Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende sygehjælpere ansat under hjemmesygeplejerskeordningen

(Til samtlige kommuner, amtskommuner, embedslægeinstitutioner m. v.)


I henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 408 af 13. juni 1973 om hjemmesygeplejerskeordninger som ændret senest ved lov nr. 143 af 4. april 1979 og indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 198 af 17. maj 1979 om hjemmesygeplejerskeordninger giver sundhedsstyrelsen - som tillæg til styrelsens retningslinier af juli 1974 for tilrettelæggelse af hjemmesygeplejerskeordninger - følgende vejledning til kommunalbestyrelser, der ansætter sygehjælpere under hjemmesygeplejerskeordningen.

Lov om ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger og indenrigsministeriets bekendtgørelse er aftrykt som bilag 1 og 2.

1. FORMÅLET MED ANSÆTTELSE AF SYGEHJÆLPERE

Kommunerne har ifølge loven adgang til at ansætte sygehjælpere, der under hjemmesygeplejerskens vejledning og tilsyn kan bistå ved udførelsen af de sygeplejemæssige opgaver over for patienter henvist til hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejersken får herved mulighed for - gennem en overdragelse til sygehjælperen af sygeplejeopgaverne af mere rutinepræget karakter - at blive frigjort til i større udstrækning end hidtil at kunne inddrage forebyggende, sundhedsfremmende, revaliderende og sociale aspekter i patientomsorgen, herunder opsøgende arbejde i samarbejde med lægelig og social sagkundskab til personer, der har særlige behov herfor.

2. SYGEHJÆLPERENS NORMALE ARBEJDSOMRÅDE

Sygehjælpere er efter deres uddannelse kvalificerede til under en sygeplejerskes ledelse og tilsyn at medvirke ved en individualiseret patientpleje og -omsorg inden for institutioner, fordelt på opgaver som sygehjælperen selvstændigt kan udføre, opgaver som sygehjælperen kan udføre efter samråd med sygeplejersken, og opgaver som sygehjælperen kan assistere ved.

Efter gennemgang af det under pkt. 5 nævnte introduktions- og instruktionsprogram vil sygehjælpere ansat ved hjemmesygeplejerskeordninger kunne varetage tilsvarende opgaver under en hjemmesygeplejerskes tilsyn og ledelse. På grund af de særlige vilkår, hvorunder hjemmesygeplejen udøves, vil grænserne for, hvad en sygehjælper selvstændigt kan udføre inden for dette område dog være forholdsvis snævre sammenlignet med sygeplejen i sygehusvæsenet, hvor mulighederne for kontinuerligt tilsyn af sygeplejersker er større.

Inden for hjemmesygeplejen vil det fortrinsvis være sygehjælperens opgave at bistå hjemmesygeplejersken ved opgaver over for patienter i de ældre aldersgrupper og patienter med kroniske sygdomme, herunder at assistere hjemmesygeplejersken ved sygeplejen af patienter, hvortil der er behov for 2 plejepersoner.

Ved sygeplejen af patienter med plejebehov, som er ret konstant, og som indebærer opgaver inden for sygehjælperens normale arbejdsområde, vil denne kunne få tildelt mere selvstændige opgaver. Efter samråd med hjemmesygeplejersken vil det dreje sig om udførelsen af de mere rutineprægede sygeplejefunktioner i patientplejen, der ikke ubetinget forudsætter en sygeplejerskeuddannelse, men som ligger udover hvad hjemmehjælperuddannelsen kvalificerer til, og som må kombineres med en vis observation og den dertil hørende rapportering til hjemmesygeplejersken af patientens helbredstilstand og andre forhold fysisk, psykisk og socialt af betydning for patienten. Endvidere aktivering og optræning af patienten, vejledning af pårørende og varetagelse af enklere behandlinger f. eks. i forbindelse med sårbehandling og forbindsskiftning.

Herudover kan der til sygehjælperen i særlige tilfælde delegeres arbejdsopgaver udenfor det normale arbejdsområde, f. eks. opgaver i forbindelse med medicingivning, pasning af kateter a demeure samt sondemadning. Der påhviler derved den sygeplejerske, der udfra sit eget arbejdsområde overdrager sygehjælperen arbejdsopgaver af denne art, ansvar for, at den enkelte sygehjælper, der efter konkret vurdering skønnes egnet hertil, forinden har fået fornøden undervisning og instruktion.

