Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om ekstra brandsikring af passagerskibe i indenrigsfart *)

 

I medfør af § 2, stk. 5, § 6, § 11, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 2. maj 1995, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. §§ 2-8 i forskriften gælder for følgende skibe:

1) Passagerskibe i indenrigsfart med en bruttoregistertonnage på 20 og derover men under 300, som er tonnagemålt i henhold til den internationale konvention om måling af skibe, 1947, og

2) Passagerskibe i indenrigsfart med en bruttotonnage på 20 og derover og en længde på 40 meter og derunder, som er tonnagemålt i henhold til den internationale konvention om måling af skibe, 1969.

Stk. 2. § 9 i forskriften gælder for passagerskibe i indenrigsfart over de grænser, som er anført i stk. 1.

Stk. 3. Forskriften gælder ikke for hurtiggående passagerskibe (High Speed Craft jf. IMO Resolution MSC 36(63)).

Passagerskibe som defineret i § 1, stk. 1

§ 2. Der skal installeres røgmeldere i apterings- og tjenesterum, gange, lukkede- eller overdækkede vogndæk, maskinrum samt i alle øvrige rum, hvor en brand kan forekomme.

§ 3. Fra alle passager- og mandskabsrum samt service- og maskinrum skal der være mindst to udgangsveje, som fører til udskibningsdækket.

Stk. 2. I skibe med flere dæk skal den ene af udgangsvejene være uafhængig af vogndækket.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan tillade andre arrangementer, hvis det godtgøres, at arrangementerne er lige så sikre som de foreskrevne.

§ 4. Vogndækssprinkleranlæg skal kunne betjenes fra rum med to adkomstveje, hvoraf den ene skal være uafhængig af vogndækket, eller anlægget skal alternativt kunne betjenes fra to steder, som er uafhængige i brandmæssig henseende.

§ 5. Passagerskibe med en sejltid på en time og der over skal være forsynet med mindst en brandudrustning med tilhørende to sæt reserveflasker.

Stk. 2. Udstyret skal anbringes ved styrepladsen eller andet hensigtsmæssigt sted.

§ 6. Al brandovervågning skal kunne ske fra styrepladsen.

§ 7. Der skal afholdes øvelser med lokalt brandvæsen mindst en gang om året.

§ 8. Bestemmelserne i teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 41-2, stk. 1.3, 1.5, 4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9 og 6.5 finder tillige anvendelse.

Passagerskibe som defineret i § 1, stk. 2

§ 9. Bestemmelserne i teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr mv., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 17 og 41-2 finder anvendelse, dog med undtagelse af bestemmelsen i regel 17, stk. 1.2.4.1 om installation af en luftkompressor til flaskefyldning.

Tidsterminer for bestemmelsernes opfyldelse

§ 10. Bestemmelserne i §§ 2-7 samt bestemmelserne i stk. 1.3, 1.5, 4.8 og 4.9, som der er henvist til i § 8, skal opfyldes senest den 1. januar 1996 og de øvrige bestemmelser i § 8 i henhold til teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr mv., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 41-1.

§ 11. Bestemmelserne i § 9 skal opfyldes i henhold til teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 41-1 dog med undtagelse af, at bygget før den 1. oktober 1994 ændres til bygget før den 1. januar 1996.

    Stk.2. Installation af røgmeldere i trapperum, gange og evakueringsruter i apteringsafsnittet samt bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 17 skal dog være opfyldt senest den 1. januar 1996.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 12. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 13. Forskriften træder i kraft den 1. september 1995.

Stk. 2. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 2 af 4. maj 1990 om ekstra brandudstyr i passagerskibe og Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 1 af 5. februar 1993 om ekstra brandsikring mv. af passagerskibe under 300 BRT i indenrigsfart ophæves med virkning fra 1. januar 1996.

Søfartsstyrelsen, den 3. august 1995

T.R. Funder

/O. Adamsen

Officielle noter

*) Forskriften er notificeret i overensstemmelse med Rådets Direktiv 83/189/EØF, som ændret senest ved direktiv 94/10/EF.