Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om antagelse af skuespil, operaer m.v. til opførelse på Det kongelige Teater.

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:


Herved fastsættes følgende bestemmelser om antagelse af skuespil, operaer m.v. til opførelse på Det kongelige Teater:

Teaterchefen bemyndiges til at antage til opførelse på Det kongelige Teater skuespil, operaer m.v. i henhold til de neden for anførte regler og til at afslutte kontrakter i så henseende inden for de i det følgende angivne rammer.

A. Danske værker.

§ 1. Den, der til Det kongelige Teater indsender et dramatisk værk med anmodning om dets antagelse, har krav på at modtage skriftligt svar inden udløbet af 10 uger fra indleveringsdagen.

Stk. 2. Er det en opera, et syngestykke eller en oversættelse, forlænges fristen dog til 6 måneder.

Stk. 3. Ved bestemmelse af tidsfristen for svars afgivelse medregnes ikke teaterferien.

Stk. 4. Operaer skal indsendes i fuldstændigt og let læseligt, blækskrevet partitur med særskilt tekstbog. Komponisten har ret til forinden at få en udtalelse fra teatret om den eventuelle anvendelighed af den tekst, han skriver musik til. Skuespilmanuskripter skal indsendes maskinskrevne eller i meget let læselig håndskrift. Manuskripterne skal være heftet.

Stk. 5. Ved indsendelse af oversættelser og bearbejdelser skal den originale tekst medfølge.

Stk. 6. Antages et skuespil, et syngestykke eller en opera, bliver det indsendte manuskript eller partitur samt tekstbogen teatrets ejendom. Komponisten bliver desuden forpligtet til, om det forlanges af teatret, til brug ved indstuderingen at afgive et klaverudtog, mod at der af teatret ydes ham en godtgørelse for det præsterede arbejde, ligesom der gives dækning for de eventuelle udgifter, han har haft i forbindelse med klaverudtogtets udarbejdelse. Størrelsen af denne godtgørelse fastsættes af teatret for hvert enkelt tilfælde.

Stk. 7. Forfatteren (komponisten) er til enhver tid, uden ulempe for teatret og under ansvar over for dette, berettiget til at erholde manuskriptet (partituret) udlånt for deraf at tage afskrift.

Stk. 8. Teatret er overfor komponisten forpligtet tilat sørge for partiturets behørige opbevaring. Straks ved antagelsen lader teatret partituret optage på mikrofotostrimmel, der opbevares brandsikkert på teatret. Endvidere skal teatret sørge for, at originalpartituret, inden det opslides, afgives til Det kgl. Bibliotek. Udgifterne såvel ved mikrofotograferingen som ved fremstillingen af de øvrige kopier, der måtte være nødvendige til teatrets brug, afholdes af teatret.

Stk. 9. Ved antagelsen af et værk skal dettes forfatter, komponist, oversætter eller bearbejder være forpligtet til på forlangende at opgive sit navn for teaterchefen.

Stk. 10. Ved opførelsen af oversættelser og bearbejdelser skal oversætterens (bearbejderens) navn, såfremt dette er opgivet for teaterchefen, anføres i teatrets officielle bekendtgørelser.

Stk. 11. Forandringer i tekst eller musik til antagne originale arbejder kan ikke foretages uden forfatterens (komponistens) samtykke.

§ 2. Forfatteren (komponisten) kan straks ved værkets indsendelse fremsætte forslag med hensyn til rollebesætning og valg af instruktør. Har forfatteren (komponisten) gjort dette, skal teaterchefen, såvidt han - eventuelt under hensyn til sideløbende indstuderinger - skønner rollebesætningen og valget af instruktør kunstnerisk forsvarlig og praktisk gennemførlig, føle forfatterens forslag.

Stk. 2. En i overensstemmelse med forfatterens (komponistens) forslag fastsat rollebesætning kan ikke ændres uden efter forhandling med forfatteren (komponisten), med mindre dennes fraværelse umuliggør forhandling, eller sygdom blandt personalet nødvendiggør ombesætning uden varsel. Tilsvarende regler gælder med hensyn til en i overensstemmelse med fortfatterens (komponistens) forslag truffen bestemmelse om, hvem der skal iscenesætte det pågældende værk.

Stk. 3. Teatret er altid berettiget til at foretage doubleringer efter de derom i teatrets tjenestereglement gældende regler.

§ 3. Nægter en skuespiller (operasanger) at udføre en ham af teaterchefen tildelt rolle, er forfatteren (komponisten) berettiget til straks at kræve spørgsmålet forelagt teaterjuryen i medfør af teatrets tjenestereglement.

§ 4. Komponisten af en opera kan ved operaens indlevering skriftligt rette henvendelse til teaterchefen om selv at dirigere ved operaens 3 første opførelser. I så fald skal teaterchefen, såfremt han i det enkelte tilfælde skønner, at ønsket kunstnerisk forsvarligt og praktisk lader sig imødekomme, føle dette ønske.

