Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægt for Det Kongelige Teater og Kapel


I medfør af § 4, stk. 2 i Teaterlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 6. februar 1992, fastsættes:

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, som har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Det Kongelige Teater udgør Danmarks Nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlig hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst.

Stk. 2. Det kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret gennemføre turneer i udlandet.

Stk. 3. Det Kongelige Teater har til opgave at skabe mulighed for, at nationalscenens produktioner kan gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser. Teatret skal endvidere bidrage til, at denne mulighed udnyttes på bedst mulig måde.

Stk. 4. Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.

Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan derudover gennemføre koncertvirksomhed.

Stk. 6. Det Kongelige Teater kan som led i sine aktiviteter modtage gæstespil.

Stk. 7. Det Kongelige Teater kan som led i løsningen af teatrets opgaver indgå i et samarbejde med andre teatre, medier, institutioner og organisationer m.v.

Bestyrelse

§ 3. Det Kongelige Teater ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.

Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege 2 repræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.

Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted een gang.

Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 8. De medarbejdervalgte stedfortrædere indtræder først ved de valgte medlemmers udtræden af bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger teaterchefen, økonomidirektøren og de kunstneriske chefer.

Stk. 5. Bestyrelsen kan herudover træffebeslutning om, at andre chefer skal ansætteseller afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter/afskediger disse chefer efter indstilling fra teaterchefen.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for Det Kongelige Teaters virksomhed efter oplæg fra teaterchefen. Disse retningslinier indeholder blandt andet:

  • 1) organisationsplan,
  • 2) vedtægt for ledelsesarbejdet bilagt funktionsbeskrivelser for teaterchef, økonomidirektør, kunstneriske chefer og andre chefer (jf. stk. 5),
  • 3) planlægnings- og budgetprocedure herunder repertoireplaner,
  • 4) forskrift for aktivitets- og økonomistyring,
  • 5) forskrift for personalestyring herunder personalepolitik, og
  • 6) regnskabsinstruks.

Finansiering, årsberetning, regnskab m.v.

§ 5. Det Kongelige Teaters virksomhed finansieres gennem de på finansloven fastsatte bevillinger herunder egenindtægter ved blandt andet billetsalg, salg af teatrets særlige sagkundskab, salg af reklameartikler, lejeindtægter, sponsorindtægter, salg af optagelse af forestillinger og koncerter til fjernsyns- og radiotransmissioner, optagelse til video og lydbånd m.v.

§ 6. Det KongeligeTeater skal senest 1. maj hvert år afgive en årsberetning til kulturministeren.

Stk. 2. Det Kongelige Teater skal endvidere i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler udarbejde forslag til finanslov og tillægsbevillingslov og afgive regnskab og regnskabsmæssige forklaringer.

Stk. 3. Det Kongelige Teater er som statsvirksomhed omfattet af de gældende regler om udfærdigelse af regnskaber, herunder regnskabsinstruks m.v. Finansministeriet forhandler teatrets overenskomster m.v., såfremt Finansministeriet ikke har delegeret forhandlingskompetencen til bestyrelsen (jf. § 4, stk. 2).

Ændring af vedtægten

§ 7. Bestyrelsen kan stille forslag om vedtægtsændring.

Stk. 2. Kompetencen til at ændre vedtægten tilkommer kulturministeren.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 1992, og har virkning fra den 17. marts 1992.

Kulturministeriet, den 11. maj 1992

Grethe Rostbøll

/Bent Rasmussen

Officielle noter

Ingen