Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om uddannelse af bandagister (Til sygehusforvaltninger, social- og sundhedsforvaltninger m.fl.)


Efter drøftelse med de involverede parter, fastsætter

Sundhedsstyrelsen følgende vejledning om uddannelse af bandagister.

1. Uddannelsens formål

Uddannelsen til bandagist skal sikre, at den uddannelsessøgende efter afsluttet eksamen og turnustjeneste på forsvarlig måde kan udføre opgaver vedrørende patienters rehabilitering, således at den enkelte patient, trods sit handicap, på bedst mulig måde ved hjælp af hjælpemidler kan fungere samt udvikle og tilgodese egne ressourcer.

2. Adgangsbetingelser

Adgangsgivende til bandagistuddannelsen er:

1. Studentereksamen (matematisk)

2. Højere teknisk eksamen (HTX)

3. Højere forberedelseseksamen (HF)

Herudover kan andre tilsvarende uddannelser være adgangsgivende. Adgang gives i disse tilfælde på baggrund af en konkret vurdering.

Der stilles krav om særlige karakterer og niveauer inden for visse fag.

3. Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelse til bandagist består af 3 dele:

A. Værkstedsteknisk grundskole ved Horsens Tekniske Skole, 1/2 år.

B. Uddannelse (ortopædiingeniør) ved Halsohogskolan i Jonkoping, Sverige, 3 år.

C. Turnustjeneste i bandageri, 2 år.

Værkstedsteknisk grundskole (A)

Den værkstedstekniske grundskole giver de studerende kendskab til de materialer og teknikker, som bandagister benytter sig af. Undervisningen foregår hovedsageligt i værksteder, hvor der arbejdes med metal, gips, træ, plast, læder og tekstil, som de studerende lærer at bearbejde og vurdere anvendelsen af. Endvidere indgår frihåndstegning og skitseringsteknik, elektronik, pneumatik og hydraulik i grundskolen.

Ortopædiingeniør (B)

Uddannelsen omfatter medicinske og tekniske fag. De studerende undervises i anatomi, fysiologi, kinesiologi, sygdomslære, psykologi, pædagogik og videnskabsteori. Som tekniske fag indgår biomekanik, matematik, datalogi, proteseteknik og ortoseteknik. Under studiet læres at konstruere, fremstille og tilpasse ortopædiske hjælpemidler.

Det femte af uddannelsens 6 semestre foregår i praktik i et af Uddannelsesrådet godkendt bandageri.

Turnustjeneste (C)

Efter gennemførelse af ovennævnte uddannelsesforløb gennemføres yderligere 2 års superviseret turnustjeneste i et af Uddannelsesrådet godkendt bandageri.

4. Bedømmelse og uddannelsesbevis

A. Værkstedsteknisk grundskole

Der gennemføres en løbende evaluering, og grundskolen afsluttes med en bedømmelse af de enkelte fagdiscipliner. Bedømmelsen sker efter 13-skalaen og der udstedes bevist for bestået del A.

B. Halsohogskolan

Der gennemføres løbende prøver i overensstemmelse med skolens uddannelsesplan. Efter tilfredsstillende gennemførelse af det 3-årige uddannelsesforløb udsteder Hogskolan et uddannelsesbevis, »Hogskolaexamen på ortopedtekniska linjen, inriktning mot ortoped ingeniør« (Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics - Orthopaedic Engineer).

C. Turnustjeneste

Turnustjenestens gennemførelse dokumenteres af det/de ansættende bandageri/er efter Uddannelsesrådets retningslinier.

På baggrund af dokumentation for tilfredsstillende gennemførelse af ovenstående uddannelsesforløb, herunder turnustjeneste, udsteder Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra Uddannelsesrådet, jf. nedenfor, uddannelsesbevis som bandagist.

5. Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet nedsættes af Danske Bandagister og Horsens Tekniske Skole. I rådet indgår repræsentanter fra Danske Bandagister, Horsens Tekniske Skole og Halsohogskolan i Jonkoping.

Uddannelsesrådet forestår optagelse af danske studerende til uddannelsen.

Uddannelsesrådet foretager løbende evaluering af det samlede uddannelsesforløb og afgiver forslag om justeringer til Sundhedsstyrelsen.

Rådet afgiver endvidere indstilling til Sundhedsstyrelsen om udstedelse af uddannelsesbeviser efter tilfredsstillende gennemførelse af det krævede uddannelsesforløb.

6. Andre regler

Personer, der kan dokumentere, at de i en sammenhængende periode af mindst 3 år inden for de seneste 5 år har haft ansættelse eller har drevet selvstændig virksomhed som bandagist på baggrund af en relevant forudgående uddannelse, kan ved fremsendelse af dokumentation for deres uddannelse få udstedt et bevis, der dokumenterer deres erfaring som bandagist.

Ansøgning indsendes til Uddannelsesrådet, der afgiver indstilling til Sundhedsstyrelsen. Ansøgning skal være indgivet til Uddannelsesrådet inden den 1. januar 1997.

7. Ikrafttrædelsesbestemmelser

Vejledningen træder i kraft den 1. august 1995.

Sundhedsstyrelsen, den 20. juli 1995

Palle Juul-Jensen

/ Søren Thorning

Officielle noter

Ingen