Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende indberetning om virksomhed i hjemmesygeplejen.

Samordning af sygeplejeydelserne på plejehjemsområdet og i hjemmesygeplejen - kaldet integrerede hjemmesygeplejeordninger - har medført behov for yderligere vejledning vedrørende indbereting om virksomhed i hjemmesygeplejen.

Kommunalbestyrelsen er i henhold til lov om hjemmesygeplejerskeordninger (lov nr. 408 af 13. juni 1973) og Sundhedsstyrelsens retningslinier for tilrettelæggelse af hjemmesygeplejerskeordninger af marts 1987 forpligtet til at afgive beretning om den samlede virksomhed i hjemmesygeplejen og indsende årsberetning til Sundhedsstyrelsen.

Hjemmesygeplejerskeordningen omfang og indhold

Hjemmesygeplejerskevirksomhed omfatter i medfør af § 2 i bekendtgørelse om hjemmesygeplejerskeordninger af 17. august 1979:

- Sygepleje, herunder omsorg og almen sundhedsvejledning, afpasset efter patientens behov.

- Pleje af mødre i hjemmet i barselsperioden (barselpleje).

- Vejledning og bistand, herunder opsøgende arbejde, i samarbejde med lægelig og social sagkundskab til personer eller familier, der har særlige behov herfor.

I Sundhedsstyrelsens supplement til retningslinierne i november 1989 er beskrevet, at hjemmesygeplerjerskeordningen tillige kan omfatte personer, der opholder sig på plejehjem og i andre boformer for ældre, og personer med handicap. I de kommuner, hvor hjemmesygeplejen tilrettelægges i kombination med andre områder, kan der udover hjemmesygeplejersken ansætte andet plejepersonale med en uddannelse, der mindst svarer til sygehjælpers.

Indberetning fra hjemmesygeplejen

På grundlag af de udfyldte aktivitetsoversigter fra plejepersonalet udarbejder forvaltningen en samlet årlig beretning om ordningens virksomhed og indsender denne til Sundhedsstyrelsen inden 1. februar.

Formålet med indberetningen er at indsamle talmateriale og andre oplysninger, som for såvel lokale som centrale myndigheder kan belyse:

- igangværende aktiviteters omfang og antallet af personer, der er omfattet af ordningener,

- udfyldelsen af de rammer, som er udstukket gennem lovgivning, retninglinier etc.,

- de indsatte ressourcer med henblik på fremtidig planlægning.

Indberetningerne danner grundlag for de statistiske oplysninger, Sundhedsstyrelsen publicerer i »Primær Sundhedstjenestestatistik«.

For de kommuner, som ønsker at udarbejde en månedlig opgørelse over hjemmesygeplejerskevirksomheden findes blanketten »Intern månedsberetning for hjemmesygeplejerskeordningen«.

Registrering af sygeplejevirksomhed

Traditionel hjemmesygeplejerskeordning

Hjemmesygeplejersker fører dagligt en skematisk fortegnelse over deres virksomhed. Hvor der er ansat plejehjemsassistenter og sygehjælpere ved hjemmesygeplejen, fører disse en tilsvarende foretegnelse over aflagte besøg m.v.

Den daglige registrering foretages på blanketten AKTIVITETSOVERSIGT. På denne er der trykt en vejledning, der bruges som udgangspunkt for personalets registreringer.

Integreret hjemmesygeplejeordning

Hjemmesygeplejersker (primærsygeplejersker) og plejehjemsassistenter, men ikke sygepjælpere fører fortegnelse over den daglige virksomhed og registrerer denne på aktivitetsoversigten.

Baggrunden herfor er, at den fleksible anvendelse af sygehjælpere og hjemmehjælpere i de integrerede ordninger vanskeliggør en ensartet registrering af sygeplejeydelser. Af hensyn til kvaliteten af datamaterialet på landsplan har Sundhedsstyrelsen derfor i de integrerede ordninger afstået fra registrering af sygehjælpernes aktiviteter.

Ad 1. Virksomhedens omfang: i de integrerede ordninger omfattes tillige beboere på plejeinstitutioner, som fra ordningen får sygeplejeydelser i henhold til bekendtgørelsen om hjemmesygeplejeordninger.

Ad 2. Antal besøg: der registreres antal besøg til samtlige patienter, der er omfattet af ordningen, uanset patientens boligform. Anden kontaktform, fx telefonisk, registreres ikke.

Såfremt man lokalt har ønske om andre registreringer, kan de ubenyttede linier under punkt 2 anvendes. Det kan dreje sig om gruppeaktiviteter, vagtcentralaktiviteter m.v. Selv om lokale registreringer ikke kan bearbejdes af Sundhedsstyrelsen, er man imidlertid interesseret i at få kendskab til disse. En kort beskrivelse heraf kan gives på årsindberetningen under punktet »Evt. bemærkninger«.

Bemærk: For kommuner, som har problemer med at registrere besøg til beboere på plejeinstitutioner, kan der efter aftale med Sundhedsstyrelsens medicinalstatisitske afdeling gennemføres en forenklet registrering.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i disse tilfælde, at der på baggrund af en konkret vurdering udregnes det gennemsnitlige antal besøg. Besøgstallet registreres under punkt 2. Foretages registreringen efter ovenstående aftale, bedes dette noteret på årsberetningsskemaet under »Evt. bemærkninger«.

Blanketter

Til brug for indberetning i hjemmesygeplejerskeordningen er udarbejdet følgende blanketter:

- Intern flyttemeddelelse (A4 format), KL.J.16.20.435

- Aktivitetsoversigt (hjemmesygeplejerskeordningen),

Vejledning trykt på blanketten, KL.J.16.20.440

- Intern månedsberetning for hjemmesygeplejerskeordnngen.

Vejledning trykt på bagsiden, KL.J.16.20.450

- Årsberetning for hjemmesygeplejerskeordningen

Vejledning trykt på bagsiden, KL.J.16.20.450

Blanketterne udleveres af social- og sundhedsforvaltningen.

Grete Gorrissen

Svend Sørensen

Officielle noter

Ingen