Stk. 2. Når der ved prøverne eller senere måtte vise sig ulemper ved, at komponisten dirigerer, tager teaterchefen bestemmelse om, hvorvidt og eventuelt under hvilke betingelser han kan fortsætte dermed.

§ 5. Forfatteren af et skuespil har ret til at oplæse sit værk for de rollehavende og de funktionærer, hvis tilstedeværelse teaterchefen anser for formålstjenlig.

Stk. 2. Forfatteren (komponisten) har ret til fra teatrets tilskuerpladser at overvære prøver på sit værk, hvorfor der så vidt muligt skal gives ham underretning om tiden for hver prøves afholdelse.

Stk. 3. Forfatteren (komponisten) kan samtidig med indleveringen fremsætte anmodning om selv at måtte sætte sit stykke i scene. I så fald skal teaterchefen, såfremt han i det enkelte tilfælde skønner, at ønsket kunstnerisk forsvarligt og praktisk lader sig imødekomme, følge dette ønske. Såfremt der skulle opstå ulemper ved, at forfatteren (komponisten) leder indstuderingen, tager teatercheefen bestemmelse om, hvorvidt og eventuelt på hvilke betingelser forfatteren (komponisten) kan fortsætte dermed.

§ 6. Forfatteren (komponisten) af et originalt skuespil (opera) har ret til fri adgang i første parket til teatrets forestillinger efter følgende regler:

a. Når værket kan udfylde en hel forestilling:

for 1. værk 4 gange om ugen på bestemte dage i 3 år.

for 2. værk 4 gange om ugen på bestemte dage i andre 7 år,

for 3. værk 4 gange om ugen på bestemte dage for livstid.

b. Når værket spillere kortere end 2 1/4 time:

for 1. værk 4 gange om ugen på bestemte dage i 1 år,

for 2. værk 4 gange om ugen på bestemte dage i andre 2 år,

for 3. værk 4 gange om ugen på bestemte dage i andre 3 år,

for 4. værk 4 gange om ugen på bestemte dage i andre 4 år,

for 5. værk 4 gange om ugen på bestemte dage i andre 5 år,

for 6. værk 4 gange om ugen på bestemte dage for livstid.

Stk. 2. Er værket af flere forfattere eller musikken af flere komponister, meddeles kun 1 fribillet, lydende på forfatternes eller komponisternes navne, hvilken kun kan afbenyttes på de bestemte dage og i det bestemte tidsrum af en af de pågældende.

Stk. 3. Ved hver opførelse af værket skal der, om det ønskes, stilles to pladser i 1. parket til rådighed for forfatteren (komponisten).

Stk. 4. Ovenstående bestemmelser er også gældende for komponister af original balletmusik.

Stk. 5. Forfattere og komponister, hvis værker ikke er blevet opført 5 gange, samt forfattere til operatekster, kan der indrømmes fri adgang til teatret efter teaterchefens skøn.

§ 7. Antagne originale værker (skuespil og operaer) vederlægges efter følgende regler:

a. Ved antagelsen udbetales der et honorar, hvis størrelse for værker, som udfylder en hel forestilling, eller som, mellemakterne fraregnet, spiller mindst 2 1/4 time, udgør 5.000 kr. for et skuespil og 7.500 kr. for en opera (inkl. teksten). For værker af kortere varighed fastsættes antagelseshonoraret i forhold hertil.

b. Såfremt værket ikke er blevet opført inden 1 år efter antagelsen, udbetales der endvidere en garantisum, hvis størrelse for værker, som udfylder en hel forestilling, eller som, mellemakterne fraregnet, spiller mindst 2 1/4 time, ikke må overstige 2.400 kr. for et skuespil og 3.600 kr. for en opera (inkl. teksten). For værker af kortere varighed fastsættes garantisummen i forhold hertil.

c. For hver forestilling, ved hvilken værket opføres, betales der til forfatteren (komponisten) og efter dennes død til arvingerne procenter af bruttoindtægten. Denne procentafgift må for skuespil, som udfylder en hel forestilling, eller som, mellemakterne fraregnet, spiller mindst 2 1/4 time, ikke overstige 10 pct. For operaers vedkommende (for musik og tekst) forhøjes denne procentsats med 20 pct. For værker af kortere varighed nedsættes procenten i forhold til de foran anførte tal.

Stk. 2. Oversættelser, bearbejdelser, balletsynopser, prologer, festspil, kantater, etc. vederlægges efter overenskomst.

