Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners og amtskommuners udgifter ved køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater


I medfør af § 25, stk. 2, i lov nr. 408 af 13. juni 1990 om teater

og efter forhandling med Kommunernes Landsforening,

Amtsrådsforeningen i Danmark samt Københavns og Frederiksberg

Kommuner fastsættes:

§ 1. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes og amtskommunernes udgifter ved køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

§ 2. Ved børneteater forstås i denne bekendtgørelse teater, som er produceret for børn under 16 år.

Stk. 2. Ved opsøgende teater forstås teater, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser etc., hvor publikum kommer af andre grunde end for at se teater. Denne teaterform kan henvende sig både til børn og voksne.

§ 3. Der ydes kun refusion ved køb af professionelle teaterforestillinger.

Stk. 2. Teaterrådet afgør om en forestilling kan godkendes som refusionsberettiget. Forestillinger af børneteater og opsøgende teater produceret med støtte i henhold til teaterloven er dog umiddelbart omfattet af refusionsordningen.

§ 4. Følgende kommunale og amtskommunale udgifter er refusionsberettigede:

  • 1) Udgifter ved køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater, når disse købes af kommuner og amtskommuner samt kommunale og amtskommunale institutioner.
  • 2) Tilskud beregnet som et beløb pr. solgt billet til nedbringelse af billetprisen for børneteater og opsøgende teater. Der ydes refusion, uanset om billetter sælges til børn eller voksne.
  • 3) Tilskud til organisationer, foreninger, ikke-kommunale og ikke-amtskommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter ved disses køb af børneteater og opsøgende teater.

§ 5. Der ydes ikke refusion af følgende kommunale og amtskommunale udgifter:

  • 1) Udgifter, hvortil der ydes statstilskud eller refusion i henhold til anden lovgivning, bortset fra bloktilskud.
  • 2) Tilskud til nedbringelse af billetpriser for børn, der overværer teaterforestillinger for voksne.
  • 3) Tilskud til børneteater i abonnement i henhold til teaterlovens § 24.
  • 4) Udgifter ved kommunale og amtskommunale institutioners administration af børneteater og opsøgende teater.

§ 6. Kommunerne og amterne udarbejder en opgørelse over de i løbet af kalenderåret afholdte refusionsberettigede udgifter.

Stk. 2. Udgifterne medregnes i opgørelsen eksklusiv købsmoms.

§ 7. Opgørelsen skal indsendes til ministeriet senest 1. marts i det følgende år.

Stk. 2. Der kan kun indsendes een opgørelse for hver kommune eller amtskommune.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1991 og har virkning for kommunale og amtskommunale udgifter, som afholdes efter 1. januar 1991.

Stk. 2. Punkt 9-12 i cirkulære af 3. januar 1980 om statsrefusion af kommuners og amtskommuners udgifter til børneteater og opsøgende teater ophæves.

Kulturministeriet, den 27. maj 1991

P. M. V.

E. B.

Jakob Pelch

Officielle noter

Ingen