Sygehjælperen vil i denne forbindelse alene kunne pådrage sig ansvar ved ikke at handle i nøje overensstemmelse med den modtagne instruktion. Sygehjælperen vil aldrig være pligtig til at påtage sig arbejdsopgaver, som han/ hun ikke er uddannet til at udføre - bortset fra fornævnte delegerede arbejdsopgaver - og må være klar over det ansvar, han/ hun herved kan pådrage sig.

3. ANSÆTTELSE AF SYGEHJÆLPERE

Som anført i afsnit 2.3.1. i sundhedsstyrelsens retningslinier af juli 1974 bør ansættelse af sygehjælpere fortrinsvis kun finde sted, hvor der er ansat en ledende hjemmesygeplejerske.

Ansættelse som sygehjælper under hjemmesygeplejen er betinget af, at den pågældende har fået udstedt bevis som sygehjælper efter at have gennemgået den i sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. januar 1978 om uddannelse af sygehjælpere foreskrevne uddannelse eller den i sundhedsstyrelsens cirkulære af 6. december 1973 fastsatte uddannelse og derved har kvalificeret sig til at påtage sig de opgaver, der hører til sygehjælperens normale arbejdsområde, jf. bilag A til retningslinierne for uddannelsen i nævnte cirkulære. For sygehjælpere, hvis bevis er udstedt i henhold til sundhedsstyrelsens cirkulære af 4. marts 1960 eller sundhedsstyrelsens meddelelse af juni 1963 nr. 2 af august 1971 eller nr. 3 af februar 1973 om uddannelse af sygehjælpere, er det en betingelse for ansættelse, at de har kvalificeret sig hertil gennem deltagelse i en af sundhedsstyrelsen fastsat efteruddannelse, jf. for tiden § 1, stk. 4, i sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. januar 1978.

Endvidere bør ansøgeren efter at have opnået bevis som sygehjælper have haft mindst 1 års ansættelse som sygehjælper ved sygehus eller plejehjem.

4. TILRETTELÆGGELSEN AF SYGEHJÆLPERENS ARBEJDE OG TILSYNET HERMED

Tilrettelæggelsen af sygehjælperens arbejde og tilsynet hermed varetages af en i kommunen ansat hjemmesygeplejerske.

Den daglige ledelse af arbejdet omfatter planlægning og fordeling af sygehjælperens arbejdskapacitet tilpasset efter den sygehjælperbistand de enkelte hjemmesygeplejersker alt efter opgaverne i forbindelse med deres patientklientel har behov for, samt tilsyn med anvendelsen af sygehjælpere i overensstemmelse med disses kvalifikationer, herunder gennemførelsen af den i indenrigsministeriets bekendtgørelse anførte introduktion og instruktion.

Endvidere den fornødne koordinering af opgaverne inden for hjemmesygeplejen og hjemmehjælpen med henblik på at tilsikre en forsvarlig og hensigtsmæssig fordeling af opgaverne i overensstemmelse med den enkelte medarbejders faglige uddannelse og under hensyntagen til patientens/ klientens behov for sygepleje og hjemmehjælp.

Planlægningen af og tilsynet med sygehjælperens arbejde i patientens hjem forestås af den hjemmesygeplejerske, sygehjælperen bistår.

Ud fra en personlig vurdering af den enkelte patients plejebehov, tilrettelægger hjemmesygeplejersken en plan til imødekommelse af behovet og tildeler sygehjælperen efter vejledning herom opgaver, som den pågældende på grundlag af sin uddannelse vil kunne varetage forsvarligt.

Hjemmesygeplejersken må hos patienter, hvis daglige sygepleje hun ikke behøver at deltage i, ved regelmæssige besøg og hyppig kontakt med sygehjælperen holde sig nøje orienteret om patientens tilstand og den ydede sygepleje for at kunne foretage den nødvendige tilpasning af plejeplanen i overensstemmelse med eventuelle ændringer i patientens tilstand og plejebehov.

5. INTRODUKTIONS- OG INSTRUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE SYGEHJÆLPERE

Sygehjælpere, der ansættes i hjemmesygeplejen, skal gennemgå et introduktions- og instruktionsprogram efter retningslinier fastsat af sundhedsstyrelsen.

