Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Definitioner og ækvivalensbestemmelse
    Kapitel 2Intakt stabilitet
    Kapitel 3Dispensation, straffebestemmelse og ikrafttræden
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om supplerende krav til intakt stabilitet for eksisterende passagerskibe i international fart *)

 

I medfør af § 3, § 11, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 2. maj 1995, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988 fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner og ækvivalensbestemmelse

§ 1. I denne forskrift forstås ved:

1) "International fart": Rejse fra dansk havn til udenlandsk havn eller omvendt, en rejse fra Danmark til og fra Færøerne og til og fra Grønland samt rejser mellem Færøerne og Grønland eller mellem to udenlandske havne.

2) "Passagerskib": Et skib, der befordrer flere end 12 passagerer.

§ 2. Søfartsstyrelsen accepterer beregninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøvningsinstitutter i andre EU-medlemstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Kapitel 2

Intakt stabilitet

§ 3. Der skal forefindes oplysninger godkendt af Søfartsstyrelsen om intakt stabiliteten om bord i alle passagerskibe, som sejler i international fart, med en bruttotonnage på 20 eller derover, som er køllagt eller indkøbt fra udlandet på eller efter den 12. juli 1933, men inden den 1. april 1976

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 skal være opfyldt og godkendt af Søfartsstyrelsen inden den 1. maj 1996, eller ved førstkommende hovedsyn efter den 1. maj 1996.

Skibe køllagt før den 12. juli 1933

§ 4. For skibe køllagt eller indkøbt fra udlandet før den 12. juli 1933 skal der foretages en stabilitetsundersøgelse for at bestemme skibets stabilitetsforhold.

Stk. 2. Hvis der foreligger stabilitetsoplysninger kan disse lægges til grund for undersøgelsen.

Stk. 3. Skibenes stabilitet skal opfylde følgende minimumskriterier:

1) Metacenterhøjden (GM) skal være minimum 0,60 m efter eventuel ilægning af supplerende ballast.

2) Fribordet for skibe med en bruttotonnage på 150 og derover skal være i overensstemmelse med lasteliniekonvetionens bestemmelser.

3) For skibe med en bruttotonnage på under 150 skal skibets fribord i lastet kondition have en passende størrelse, vurderet individuelt af Søfartsstyrelsen for det enkelte skib med hensyntagen til skibets fartsområde.

Skibe køllagt på eller efter den 12. juli 1933

§ 5. For skibe køllagt eller indkøbt fra udlandet på eller efter den 12. juli 1933, men før den 1. april 1976 1) , skal der, hvis der ikke allerede findes godkendte stabilitetsoplysninger, foretages de nødvendige stabilitetsundersøgelser for beregning af skibets stabilitetsforhold.

Stk. 2. Skibenes stabilitet skal opfylde følgende minimumskriterier:

1) Metacenterhøjden (GM) skal være minimum 0,15 m.

2) Den oprettende stabilitetsarm (GZ) skal ved toppunktet have en værdi på minimum 0,20 m.

3) For skibe med en Lpp under 24 m, kan kravet til GZ reduceres med 2x(24-Lpp)%.

4) Arealet under GZ kurven skal være minimum 0,055 radianmeter op til en krængningsvinkel der ikke overstiger 30° eller op til en indstrømningsvinkel, hvis denne er mindre end 30° .

5) Følgende yderligere kriterier skal anvendes:

a) Krængningsvinklen som følge af sammenstimlen af passagerer i en side må ikke overstige 10º, jfr. retningslinierne i IMCO Res. A. 167 i Appendix II (ES IV).

b) Krængningsvinklen som følge af drejning må ikke overstige 10º 2)

6) Hvis skibets fartsområde alene omfatter beskyttet farvand, og skibet udelukkende transporterer passagerer, kan kravene til skibets stabilitet begrænses til kravene nævnt under § 4.

Stk. 3. Det er tilladt at ækvivalere kravene i stk. 2 med de tilsvarende krav i pkt. 2.5 i IMO Resolution A 469(XII) "Guidelines for Design and Construction of Offshore Supply-Vessels".

Kapitel 3

Dispensation, straffebestemmelse og ikrafttræden

§ 6. Søfartsstyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvis dispenserer fra opfyldelse af kravene i denne forskrift.

§ 7. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 8. Forskriften træder i kraft den 1. september 1995, jf. dog § 3, stk. 2.

Søfartsstyrelsen, den 3. august 1995

T. R. Funder

/Lisbet Winther

Officielle noter

*) Forskriften er notificeret i overensstemmelse med Rådets Direktiv 83/189/EØF, som ændret senest ved direktiv 94/10/EF.

1) Skibe som er køllagt på eller efter den 1. april 1976, skal fuldtud opfylde kravene i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel II-1, regel 22.

2) Henvisning til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel. II-1, Regel 22, pkt. 6.2.4.2.