Stk. 3. a. Ved antagelsen af indsendt original musik til en ballet kan der efter teaterchefens skøn udbetales et honorar, hvis størrelse for balletter, som udfylder en hel forestilling, eller som, mellemakterne fraregnet, spiller mindst 2 1/4 time, ikke må overstige 6.000 kr. For musik til balletter af kortere varighed fastsættes antagelseshonoraret i forhold hertil.

b. Såfremt der ikke i henhold til foranstående bestemmelse er ydet antagelseshonorar, udbetales der ved antagelsen en garantisum, der ikke må overstige 3.000 kr. I de tilfælde, hvor der er ydet antagelseshonorar, kan der, hvis balletten ikke er blevet opført inden 1 år efter antagelsen, endvidere udbetales en garantisum på indtil 3.000 kr.

c. For indsendt original musik til en ballet ydes der komponisten en procentafgift af bruttoindtægten for hver forestilling, ved hvilken balletten opføres. Denne afgift må for balletter, der udfylder en hel forestilling eller som, mellemakterne fraregnet, spiller mindst 2 1/4 time, ikke overstige 9 pct. Ved balletter af kotere varighed ydes en afgift på indtil 1 pct. pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 4. a. Ved antagelsen af original musik til et skuespil kan der efter teaterchefens skøn udbetales et antagelseshonorar, der fastsættes i forhold til det antagelseshonorar, som tilkommer forfatteren af skuespillet.

b. Såfremt der ikke i henhold til foranstående bestemmelse er ydet antagelseshonorar, udbetales der ved antagelsen en garantisum, der ligeledes fastsættes i forhold til den forfatteren tilkommende garantisum. I de tilfælde, hvor der er ydet antagelseshonorar, kan der, hvis skuespillet ikke er blevet opført inden 1 år efter antagelsen, endvidere udbetales en garantisum beregnet på den anførte måde.

c. For original musik til et skuespil ydes der komponisten en afgift på 1 pct. af bruttoindtægten pr. påbegyndt kvarter af den samlede musikspilletid.

Stk. 5. Garantisummen fradrages ved de første afregninger for procentafgiften, men ingen del tilbagebetales i det tilfælde, at værket ikke skulle blive opført eller ved opførelsen ikke opnå så stor en afgift som garantisummen, der da vil være at betragte som en minimumsafgift. Nærværende bestemmelse vedrører ikke det særlige antagelseshonorar.

Stk. 6. Al ret til vederlag ophører, når forfatterens (komponistens) ret efter lovens ophører.

§ 8. Ved bruttoindtægten, hvoraf honoraret i henhold til § 7 beregnes, forstås forestillingens billetsalg inclusive eventuelt abonnement, fribilletafgifter o.lign. Af garderobeafgiften beregnes ikke forfatterhonorar.

§ 9. Ønsker forfatteren (komponisten) af et til opførelse antaget, men endnu ikke opført værk at tage det tilbage, da er han berettiget hertil, dog først efter årsdagen for antagelsen og imod kontant at erstatte teatret enhver udgift, som værket har foranlediget, herunder en udbetalt garantisum. For så vidt angår det særlige antagelseshonorar afgør teaterchefen i hvert enkelt tilfælde, om dette helt eller delvis skal tilbagebetales.

Stk. 2. For operaers vedkommende har teatret kun at forhandle med komponisten eller hans repræsentant, der optræder både på egne og på tekstforfatterens vegne.

Stk. 3. Er et antaget originalt værk ikke opført inden udgangen af 2 fulde sæsoner efter antagelsen, har forfatteren (komponisten) rådighed over sit værk.

§ 10. Et antaget, tidligere utrykt, originalt skuespil eller et af de i § 7, stk. 2, nævnte arbejder må ikke, under en bøde af 7.000 kr., uden teatrets samtykke udkomme i trykken forinden den første opførelse.

Stk. 2. Det samme gælder for originale operaer, balletmusik og skuespil, med hensyn til udgivelse af partitur og klaverudtog.

Stk. 3. Teksten til en antagen original opera må ikke, under en bøde af 7.000 kr., uden teatrets samtykke udkomme i trykken forinden den første opførelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i denne paragraf gælder dog kun et år efter arbejdets antagelse.

§ 11. Forfatteren (komponisten, bearbejderen, oversætteren) har ikke ret til at lade sit værk udføre offentligt på Sjælland inden for en afstand af 50 kilometer fra Københavns centrum, medmindre det i henhold til gældende bestemmelser er udleveret ham til fri rådighed.

§ 12. Et af Det kongelige Teater antaget arbejde må ikke - medmindre teatret har givet sit samtykke dertil - opføres på noget teater her i landet, førend det er spillet på Det kongelige Teater.

B. Udenlandske værker.

§ 13. For udenlandske sceniske værker gælder de i afsnit A. anførte bestemmelser i det omfang, som forholdenes natur og hensynet til det enkelte værk tillader. Der udbetales dog aldrig antagelseshonorar for udenlandske værker.

§ 14. Denne kongelige anordning ophæver kongelig anordning nr. 287 af 12. juni 1951 om antagelse af skuespil, operaer m.v. til opførelse på Det kongelige Teater.

Givet på Graasten slot, den 24. august 1963.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/Jul. Bomholt.

Officielle noter

Ingen