Vejledende retningslinier for introduktions- og instruktionsprogram for sygehjælpere ansat under hjemmesygeplejerskeordningen er vist i bilag 3.

6. INDBERETNING

6.1. SYGEHJÆLPEREN

Sygehjælperen fører dagligt en fortegnelse over antal aflagte besøg samt optegnelser over sin deltagelse i møder, kurser m. v. i overensstemmelse med den af sundhedsstyrelsen givne vejledning af 1980 vedrørende journaler og indberetningsskemaer til brug i hjemmesygeplejerskeordninger.

6.2. KOMMUNALBESTYRELSEN

Sygehjælperen står under tilsyn af embedslægen, til hvem kommunen giver indberetning om ansættelse i og afgang fra sygehjælperstillinger med angivelse af den pågældendes fulde navn, personnummer og dato for udstedt bevis som sygehjælper.

7. REFUSION AF LØNUDGIFTER M.V.

Anvisning af statsrefusion af de af kommunerne afholdte lønudgifter m. v. til sygehjælpere ansat under hjemmesygeplejerskeordninger sker i henhold til reglerne i afsnit III i socialministeriets cirkulære nr. 250 af 27. december 1976 til kommunalbestyrelserne om regnskabsaflæggelse og refusion m. m., jf. indenrigsministeriets cirkulære af 11. juni 1979 om refusion af visse udgifter til hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger.

Sundhedsstyrelsen, den 16. december 1980

Inger M. Madsen

/C. Jess

Bilag 1

Lov nr. 143 af 4. april 1979 om ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger (udeladt).

Bilag 2

Bekendtgørelse nr. 198 af 17. maj 1979 om hjemmesygeplejerskeordninger (udeladt).

Bilag 3

VEJLEDENDE RETNINGELINIER FOR INTRODUKTIONS- OG INSTRUKTIONSPROGRAM FOR SYGEHJÆLPERE ANSAT UNDER HJEMMESYGEPLEJERSKEORDNINGEN

Ifølge sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. januar 1978 om uddannelse af sygehjælpere, bilag 1, punkt IX, bør der for sygehjælpere, der beskæftiges inden for særlige sygeplejegrene tilrettelægges et udvidet introduktions og instruktionsprogram. I overensstemmelse hermed skal der for sygehjælpere ansat ved hjemmesygeplejerskeordningen under ledelse af en sygeplejerske tilrettelægges et program af et indhold og omfang, der kan sikre, at den enkelte sygehjælper har opnået fornøden indsigt og teknisk kunnen til at udføre sygehjælperens normale arbejdsopgaver tilpasset efter de særlige forhold, der gør sig gældende for sygepleje af patienter i private hjem.

FORMÅL:

Formålet med programmet er, at sygehjælperen

- får kendskab til arbejdet inden for kommunens hjemmesygeplejerskeordning og forståelse for sygehjælperens funktion i relation hertil,

- får kendskab til arbejdsreglerne ved hjemmesygeplejerskeordningen,

- bliver i stand til i princippet at udføre sygehjælperens normale arbejdsopgaver hensigtsmæssigt tilpasset efter individuelle forhold i private hjem, jf. nævnte cirkulære om sygehjælpere, bilag A.

INDHOLD

Programmet omfatter dels en introduktion til hjemmesygeplejerskeordningen med indgående orientering om det pågældende arbejdssted og de for arbejdets tilrettelæggelse karakteristiske forhold, dels en instruktion omfattende undervisning og praktisk oplæring vedrørende sygehjælperens opgaver i hjemmesygeplejen.

Introduktionsprogrammet vil for en stor dels vedkommende kunne afvikles for flere personalekategorier samtidigt - hjemmesygeplejersker, sygeplejeelever, sygehjælpere, der er nye i hjemmesygeplejen.

Instruktionsprogrammet vil være baseret på sygehjælperens forudsætninger og sigter således alene på denne personalekategori.

VARIGHED

Programmet bør have en varighed af mindst 3 uger (120 timer).

Sygehjælpere, der er beskæftiget inden for hjemmesygeplejen, og som ikke har gennemgået et i hovedtræk tilsvarende program, bør gennemgå det planlagte instruktionsprogram med eventuel afkortning af den praktiske indføring i arbejdet.

