væsketransport
 • 5) Generel patientbehandling
 • 6) Matematik, fysik og undersøgelses/forskningsmetodik
 • 7) Farmakologi
 • 8) Grundlæggende anæstesi

Praktikperioden består af følgende hovedområder:

 • 1) Praktisk perfusionsteknisk håndtering
 • 2) Lokale rutiner og afdelingsmæssige samarbejdsrelationer i forbindelse med åbent hjertekirurgisk indgreb

De nærmere regler om uddannelse af perfusionister fastsættes af skolen i en uddannelsesplan, som forelægges Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Uddannelsesplanen skal indeholde:

 • 1) Målsætning og indholdsbeskrivelse for de enkelte fag, teoretiske moduler og praktik
 • 2) Det tidsmæssige omfang af de enkelte fag, moduler og praktik
 • 3) Eventuelle særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer
 • 4) Prøvetidspunkter
 • 5) Formen for de enkelte prøver
 • 6) Regler for bedømmelse af prøver, herunder muligheden for omprøve
 • 7) Regler for i hvilken rækkefølge prøver skal bestås
 • 8) Regler for bedømmelse af praktik
 • 9) Regler for afgangsprojektets form
 • 10) Regler for klage over prøveafholdelse

Såfremt der foretages væsentlige ændringer i uddannelsesplanen, forelægges denne for Sundhedsstyrelsen til fornyet godkendelse.

5. Bedømmelse og afgangsbevis

De kvalifikationer, der er erhvervet ved uddannelsen, dokumenteres for de teoretiske modulers vedkommende ved en skriftlig afprøvning af kundskaber for det enkelte modul, således at afprøvning finder sted ved starten af det efterfølgende modul.

For praktikperioden føres en særlig logbog for den enkelte uddannelsessøgende, hvor praktikafvikling i overensstemmelse med de foreskrevne regler dokumenteres ved påtegning fra det pågældende arbejdssted efter afslutningen af det enkelte praktikmodul.

Den teoretiske uddannelse afsluttes med, at der under den sidste teoriperiode udarbejdes et videnskabeligt baseret afgangsprojekt. Projektet vurderes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet og Den Danske Perfusionist Skole i fællesskab. Såfremt projektet tildeles bedømmelsen »antaget«, udstedes et særligt diplom herfor.

Efter gennemførelse af samtlige teori- og praktikmoduler samt godkendelse af det videnskabelige projekt udsteder Den Danske Perfusionist Skole et afgangsbevis, indeholdende oplysninger om uddannelsens omfang, indhold og bekræftet gennemførelse.

6. Andre regler

Ved den indholdsmæssige tilrettelæggelse af uddannelsen skal tages hensyn til, at alle uddannelsessøgende - uanset om de har en grundlæggende uddannelse som autoriseret sundhedsperson - uddannes til på forsvarlig måde at kunne varetage de situationer af klinisk, hjælpemæssig karakter, som jævnligt eller med mellemrum opstår under åben hjertekirurgi.

Ved dokumenteret tidligere gennemført uddannelse, der kan ligestilles med uddannelse i et eller flere moduler, kan dispenseres for deltagelse i det/de pågældende modul(er). Beslutning om dispensation træffes endeligt af skolen.

Personer, der kan dokumentere at de i en sammenhængende periode af mindst 2 år inden for de sidste 5 år har arbejdet som perfusionist, og herunder har udført mindst 100 selvstændige perfusioner, kan ved indsendelse af dokumentation herfor til Den Danske Perfusionist Skole få udstedt et særligt bevis, der dokumenterer deres erfaring som perfusionist. Ansøg-ning herom skal være indgivet til skolen inden den 1. januar 1996.

Perfusionister, som opnår ovennævnte dokumentation, kan supplerende udarbejde og få bedømt et videnskabeligt baseret projekt, som beskrevet ovenfor.

7. Ikrafttrædelsesbestemmelse

Vejledningen træder i kraft den 1. juni 1995.

Sundhedsstyrelsen, den 17. maj 1995

Palle Juul-Jensen

/ Søren Thorning

Officielle noter

Ingen