Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om installation af åbne sprinkleranlæg/vandtågeanlæg i maskinrum i skibe under 24 meter

 

1 Anvendelse

Vejledningen finder anvendelse for installation af åbne sprinkleranlæg/vandtågeanlæg i maskinrum i alle skibstyper med en længde »L« på under 24 meter, som ikke er omfattet af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og D (nye D er af 1. maj 1999).

 

2 Definitioner

.1 »Åbent sprinkleranlæg/vandtågeanlæg«: Et anlæg som består af et rørsystem med åbne sprinklerdyser, som via en hovedstopventil er forbundet til en vandpumpe eller vandtank under tryk.

 

.2 »Maskinrum«: Et rum hvor der er installeret maskineri med indvendig forbrænding.

 

.3 »L«: Som defineret i målingskonventionen (69).

 

3 Tekniske krav

.1 Sprinklerdyserne/tågedyserne skal opfylde bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel II-2, regel 10 eller være godkendt i henhold til MSC/Circ.668 inklusive ændringerne i MSC/Circ.728, tillæg A og B.

 

.2 Anlægget skal kunne udløses manuelt, men derudover kan automatisk afløb/udløsning tillades.

 

.3 Rørsystemet skal være udført af galvaniserede stålrør eller rør af tilsvarende kvalitet, som er dimensioneret i henhold til en anerkendt beregningsmetode1)  og trykprøvet til 1,5 gange arbejdstrykket.

 

.4 Anlægget skal være konstrueret til at modstå de påvirkninger det kan blive udsat for i et maskinrum, temperaturer, stød og rystelser, fugtighed, tilstopning, korrosion mv. Komponenterne i det beskyttede maskinrum skal endvidere kunne modstå den varme, som kan forekomme under en brand i rummet.

 

.5 Anlægget skal kunne forsynes med vand i 30 minutter under det krævede tryk via en fast installeret pumpe eller tryktank. Pumpe, tryktank og energiforsyning skal være anbragt uden for det beskyttede rum.

 

.1 En pumpe kan energiforsynes fra en fast installeret dieselmotor eller et generatoraggregat. Sådanne anlæg skal kunne startes inden for 45 sekunder via to startmuligheder, hvoraf den ene skal være elektrisk. Pumpen må også anvendes som nødbrandpumpe, hvis pumpen samtidig kan levere de krævede vandmængder til sprinkleranlægget og brandledningen. Pumpen skal have forbindelse til en separat søventil og et let tilgængeligt filter anbragt uden for det beskyttede rum.

 

.2 En tryktank skal være forsynet med alarm for høj og lav vandstand samt for lavt tryk. Alarmerne skal være anbragt ved styrepladsen og skal være både hørlige og synlige. Tankens tryk og vandmængde skal kunne reguleres via en egnet pumpe. I særlige lukkede anlæg kan kravet om en egnet reguleringspumpe frafaldes.

 

.6 Anlægget skal kunne startes og betjenes fra et let tilgængeligt sted uden for rummet. På stedet skal være opsat en betjeningsinstruktion på dansk.

 

.7 Anlæggets elektriske komponenter skal have en kapslingsgrad på IP 54.

 

.8 Anlægget skal være udført således, at pumpe eller tryktank kan afprøves periodisk. Hele rørsystemet med dyser skal endvidere være oplagt således, at det kan drænes og gennemblæses med luft.

 

.9 Vedligeholdelsesinstruktion og eventuelle anbefalede reservedele skal forefindes om bord.

 

.10 Forinden anlægget installeres skal det under .1 nævnte godkendelsescertifikat fremsendes til Søfartsstyrelsen tillige med principtegninger og beregninger.

 

.11 Efter installation skal anlægget afprøves og godkendes af Søfartsstyrelsen.

Officielle noter

1) Hvor Hazan-Williams-metoden anvendes skal C-faktoren for galvaniserede rør være 100 og for rustfrie rør 150.