TILRETTELÆGGELSE

Programmet kan tilrettelægges på følgende måde:

1. UGE

1. DAG

Orientering om instruktionsprogrammet, dets formål og tilrettelæggelse.

Introduktion til hjemmesygeplejerskeordningen, herunder orientering om arbejdsstedet og de for arbejdets tilrettelæggelse karakteristiske forhold.

Udlevering af uniform og diverse praktiske oplysninger i forbindelse hermed.

2. DAG

Introduktion til sygehjælperens funktion i hjemmesygeplejen generelt.

1-2 orienterende besøg med hjemmesygeplejersken i patienters hjem.

3. DAG

Drøftelse af de særlige forhold for opgavernes udførelse i hjemmesygeplejen bl. a. på baggrund af de forudgående orienterende hjemmebesøg.

3-4 besøg med hjemmesygeplejersken i patienters hjem, hvor sygehjælperen efter en forud fastlagt plan bistår hjemmesygeplejersken med konkrete sygeplejeopgaver.

4. DAG

Sygehjælperen følger hjemmesygeplejersken i arbejdet gennem hele dagen. Der må lægges vægt på, at sygehjælperen under hjemmesygeplejerskens vejledning udfører sygeplejeopgaver hos sådanne patienter, som denne normalt må forventes i et vist omfang at skulle kunne tilse alene.

5. DAG

Sygehjælperen følger hjemmesygeplejersken på lignende måde som den foregående dag.

Gennemgang af hjemmesygeplejens depot.

2. UGE

Sygehjælperen følger hjemmesygeplejersken i arbejdet. I løbet af ugen aflægger sygehjælperen - efter nøje vejledning og instruktion - enkelte besøg på egen hånd hos patienter, som den pågældende forventes i et vist omfang at kunne tilse alene.

Evaluering af ugens program.

3. UGE

I programmets 3. uge bør sygehjælperen arbejde efter en plan, der i princippet svarer til sygehjælperens normale arbejdsområde fremover. Planen skal være tilrettelagt således, at sygehjælperen, hos de patienter denne skal tilse alene, vil kunne få direkte bistand og vejledning efter behov af hjemmesygeplejersken, ligesom hjemmesygeplejersken i øvrigt fører tilsyn med sygehjælperens arbejde som helhed.

Programmet afsluttes med en evaluering, jf. omstående oversigtsskema. OVERSIGTSSKEMA VEDRØRENDE INTRODUKTIONS- OG INSTRUKTIONSPROGRAM I HJEMMESYGEPLEJERSKEORDNINGEN

Sygehjælper:

navn

Ansættelsessted:

Dato for ansættelsen:

Programmet påbegyndt den afsluttet den

INTRODUKTION OG INSTRUKTION UNDER PROGRAMMETS FORLØB.

PÅ LINIEN TIL HØJRE SÆTTER SYGEHJÆLPEREN ET KRYDS, NÅR DENNE HAR MODTAGET DEN ANGIVNE INFORMATION ELLER ER INSTRUERET I DEN ANFØRTE OPGAVE.

A. ORIENTERING:

Kommunens hjemmesygeplejerskeordning

Ordningens formål og struktur

Sygehjælperens administrative placering i ordningen

Hjemmehjælpsordningens formål og relation til hjemmesygeplejerskeordningen

Sygehjælperens normale arbejdsområde set i relation til hjemmehjælperens opgaver

B. SYGEHJÆLPERENS ARBEJDE GENERELT

Tilrettelæggelse af det daglige arbejde efter en af den ledende hjemmesygeplejerske fastlagt plan

Samarbejdet med hjemmesygesygeplejersken/ rne i hjemmesygeplejerskeordningen, herunder kommunikation i form af rapportgivning, telefontræffetid m. v.

Tavshedspligt

Omgang med patientens ejendele

Gaver

Forholdsregler i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at komme ind til en patient, herunder tilkaldelse af politi og ambulance

Forholdsregler i forbindelse med dødsfald

C. ARBEJDSREGLER

Arbejdstidsplan, herunder udfyldelse af arbejdsseddel og oplysninger om lønanvisning

Sygemelding - tilskadekomst under tjenesten

Transportmuligheder - cykel eller bil, herunder kørselsregnskab ved brug af bil

Uniform - udlevering, opbevaring og anvendelse samt vask af denne

Sygeplejetaske til rekvisitter, herunder håndtering af denne

Hjælpemidler - depot, udlevering af utensilier, linnedservice m. m., herunder udfyldelse af rekvisitionssedler

D. SYGEHJÆLPERENS OPGAVER I HJEMMESYGEPLEJEN

Tilrettelæggelse af det daglige arbejde efter den af hjemmesygeplejersken udarbejdede plejeplan for den enkelte patient

Almen observation af patienten, fysisk og psykisk

Iagttagelse af eventuelle særlige forhold for arbejdets udførelse i patientens hjem.

Anfør eventuelle konkrete eksempler:

RAPPORTGIVNING mundtligt skriftligt

PATIENTENS PERSONLIGE HYGIEJNE M.V.

Sengebad

Brusebad/ karbad/ fodbad

Tandbørstning, mundpleje

Sengeredning

Skiftning af patientens tøj og sengelinned

Hjælpe patient op af og i seng

Hjælpe patient med toiletbesøg

Bækkengivning

BEHANDLINGER M.V.

Sårbehandling, forbindsskiftninger m. v., herunder anvendelse af steril teknik

Lavement

Vaginaludskylning

Skiftning af urinpose

Skiftning af kolostomipose

Evt. andre funktioner (anfør hvilke)

OPRYDNING

Oprydning efter arbejdet i almindelighed

Rengøring og desinfektion efter behov af anvendte utensilier og hensigtsmæssig anbringelse af disse efter dette

Håndtering af vådt affald, herunder brugt urinpose

Håndtering af inficeret affald, herunder ekspektorat

Håndtering af brugt forbindingsmateriale

Håndtering af brugt kolostomipose

Håndtering af snavsetøj

herunder linned tilsmudset af urin - linned, tilsmudset af afføring - linned, tilsmudset af pus

GENNEMFØRELSE AF EN FORSVARLIG HÅNDHYGIEJNE

under forskellige forhold i patientens hjem

BRUG AF HJÆLPEMIDLER

Sengeklodser

Indstilleligt hovedgærde

Luftmadras, vandpude, imiteret lammeskind

Patientløfter

Andre hjælpemidler (anfør disse)

ARBEJDS- OG LØFTETEKNIK

ANDRE OPGAVER (anfør disse)

BEMÆRKNINGER TIL PUNKT D Det er ikke tanken, at sygehjælpere ved introduktions- og instruktionsprogrammets afslutning nødvendigvis skal have opnået et tilstrækkeligt kendskab til udførelsen i hjemmesygeplejen af samtlige de under pkt. D i skemaet anførte opgaver. Muligheden herfor vil bl. a. bero på hvilken sygepleje, der er behov for hos de patienter, sygehjælperen får mulighed for at bistå hjemmesygeplejersken ved under instruktionsprogrammet.

Ved tildeling af opgaver til sygehjælperen påhviler det i alle tilfælde hjemmesygeplejersken, såvel som pågældende sygehjælper selv at tilsikre, at denne i den konkrete patients situation er i stand til at påtage sig sygeplejeopgaven, evt. efter fornøden instruktion, jf. det i afsnit 4 om sygehjælperens opgaver anførte vedrørende delegation af opgaver uden for det normale arbejdsområde.

Indholdsfortegnelse

Vejledning vedrørende sygehjælpere ansat under hjemmesygeplejerskeordningen

1. Formålet med ansættelse af sygehjælpere

2. Sygehjælperens normale arbejdsområde

3. Ansættelse af sygehjælpere

4. Tilrettelæggelsen af sygehjælperens arbejde og tilsynet hermed

5. Introduktions- og instruktionsprogram for nyansatte sygehjælpere

6. Indberetninger

6.1. Sygehjælperen

6.2. Kommunalbestyrelsen

7. Refusion af lønudgifter m. v.

Bilag 1. Lov nr. 143 af 4. april 1979 om ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger

Bilag 2. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 198 af 17. maj 1979 om hjemmesygeplejerskeordninger

Bilag 3. Vejledende retningslinier for introduktions- og instruktionsprogram for sygehjælpere ansat under hjemmesygeplejerskeordningen

Officielle noter

Ingen